Direct naar content
  • Auteur

Vandaag werd de begroting voor 2022 gepresenteerd. Het kabinet zet aanvullende stappen om de emissie van broeikasgassen tegen te gaan. In totaal investeert het kabinet ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen, bovenop het bestaande klimaatbeleid.

Begroting 2022

Een deel hiervan is nodig voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het pakket is er voor de rest op gericht om verder uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis. De 6,8 miljard wordt als volgt verdeeld, er gaat:

  • 3 miljard naar subsidie voor duurzame energie;
  • 1,3 miljard voor gebouwde omgeving;
  • 1,4 miljard voor energie-infrastructuur;
  • 1,1 miljard voor de uitvoering voor het Klimaatakkoord en overig.
De belastingmaatregelen uit het Klimaatakkoord maken milieuvervuilende keuzes duurder, maar aan additionele vormen van beprijzing lijkt dit demissionaire kabinet zich niet te wagen. Daarmee missen de extra uitgaven van deze miljoenennota de benodigde stok waarmee vervuilende keuzes ontmoedigd worden. In een nabespreking geeft demissionair Minister President Mark Rutte aan zelf graag veel meer aan maatregelen ter reductie van CO2 uitstoot nodig te achten, maar dit aan een nieuw te vormen kabinet te laten.

Ophoging SDE++ voor gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie

De belangrijkste uitgave gaat naar de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), waarmee CO2-reducerende technieken worden gesubsidieerd. Het kabinet reserveert hiervoor in totaal 3 miljard euro, die over meerdere jaren wordt uitgesmeerd. Het plafond voor carbon capture and storage (CCS) binnen de SDE++ wordt maximaal met 2,5 Mton verhoogd. Het plafond wordt daarbij zo vastgesteld dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte.

Subsidies voor infrastructuur

Het kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van waterstof en warmte. Het zal hier waarschijnlijk gaan om subsidiering van infrastructuur die zonder subsidie nog niet rendabel kan worden opgeschaald. Om de klimaatdoelen te halen zou volgens de commissie Van Geest zo’n 2 miljard per jaar moeten worden geïnvesteerd, dus het bedrag dat het kabinet uittrekt is aan de lage kant.

Gebouwde omgeving

Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in verduurzaming van de gebouwde omgeving en in uitbreiding en verbreding van de energiebesparingsplicht. Het kabinet zal onder andere de energiebesparingsplicht uitbreiden naar ETS-sectoren. Het kabinet neemt ook maatregelen voor de versnelde verduurzaming van koop- en huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de gebouwde omgeving zal – als het jaarlijks herhaald wordt – zorgen voor een relatief grote CO2-reductie.

Elektrisch vervoer

Het kabinet reserveert extra middelen voor het stimuleren van emissievrije voertuigen. Het kabinet trekt hiervoor 600 miljoen euro extra uit. Dit is beduidend minder dan de commissie Van Geest heeft aangegeven. Er zou 1 miljard euro per jaar euro nodig zijn om (samen met ontmoedigingsbeleid ten aanzien van vervuilende keuzes) een reductie van 5 megaton te bereiken. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de cap in de bijtelling (de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is) in twee stappen verlaagd. Door het verlagen van de cap wordt de vraag in de zakelijke markt meer gestuurd naar goedkopere emissievrije automodellen uit de lagere marktsegmenten. Dit verbetert de aansluiting op de (particuliere) tweedehands markt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.