Direct naar content

Met ingang van 1 maart 2019 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting over 2018 indienen bij de Belastingdienst. Doet u voor 1 april aangifte, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Nieuw is dat als u voor 1 mei aangifte doet, de Belastingdienst u geen belastingrente in rekening brengt bij het opleggen van de belastingaanslag. Tenminste, als de belastinginspecteur daarbij niet afwijkt van uw belastingaangifte. Deze al langer bestaande praktijk is nu ook in de wet opgenomen.

Eerste hulp bij de belastingaangifte

Op de pagina ‘Belastingaangifte’ van de Belastingdienst vindt u veel nuttige informatie. Als u online aangifte doet, zijn veel gegevens al voor u ingevuld. U kunt deze gegevens controleren en waar nodig verbeteren en aanvullen. En met onderstaande tips ziet u hopelijk niets meer over het hoofd.

Fouten in belastingaangifte

Toch gaat er nog regelmatig iets mis bij het invullen van de belastingaangifte. Vaak heeft dit te maken met veranderingen in de persoonlijke situatie van belastingbetalers. Bijvoorbeeld bij een nieuwe of een verbroken relatie, een verbouwing, verhuizing of overlijden. Hieronder leest u meer over enkele aandachtspunten.

Relatie

Heeft u sinds vorig jaar een nieuwe relatie, dan heeft dit niet meteen gevolgen voor uw belastingaangifte. Als u fiscaal partner bent, is dat anders. Dit geldt ook als u geen fiscaal partner meer bent. Soms geldt een overgangsregeling. U bent in ieder geval fiscaal partners voor de inkomstenbelasting als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Voor samenwoners geldt een afwijkende regeling. Fiscaal partners kunnen bepaalde inkomensbestanddelen en vermogensbestanddelen onderling verdelen. Zoals het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning én het vermogen in box 3. Hiervoor gelden regels. Het is onder andere belangrijk dat u in totaal op 100% uitkomt.

Huis

Bij een verbouwing of een verhuizing is het belangrijk te weten welke (rente)kosten aftrekbaar zijn en welke niet. Tot welke box behoort uw financieringsschuld voor uw eigen huis: box 1 of box 3? Ook een financieringsschuld in zowel box 1 als in box 3 voor uw huis is mogelijk. Had u in 2018 een monumentenpand in bezit, dan kunt u in de aangifte over 2018 een deel van de onderhoudskosten in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden.

Erfenis

Had u op 1 januari 2018 recht op een gedeelte van een erfenis? Ook dit is van belang voor uw belastingaangifte. Uw aandeel in de onverdeelde boedel is meestal een bezitting in box 3. Sommige belastingbetalers vergeten de erfbelastingschuld op 1 januari 2018 in box 3 op te nemen. U mag deze schuld schatten als u nog geen aanslag erfbelasting heeft ontvangen. Anders dan andere belastingschulden, vermindert deze schuld namelijk wel uw vermogen in box 3. Op de pagina ‘Wat betekent een erfenis voor mijn aangifte inkomstenbelasting’ van de Belastingdienst leest u hier meer over. Er geldt een uitzondering bij de verkrijging van een landgoed.

18 belastingtips

 1. Let op de juiste waarde van uw eigen huis

  Had u in 2018 een eigen huis waarin u woonde? Dan is de bijtelling hiervoor, het eigenwoningforfait, in box 1 in uw belastingaangifte over 2018 gebaseerd op de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2017. Deze waarde blijkt uit de beschikking van de gemeente die u vorig jaar ontving. U kunt gebruikmaken van de ‘Hillen-aftrek’ (de ‘aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’) als de aftrekbare (rente)kosten in box 1 voor uw eigen huis lager zijn dan het eigenwoningforfait.

 2. Let op de kostenaftrek voor uw hypotheek in box 1

  Kosten die rechtstreeks verband houden met het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening in box 1 voor uw eigen huis zijn fiscaal aftrekbaar van uw belastbaar inkomen in box 1 over het jaar waarin u de kosten hebt betaald. Het gaat bijvoorbeeld om advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur, notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte (inclusief btw), taxatiekosten om de hypotheek te krijgen, kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie en de bouwrente over de periode ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte.

 3. Let op de kostenaftrek voor de vergoeding bij oversluiten of vervroegde terugbetaling

  Betaalde u in 2018 een vergoeding bij het oversluiten of vervroegd terugbetalen van de hypotheek voor uw eigen huis? Dan mag u deze vergoeding in box 1 in aftrek brengen.

