Direct naar content

De wereld is in een unieke situatie terechtgekomen door het Coronavirus. Er zijn ongekende maatregelen genomen om menselijk leed zoveel mogelijk te beperken. De economische gevolgen van de maatregelen zijn enorm. Reden voor ons om de situatie te bezien vanuit het thema schenken.

Is financiële hulp nodig?

Met name ondernemers en zzp-ers worden in financiële zin hard geraakt. De overheid treft hiervoor de nodige maatregelen. Maar wellicht is die hulp niet op tijd of niet voldoende. Als inkomsten wegvallen terwijl vaste lasten doorlopen, kan in een gezinssituatie snel een crisissituatie ontstaan. Financiële zorgen zetten vaak ook relaties onder druk. Speelt dit bij iemand in uw familie- of vriendenkring? Wellicht kunt en wilt u financiële steun bieden.

Financiële steun in de vorm van een maandelijks bedrag kan van grote betekenis zijn, terwijl het bedrag in absolute zin wellicht niet heel groot hoeft te zijn. Vanzelfsprekend is dit van de situatie afhankelijk. Denkt u aan de mate van inkomensterugval, of er financiële reserves zijn en wat de vooruitzichten zijn.

Geld schenken of geld lenen?

Financiële ondersteuning geven aan bijvoorbeeld een kind is als uitgangspunt een normale schenking. In 2020 is dat tot een bedrag van € 5.515 vrijgesteld van schenkbelasting. De jaarlijkse vrijstelling voor ‘anderen’ is in 2020 € 2.208. Een overzicht van alle vrijstellingen en de tarieven van de schenkbelasting treft u hier aan.

U kunt uw kind ook geld ter beschikking stellen via een lening. Op dit moment is er veel onzekerheid over het verdere verloop van de crisis. De schenkbelasting gaat uit van kalenderjaren. Zo bekeken, hoeft een beslissing over een schenking niet met grote haast gemaakt te worden. Een mogelijkheid is dat u eerst geld uitleent. Verderop in dit jaar kunt u dan een beslissing over een schenking nemen.

Leent u geld uit? Dan is het verstandig goede afspraken te maken en die ook op schrift te stellen. Gaat het om grotere bedragen, dan is hulp inschakelen van een adviseur aan te raden.

Is uw financiële situatie geraakt door de crisis?

Tot op heden heb ik de aanname gedaan dat u in staat bent om financiële hulp te bieden. Dat veronderstelt dat u een goed inzicht heeft in uw financiële situatie. En het veronderstelt ook dat u niet zelf in een financiële crisissituatie bent beland. Wellicht is dat geen juiste veronderstelling. Misschien heeft u geld geleend aan iemand die in financiële problemen is gekomen of heeft u huurders voor wie dat geldt? Of wellicht bent u geraakt door de heftige schokken op de financiële markten?

Heeft u uw financiële situatie niet goed in beeld? Of wordt uw financiële situatie geraakt door de crisis? Neemt u dan (ook) contact op met uw private banker om dit te bespreken en te bekijken waar u kunt bijsturen.

Een crisis biedt ook kansen

De daling van de koersen op de aandelenbeurzen brengt sommige beleggers op het idee om juist nu beleggingen te schenken aan kinderen of kleinkinderen. Hier leest u daar meer over. Als de koersen herstellen in het vermogen van uw kinderen of kleinkinderen is dat immers extra gunstig, nietwaar? Dit klopt helemaal, maar het extra voordeel wordt vaak overschat. Mijn collega René Bruel heeft dat recent nog in een artikel uitgewerkt.

De schenking van de ‘laatste € 100.000’ levert bij 10% schenkbelasting in plaats van 20% erfbelasting een voordeel op van € 10.000. Stel nu dat de netto schenking bij het kind in waarde verdubbelt, van € 90.000 naar € 180.000. Wat is nu het uiteindelijke voordeel van deze schenking voor de erfbelasting? Mijn ‘gevoel’ en wellicht ook het uwe zegt: € 10.000 over de schenking en 20% over de aangroei van € 90.000, ofwel tezamen € 28.000. De rekensom van René laat zien dat het werkelijke voordeel € 20.000 bedraagt. Nog steeds mooi, maar minder dan vaak wordt gedacht.

Schenk zorgvuldig

Schenken kan iets moois zijn, maar de rechtspraak laat zien dat het soms ook de bron is voor langdurige conflicten in de familie. Dat is met name het geval bij schenkers op hoge leeftijd en een verschillende behandeling van kinderen. Een ongelijke behandeling hoeft nog geen onrechtvaardige behandeling te zijn, maar het is wel extra reden om stil te staan bij de vastlegging van de schenking.

Bij een schenker op hoge leeftijd kan discussie ontstaan over de vraag of de schenker wel wilsbekwaam was en de schenking dus wel geldig is gedaan. Een kind dat niets of minder heeft gekregen, kan opwerpen dat de schenking aan de andere kinderen tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden. De andere kinderen moeten dan bewijzen dat dat niet het geval is, wat erg lastig is. De meeste van deze problemen kunnen worden voorkomen door de schenking vast te leggen in een notariële akte. Er wordt gewerkt aan noodmaatregelen als door de Coronacrisis een bezoek aan de notaris niet mogelijk is.

Hulp aan anderen?

Tot op heden heb ik steeds ingestoken op hulp binnen uw familie. Maar wellicht wilt u ook helpen buiten uw directe familiekring. Dat kan met geld, maar ook met tijd. Mijn collega Frank Aalderinks noemt hier een aantal mogelijkheden die zijn gericht op uw lokale gemeenschap. Mijn collega Maartje van Aardenne beschrijft de situatie met vluchtelingen op de Griekse eilanden.

De Coronacrisis heeft ons in een unieke situatie gebracht. De gevolgen zijn al enorm en de onzekerheid over het vervolg is groot. Vanuit het perspectief van schenken heb ik u in dit artikel een aantal gedachten in algemene zin meegegeven. Zijn er in uw situatie bijzonderheden? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw private banker. We denken graag met u mee.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.