Direct naar content

Ruim drie weken geleden presenteerden VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP de Klimaatwet. Daarin is vastgelegd dat de CO2 uitstoot in 2030 met 49% moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. In 2050 moeten we met z’n allen 95% minder CO2 uitstoten. Tevens moet in datzelfde jaar de hele elektriciteitsproductie CO2-neutraal zijn. Hoe deze doelen op hoofdlijnen bereikt moeten worden, werd 10 juli bekend gemaakt. In dit blog beschrijven we de maatregelen en wat u er mogelijk van gaat merken. Het belangrijkste is denk ik wel: een schonere lucht.

Maatregelen in de klimaatwet

Op 5 gebieden kwam het team onder leiding van voormalig milieuminister Ed Nijpels met de volgende voorstellen om de CO2 uitstoot te verminderen:

 Wonen en gebouwen

Veel huizen moeten in 2050 van het aardgas af zijn. Om die doelstelling te halen moet 75 procent van de huizen die tussen 1 juli 2018 en eind 2021 worden gebouwd, aardgasvrij zijn. Woningbouwcorporaties streven ernaar om tot 2021 maar liefst 102.500 woningen aardgasvrij te maken.

Om er voor te zorgen dat mensen hun huis duurzamer verwarmen zal de belasting op aardgas vanaf 2020 stapsgewijs naar boven en die van elektriciteit naar beneden gaan. Daarnaast zullen warmtepompen aantrekkelijker worden gemaakt. Dit kan worden bereikt door een wijk in één keer te verduurzamen, waardoor de verduurzaming goedkoper wordt. In dat kader is het dan ook logisch dat gemeenten uiterlijk in 2021 een plan moeten hebben opgesteld waarin per wijk is vastgelegd hoe de omslag wordt gemaakt. De voorzitter van deze klimaattafel, Diederik Samson, geeft aan: "Die aanpak kan per wijk verschillen. Trek als bewoner ook niet meteen in paniek de cv-ketel van de muur. Wacht tot de gemeente langskomt met een plan. Je huis isoleren is natuurlijk wel altijd goed".

Het streven is dat bestaande panden duurzamer worden gemaakt, zonder dat de maandlasten van eigenaren stijgen. Sterker nog, mogelijk daalt zelfs de maandelijkse energierekening. Dat kan onder andere mogelijk worden gemaakt met subsidies. Wel is het de bedoeling dat na 2025 subsidies op duurzame energie verdwijnen. Heeft iemand geld nodig voor de investeringen? Dan wordt een lening verstrekt die gekoppeld is aan de woning en niet aan de inwoner. In de ogen van de tafel "Gebouwde omgeving" zijn hierdoor lagere rentes mogelijk.

Wat gaat u ervan merken?

De energierekening zal stijgen als u uw woning niet aanpast. Uw woning zal op termijn aardgasvrij gemaakt worden door of uzelf of door uw gemeente. Vele Nederlanders kunnen de investering hiervan niet zelf betalen. Een lening van de overheid biedt dan oplossing. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente de investering voorschiet en middels de baatbelasting op u afwentelt.

Nederlanders met eigen geld zullen gezien de lage spaarrente eerder geneigd zijn te investeren in een duurzame woning. Een woning bijna gasvrij maken is rendabel. Om de woning écht gasvrij te maken zijn moeten investeringen worden gedaan die niet of weinig rendabel zijn. Mensen met een groen hart zullen minder kijken naar rendement.

 

Vervoer en vervoer

De Mobiliteitstafel mikt op een reductie van het equivalent van ongeveer 16 megaton aan CO2. Deze reductie wordt gerealiseerd door: elektrisch rijden, schonere brandstoffen, andere rijstijl en het meer gebruik maken van de fiets. Kortom een gedragsverandering wordt verwacht van de consument. Ook de term “rekeningrijden” zingt rond. Maar daar wil het huidige kabinet deze kabinetsperiode niet aan.

Over internationaal vervoer (vliegverkeer en scheepvaart) zullen nog in internationaal verband afspraken gemaakt moeten worden.