 4. Geef informatie over uw hypotheek in box 1 van uw BV of familie

  Heeft u een hypotheek voor uw eigen huis gesloten na 2012 bij bijvoorbeeld uw BV of een familielid? En valt deze hypotheek onder de huidige regels voor de hypotheekrenteaftrek? Voor de hypotheekrenteaftrek moet u dan onder andere in maximaal 30 jaar de hele hypotheek terugbetalen tijdens de looptijd volgens een vastgelegde, minimaal annuïtaire aflossingsverplichting. U moet ook over deze hypotheek jaarlijks informatie geven in uw belastingaangifte. Anders kunt u de renteaftrek voor deze hypotheek kwijtraken.

 5. Let op de hypotheekrenteaftrek voor uw vorige eigen huis als dat nog niet is verkocht

  Bent u in 2015 of later verhuisd en had u uw vorige eigen huis op 1 januari 2018 nog niet verkocht? Dan is de in 2018 betaalde hypotheekrente voor uw vorige eigen huis in de aangifte inkomstenbelasting 2018 nog aftrekbaar in box 1. Mits dat huis leegstaat en te koop staat.

 6. Let op de hypotheekrenteaftrek bij een restschuld

  Heeft u een restschuld op uw vorige eigen huis? Dan kan de hypotheekrente over die restschuld 15 jaar aftrekbaar zijn. Daarvoor moet de restschuld dan wel zijn ontstaan in de periode 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Het gaat daarbij meestal om het moment van levering bij de notaris. Is de restschuld op uw vorige eigen huis in 2018 of later ontstaan? Dan zijn de (rente)kosten van deze schuld niet aftrekbaar.

 7. Let op de hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

  Heeft u uw vorige eigen huis verlaten vanwege een (voorgenomen) echtscheiding, terwijl uw ex-partner daar nog woont? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden nadat u dat huis definitief heeft verlaten, gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek over uw eigendomsgedeelte. U moet dan ook in die periode het eigenwoningforfait voor uw eigendomsgedeelte vermelden. Daar staat bij u een aftrekpost in de vorm van partneralimentatie voor hetzelfde bedrag tegenover. U heeft immers woongenot verschaft aan uw ex-partner. Betaalt u meer, of juist minder rente dan uw aandeel in de hypotheek? Dan moet u misschien een deel aangeven als respectievelijk betaalde of ontvangen alimentatie.

 8. Neem de juiste waarde van uw Nederlandse vakantiehuis

  Had u in 2018 een vakantiehuis in Nederland? Dan moet u dit vakantiehuis in principe in box 3 vermelden, met de eventuele bijbehorende financieringsschuld. De waarde van uw vakantiehuis voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 is de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2017. Deze waarde blijkt uit de beschikking van de gemeente die u vorig jaar ontving.

 9. Bepaal de juiste waarde van uw buitenlandse vakantiehuis

  Heeft u een vakantiehuis in het buitenland? Dan is daarvan geen WOZ-waarde beschikbaar. Maar dan gelden wel dezelfde waarderingsregels als voor de WOZ-waarde van een woning in Nederland. Dat betekent dat u voor de belastingaangifte over 2018 dan de werkelijke waarde in onbewoonde en onverhuurde staat op 1 januari 2017 moet bepalen.

 10. Let op de belastingvermindering voor uw buitenlandse vakantiehuis

  Heeft u een vakantiehuis in het buitenland? Dan heeft u recht op vermindering van box 3-belasting. De vermindering is gelijk aan het aan uw ‘buitenlandse vermogen’ toe te rekenen gedeelte van de box 3-heffing, waarbij is uitgegaan van uw gemiddelde belastingdruk in box 3. Uw ‘buitenlandse vermogen’ is in dit verband gelijk aan het positieve verschil tussen de waarde van uw buitenlandse huis en de financieringsschulden voor dit buitenlandse huis. Bent u in het verleden vergeten om te vragen om deze belastingvermindering, terwijl u daar wel recht op had? Dan kan het raadzaam zijn om contact op te (laten) nemen met de Belastingdienst of een fiscalist.

 11. Neem de juiste waarde van uw verhuurde huis in Nederland

  Verhuurde u in 2018 een woning in Nederland waarvoor de huurder recht heeft op huurbescherming? Voor de waardering van deze woning op 1 januari 2018 geldt dan een lagere waarde dan de WOZ-waarde op 1 januari 2017. De (kale) jaarhuur bepaalt hoeveel de waarde lager is. In bepaalde situaties geldt een vast percentage van de WOZ-waarde. Bijvoorbeeld als de huur onzakelijk is omdat de huurprijs veel lager of hoger is dan gebruikelijk. Daarvan kan sprake zijn als u als ouder de woning aan uw kind verhuurt. U leest hierover op de website van de Belastingdienst.

 12. Let op de aftrekpost voor lijfrentepremie

  Heeft u in 2018 premies betaald voor een lijfrente? Dan kunt u mogelijk (een deel van) dit bedrag in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1.

