Direct naar content
5 min. leestijd

De belastingdruk op onder andere het pensioeninkomen gaat de komende jaren verder omlaag. Vanaf 2019 zien we dan ook lagere tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting ten opzichte van 2018. Het belastingsysteem in deze box ontwikkelt zich volgens de kabinetsplannen tot een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,50%. Degenen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, houden een lager tarief over hun belastbaar inkomen tot circa € 35.000, omdat zij geen AOW-premie betalen.

Toekomst box 1 voor AOW’ers

Hieronder ga ik in op veranderingen in box 1 voor belastingbetalers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De veranderingen voor degenen die jonger zijn, leest u hier.

2019

In 2019 zijn er nog 4 verschillende tarieven voor AOW-gerechtigden:

2019 Vanaf AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecombineerde tarief (inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen)
€ - € 20.384 18,75%
€ 20.384 € 34.300 / € 34.817 * 20,20%
€ 34.300 / € 34.817 * € 68.507 38,10%
€ 68.507 € - 51,75%

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2019 vanaf AOW-leeftijd.

* Voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 geldt in de tweede en derde

schijf het bedrag van € 34.817 in plaats van € 34.300.

2020

In 2020 gaan de meeste tarieven verder omlaag:

2020 Vanaf AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecombineerde

tarief (inkomsten-

belasting en premies volksverzekeringen)

€ - € 20.751 19,15%
€ 20.751 € 34.764 / € 35.444 * 19,90%
€ 34.764 / € 35.444 * € 68.507 37,80%
€ 68.507 € - 50,50%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2020 vanaf AOW-leeftijd.

* Voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 geldt in de tweede en derde

schijf het bedrag van € 35.444 in plaats van € 34.764.

2021

Per 2021 kent box 1 een drieschijvenstelsel voor AOW-gerechtigden:

2021 Vanaf AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecombineerde

tarief (inkomsten-

belasting en premies volksverzekeringen)

€ - € 35.286 / € 36.153 * 19,15%
€ 35.286 / € 36.153 * € 68.507 37,05%
€ 68.507 € - 49,50%

Tabel 3. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2021 vanaf AOW-leeftijd.

* Voor belastingbetalers die zijn geboren vóór 1946 geldt in de eerste en tweede schijf het bedrag van € 36.153 in plaats van € 35.286.

Hoger maximum algemene heffingskorting

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het tarief in de eerste schijf tot 2020 wat oploopt. In het Belastingplan 2019 is daarover opgemerkt dat de invoering van het tweeschijvenstelsel (voor AOW-gerechtigden het drieschijvenstelsel) ‘vooral positieve koopkrachteffecten heeft voor de middeninkomens. Om ook lagere inkomens de vruchten te laten plukken van de lastenverlichting is het voorstel om het maximum van de algemene heffingskorting in de periode 2019-2021 geleidelijk te verhogen met in totaal € 358.’

Dat is gunstig voor de lage inkomens aangezienzij meer kunnen profiteren van die verhoging (die ervoor zorgt dat over het eerste gedeelte van hun inkomen geen belasting én premies volksverzekeringen betaald worden) dan van een verdere verlaging van het basistarief (waardoor de vermindering alleen betrekking heeft op belasting en niet ook op premies).

Beperking aftrekbaarheid aftrekposten

De tariefsverlagingen in box 1 worden deels gefinancierd door het beperken van de aftrekbaarheid van veel aftrekposten in de inkomstenbelasting vanaf 2020. Het gaat onder andere om betaalde partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. Die zijn dan in 2020 niet meer tegen maximaal het toptarief verrekenbaar, maar tegen maximaal 46% in 2020, maximaal 43% in 2021, maximaal 40% in 2022 en in 2023 tegen maximaal 37,05% (het basistarief). Voor AOW-gerechtigden zal dit verrekentarief dan uiteindelijk 37,05% dan wel 19,15% zijn.

Belangrijk is dat de voorstellen die de regering op Prinsjesdag bekendmaakte, op dit moment nog niet definitief vaststaan. Tijdens de parlementaire behandeling kan daarin dan ook nog wat veranderen.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.