Direct naar content
  • Auteur

In het nieuwe principe pensioenakkoord staat dat de ingangsdatum van de AOW 2 jaar wordt bevroren, en daarna minder snel stijgt dan nu. De afspraken staan hieronder grafisch weergegeven:

Bron: FD

In de grafiek hieronder staat hoe lang we statistisch gezien AOW ontvingen en zullen ontvangen.

Bron: De Volkskrant

Bovenstaande maatregelen kosten eenmalig € 5 miljard en jaarlijks 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP bedraagt nu ongeveer € 770 miljard.

Iedereen betaalt even veel premie, jongeren bouwen meer pensioen op dan ouderen

Nu is het zo dat bijna iedereen evenveel premie betaalt én dat iedereen evenveel pensioen opbouwt (doorsneepremie). Jongeren sponsoren daarmee de ouderen, maar dit systeem gaat veranderen. In het nieuwe systeem betalen alle werknemers (jong en oud) evenveel premie, maar bouwen jongeren meer pensioen op. Hun premie rendeert (immers) langer dan die van ouderen. Met name de 45-plusser zal hiervoor gecompenseerd moeten worden. Deze categorie werknemers hebben immers in het verleden de ouderen gesponsord. En nu zij aan de beurt zijn om gesponsord te worden, wordt het systeem gewijzigd. Deze compensatie kost ongeveer € 50 miljard. Volgens voorlopige berekeningen uit het principe pensioenakkoord heeft de pensioensector genoeg geld om deelnemers te compenseren die erop achteruitgaan. Daarnaast zijn er nog andere manieren om te compenseren, bijvoorbeeld door een vrijval van premie, omdat de pensioenleeftijd is verhoogd. Individuele fondsen kunnen mogelijk wel in de problemen komen. Hoe dit wordt opgelost is nog niet bekend. Over de exacte invulling van de compensatie moeten de sociale partners en pensioenfondsen nog afspraken maken.

Twee soorten pensioenregelingen

Het kenmerk van beide regelingen is dat de pensioenen minder zeker worden. Pensioenfondsen hoeven minder reserves aan te houden omdat zij de uitkeringen niet langer garanderen. Nu is het zo dat een pensioenfonds minimaal een buffer van ongeveer 5% moet hebben. Is deze buffer gedurende 5 jaar niet aanwezig? Dan moet het pensioenfonds korten. Bij sommige pensioenfondsen loopt deze 5-jaarsperiode dit jaar af. Dit betekent dat ze aan het einde van dit jaar moeten gaan korten. Wil een pensioenfonds volledig indexeren? Dan is zelfs een buffer nodig van ongeveer 25%.

In de nieuwe regeling zonder deze vereiste buffers kunnen pensioenfondsen sneller pensioenen verhogen als het meezit. Maar, zij zullen de pensioenen ook sneller moeten verlagen als bijvoorbeeld de beleggingen tegenvallen.

Er komen twee soorten pensioenregelingen:

  1. In dit contract delen deelnemers, jong en oud, beleggingsrisico’s met elkaar. Zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Mee- en tegenvallers worden over een periode van 10 jaar verdeeld. Worden risico’s ook gedeeld met werknemers die nog moeten toetreden? Dan moet het fonds aan extra waarborgen voldoen die lijken op de huidige regeling.
  2. Verliezen en winsten op de beleggingen zijn voor rekening van de werknemer in de opbouwfase. In de uitkeringsfase worden de risico’s met anderen gedeeld.

Meer keuzevrijheid

Er komt een mogelijkheid om op pensioeningangsdatum 10% uit de pensioenpot te halen voor de aflossing van de hypotheek. Ook komt er een onderzoek naar een regeling waarbij werknemers kunnen kiezen tussen een vast of variabel pensioen. En er wordt bekeken of een deel van de pensioenpremie kan worden gebruikt voor het aflossen hypotheek of dat een werknemer kan opteren dat zijn pensioengeld duurzaam/groen wordt belegd.

Stimulering om langer door te werken

Het kabinet maakt € 800 miljoen vrij om mee te helpen aan maatregelen die sociale partners op sectorniveau met elkaar overeenkomen om mensen langer te laten werken. Daarnaast komt er € 10 miljoen per jaar vanuit het kabinet om duurzame inzetbaarheid van mensen te stimuleren.

Zware beroepen

Voor diegenen die niet hebben kunnen anticiperen op een verhoging van de AOW-leeftijd, én niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, kunnen werkgevers maximaal 3 jaar € 19.000 per jaar uitbetalen, zonder dat deze werkgevers een boete aan de Belastingdienst moeten betalen. Over de periode 2021 tot 2026 hoeven werkgevers geen boete te betalen. Krijgt een werknemer een hoger bedrag? Dan moet de werkgever over het bedrag boven de € 19.000 per jaar wel een boete betalen.

Daarnaast kunnen werknemers sparen om ongeveer 2 jaar eerder te kunnen stoppen met werken.
Ook wordt onderzocht of er een regeling mogelijk is waarbij je pensioen ontvangt als je 45 jaar hebt gewerkt.

ZZP-ers: verplichte AOV en mogelijkheid aansluiten bij pensioenfonds

ZZP-ers worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er komt een onderzoek of er uitzonderingen kunnen gelden voor zzp-ers die al iets hebben geregeld. Daarnaast krijgen zzp-ers de mogelijkheid om zich makkelijker aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds van hun sector. Er moet hier wel voldoende draagvlak voor zijn.

In privé sparen voor pensioen

In het principe pensioenakkoord staan ook voorstellen voor diegenen die in privé voor hun pensioen sparen met een lijfrente. Eén van de voorstellen is dat u 10% van het lijfrentekapitaal in één keer mag opnemen zonder dat u een boete aan de Belastingdienst moet betalen.

Nu is het zo dat de hoogte van de premie die u mag inleggen in een lijfrente én pensioensparen via uw werkgever verschilt. Dat verschil wil men laten verdwijnen.

Overgangsperiode

Voordat de definitieve wetgeving rond is, zijn we waarschijnlijk 2 jaar verder. Daarom wordt in 2019 al rekening gehouden met het nieuwe pensioenakkoord. Dit betekent dat de eis om een buffer aan te houden van minimaal 5% voor pensioenfondsen komt te vervallen. Hierdoor hoeven sommige pensioenfondsen niet of minder te korten op de pensioenen.

Conclusie

Na ongeveer 10 jaar onderhandelen is er dan een principe pensioenakkoord. De belangrijkste onderdelen zijn dat de ingangsdatum van de AOW-leeftijd minder hard stijgt, de doorsneepremie komt te vervallen, de nieuwe pensioenregeling meer flexibiliteit kent, er maatregelen komen die werknemers stimuleren om langer door te werken, werknemers met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken en zpp-ers worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het duurt nog een paar jaar voordat bovenstaande punten in wetgeving zijn vertaald. Toch merken velen al snel de invloed van het akkoord: huidige pensioenen zullen niet of minder worden gekort.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.