 13. Maak gebruik van de vrijstelling voor groene beleggingen

  Had u op 1 januari 2018 erkende groene beleggingen? Vermeldt u dat dan in uw belastingaangifte. Dan maakt u gebruik van de vrijstelling in box 3 van € 57.845 per belastingbetaler. En van de heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag voor groene beleggingen in box 3. Deze vrijstelling en heffingskorting gelden niet voor andere beleggingen.

 14. Neem de juiste waarde bij cryptovaluta

  Had u op 1 januari 2018 cryptovaluta in uw privébezit? Dan behoren deze in principe tot uw bezittingen in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting 2018. Deze neemt u dan op tegen de koers op 1 januari 2018 van het gebruikte omwisselplatform. In andere situaties kunnen andere regels gelden. Bijvoorbeeld als u zich bezighoudt met het ‘minen’ (delven) van cryptovaluta of de handel in cryptovaluta.

 15. Verreken uw Nederlandse dividendbelasting

  Heeft u in 2018 dividend ontvangen van Nederlandse bedrijven? De Nederlandse dividendbelasting is 15% van het brutobedrag. Deze geeft u op onder ‘te verrekenen bedragen’ → ‘ingehouden dividendbelasting’. Deze dividendbelasting kunt u volledig verrekenen met de inkomstenbelasting die u moet betalen. Hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen? Dan krijgt u het bedrag van de ingehouden dividendbelasting van de Belastingdienst terug.

 16. Verzoek om teruggaaf buitenlandse dividendbelasting

  Heeft u dividend ontvangen van een buitenlands bedrijf? Dan kunt u een verzoek doen om belasting te verminderen. De vermindering hangt af van de afspraken die Nederland in een belastingverdrag heeft gemaakt met het land waarin het betreffende bedrijf is gevestigd. In de aangifte is hiervoor de rubriek ‘vrijstellingen en verminderingen’ → ‘aftrek om dubbele belasting te voorkomen’ opgenomen. Daar vermeldt u het gedeelte van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting waar het andere land volgens het belastingverdrag recht op heeft (in veel gevallen: 15%). Dat deel komt in mindering op de te betalen inkomstenbelasting in box 3. Overigens is deze vermindering gemaximeerd tot de inkomstenbelasting die u over de onderliggende effecten in box 3 moet betalen. Is meer ingehouden dan het afgesproken percentage in het belastingverdrag? Dan moet u dat meerdere zelf terugvragen bij de belastingautoriteiten in het buitenland.

 17. Let op erfbelastingschulden in box 3

  Belastingschulden zijn in principe geen schulden voor box 3. Een uitzondering daarop geldt voor erfbelastingschulden. Moest u op 1 januari 2018 nog erfbelasting betalen? Dan kunt u het bedrag van deze schuld meestal in box 3 opnemen, ongeacht of u toen al daarvoor een aanslag erfbelasting van de Belastingdienst had ontvangen.

 18. Let op bij vermogenstoerekening bij fiscaal partners

  Het rendementspercentage voor de belastingheffing in box 3 is sinds 2017 afhankelijk van de omvang van uw vermogen in deze box. In de wet staan 2 percentages (of: rendementsklassen) genoemd. Voor 2018 gaat het om 0,36% (het forfaitair spaarrendement) en 5,38% (het forfaitair beleggingsrendement). De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen in deposito’s (met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden) en beleggen in onroerende zaken, aandelen en obligaties.

  ▶ Bij het belastbaar vermogen in box 3 tot € 70.800 per belastingbetaler gaat de Belastingdienst ervan uit dat men gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 2,0166% (= 67% x 0,36% + 33% x 5,38%).

  ▶ Bij het belastbaar vermogen in box 3 tussen € 70.000 en € 978.000 per belastingbetaler gaat de Belastingdienst ervan uit dat men gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,3258% (= 21% x 0,36% + 79% x 5,38%).

  ▶ Voor zover het belastbaar vermogen in box 3 meer is dan € 978.000 per belastingbetaler gaat de Belastingdienst ervan uit dat men gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,38% (= 0% x 0,36% + 100% x 5,38%).

  Bij genoemde bedragen is al rekening gehouden met het heffingvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, van € 30.000 per belastingbetaler in 2018. Had u in 2018 dezelfde partner? Dan kunt u in uw belastingaangiften het vermogen in box 3 van u beiden onderling toerekenen in de door u gewenste verhouding. Ook als u een deel van 2018 een partner had, kunt u er vaak voor kiezen om het hele jaar als partners te worden aangemerkt.

Let op: ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Overlegt u – zo nodig – met een fiscalist. U vindt meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.