 

Wat gaat u ervan merken?

Over een paar jaar kunt u geen nieuwe benzine- of dieselauto meer kopen. Over een paar jaar verwacht men dat elektrisch rijden goedkoper zal zijn dan een auto met verbrandingsmotor. Elektrische auto’s zullen meer het straatbeeld gaan bepalen. Verhoging van de (variabele?) motorrijtuigenbelasting van vervuilende auto’s behoort tot de mogelijkheid. Of minder of geen parkeerbelasting moeten betalen als u met een elektrische auto parkeert. Ik verwacht ook minder autobezit. Meer en meer mensen zullen gebruik maken van een deelauto.  Meer fietspaden voor snelle fietsen zijn inmiddels al in opkomst.

 

Elektriciteit

Hier dient de grootste CO2 reductie gerealiseerd te worden. Dit kan worden gerealiseerd door meer te investeren in windparken en zonnepanelen en het sluiten van kolencentrales in 2030.

In 2030 moet 75% van de elektriciteit duurzaam zijn opgewekt. Dat betekent volgens de Nederlandse Vereniging van Duurzame energie dat we 1.200 nieuwe windmolens en 75 miljoen nieuwe zonnepanelen moeten installeren. Om draagvlak te krijgen voor windmolens en zonnepanelen op land moet de lokale omgeving voor de helft eigenaar worden van die installaties. Toch zullen we gasgestookte centrales achter de hand moeten hebben voor periodes dat de zon onvoldoende schijnt en er te weinig wind staat.

 

Wat gaat u ervan merken?

Zonnepanelen en windparken zullen meer en meer het landschap gaan bepalen. De prijzen van zonnepanelen zullen dalen. Echter het uurloon van diegene die ze voor u installeert zal stijgen. Dat komt door gebrek aan gekwalificeerd personeel.

 

Landbouw

Het voorstel bevat plannen om in 2030 rond de 5 megaton minder uitstoot te realiseren. De hiervoor benodigde geschatte investeringen bedragen 2 tot 4 miljard euro.

Door aanpassingen aan stallen en voeding kan de vleesindustrie 1,1 megaton aan CO2 besparen. Onder andere door slimmer landgebruik, gebruik van aardwarmte, het onder water zetten van veengrond, door minder voedselverspilling en andere verhouding dierlijk en plantaardig voedsel kan dit worden gerealiseerd.

Ook het stimuleren van minder vlees te gebruiken is één van de voorstellen.  In eerste instantie zal dat gebeuren middels voorlichting richting de consument.

 

Wat gaat u ervan merken?

Wellicht eet u nu 7 dagen per dag vlees. De kans bestaat dat u dat over 5 jaar niet meer doet. Vlees en andere landbouwproducten zullen waarschijnlijk duurder worden.

 

Industrie

De energiebelasting stijgt voor de grote bedrijven. De uitstoot van de industrie moet nagenoeg nul worden. Om het bedrijfsleven hierin te stimuleren zal de prijs voor het uitstoten van CO2 omhoog gaan. De opslag van CO2 wordt gezien als een noodzakelijke tussenoplossing om de doelen voor 2030 te halen.

 

Concurrentiepositie

Om de gestelde doelen te halen zijn investeringen nodig van € 15 à € 20 miljard. De doelen die wij ons in Nederland hebben gesteld zijn strenger dan de Europese doelen. Daarmee dreigt het bedrijfsleven met meer kosten te worden opgezadeld dan de buitenlandse concurrentie.

 

Volgende stappen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) gaan het akkoord nu doorrekenen. Na de zomer worden de plannen, met commentaar van het kabinet, voorgelegd aan de Tweede Kamer. De onderhandelaars ontvangen het akkoord daarna terug met aanvullende opdrachten. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten de plannen dan voor het einde van het jaar uitwerken en definitief ondertekenen. De maatregelen zullen miljarden euro’s kosten. Wie deze gaat betalen is nog niet bekend.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.