Direct naar content

De Tweede Kamer heeft eerder al ingestemd met het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer. De Eerste Kamer heeft op 7 maart eveneens ingestemd met dit wetsvoorstel. Dit betekent dat de nieuwe wet vanaf 1 april 2017 van kracht wordt. Vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 heeft de DGA enkele opties wat te doen met zijn reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer (PEB).

Wat kan de DGA doen met zijn PEB?

De DGA heeft vier opties wat te doen met zijn opgebouwde pensioen in eigen beheer:

(a) binnen de BV als premievrij pensioen voortzetten,

(b) overdragen naar een verzekeraar (waar verdere opbouw is toegestaan),

(c) in de periode 2017-2019 omzetten in een OudeDagsVerplichting of

(d) in de periode 2017-2019 met fiscale korting afkopen.

Ad a) Premievrij voortzetten

Premievrij voortzetten houdt in dat u en uw (ex-) partner de tot nu toe opgebouwde aanspraken op ouderdoms-­ en nabestaandenpensioen blijven behouden. Kortom, alles blijft bij het oude. U bouwt alleen verder geen pensioen meer op.

De belangrijkste voor- en nadelen van premievrij voortzetten
Voordelen Nadelen
U hoeft niet in onderhandeling met uw ex-partner U wordt beperkt in uw mogelijkheden om dividend uit te keren

U houdt recht op de tot dusver opgebouwde pensioenaanspraken

 

Grote kans dat u (een deel van) uw winstreserve niet als dividend (tegen 25%) uitkeert maar als pensioen (tegen maximaal 52%)
De aanspraak op partnerpensioen (en wezenpensioen) daalt als gevolg van premievrij maken
Fiscaal vaak niet voordelig

 

Ad b) Voortzetten bij een verzekeraar

Voortzetten bij een verzekeraar houdt in dat u uw huidige pensioenaanspraken overhevelt naar een verzekeraar, met of zonder verdere pensioenopbouw.

De belangrijkste voor- en nadelen van voortzetting bij een verzekeraar
Voordelen Nadelen
U en uw partner behouden een volwaardig oudedags- en nabestaandenpensioen De verzekeraar rekent een commerciële premie die de BV moet betalen
Bij eventueel faillissement van uw BV is (in beginsel) uw pensioen veiliggesteld Als de in de BV opgebouwde aanspraken ook worden overgedragen, dan zal de stortingskoopsom veel meer bedragen dan de fiscale reserve (ongeveer 2½-3 x). Dit leidt tot een fors liquiditeitsbeslag voor de BV
Het lang-leven-risico ligt bij de verzekeraar (en niet meer bij uw BV) Weinig verzekeraars bieden een individueel pensioen op basis van eindloon aan
Akkoord van de (ex-)partner is niet vereist U loopt in de uitkeringsfase het zogenaamde kort-leven-risico: als u en uw partner overlijden, komt het resterende kapitaal toe aan de verzekeraar
Het wordt makkelijker om de BV te liquideren of verkopen, als de opgebouwde pensioenaanspraken ook worden overgedragen Terughalen van het pensioenkapitaal naar de BV is niet meer mogelijk

 

Ad c) Omzetten in de OudeDagsVerplichting

Omzetten in de OudeDagsVerplichting houdt in dat de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening wordt omgezet in een “administratief potje met geld”. Dit bedrag rent jaarlijks op. Met dit bedrag moet u op enig moment periodieke uitkeringen aankopen. Die moeten lopen tot 20 jaar na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd.

U mag het bedrag (onder voorwaarden nu of later) ook  onderbrengen bij een bank of verzekeraar. Het wordt dan een lijfrente en daardoor krijgt u meer flexibiliteit in de uitkeringsfase. Zo kunt u bijvoorbeeld (een deel van) het kapitaal gebruiken voor een zogenaamde tijdelijke oudedagslijfrente, een mogelijkheid die binnen de BV niet bestaat. Of u kunt de uitkeringen uitstellen tot maximaal 5 jaar na het bereiken van uw AOW-gerechtige leeftijd.

De belangrijkste voor- en nadelen van omzetten in oudedagsverplichting
Voordelen Nadelen
De dividendklem vervalt, zodat u meestal meer dividend kunt uitkeren Uw (ex-)partner dient in te stemmen met uw keuze voor deze optie
Verhoging van de solvabiliteit van uw onderneming De ODV-uitkering is meestal lager dan het pensioenrecht
In de uitkeringsfase flexibeler ten opzichte van pensioen Het lang-leven-risico is niet gedekt
Het kapitaal blijft binnen de BV beschikbaar
Als u de ODV als lijfrente afstort bij een bank of verzekeraar, dan wordt het makkelijker om de BV te liquideren of verkopen

  

Ad d) PEB afkopen

PEB afkopen houdt in dat u (met korting) ineens fiscaal afrekent over de fiscale pensioenverplichting: de BV draagt loonheffing af en u krijgt een netto bedrag in één keer uitgekeerd. U krijgt gedurende de jaren 2017-2019 jaar de tijd om met fiscale korting af te kopen. Koopt u het PEB in 2017 af? Dan wordt 34,5% van maximaal de fiscale pensioenverplichting per ultimo 2015 buiten de heffing gelaten. In 2018 is het kortingspercentage 25% en in 2019 nog 19,5%.

Voor het vaststellen van de maximale korting bij afkoop is het dus van belang dat de fiscale waarde per ultimo 2015 bekend is. De BV draagt de verschuldigde loonheffing af aan de Belastingdienst. De netto afkoopsom (na afdracht van loonheffing) ontvangt u in beginsel in privé (in Box 3). U kunt er ook voor kiezen om dit bedrag aan de BV uit te lenen (terbeschikkingstellingsregeling) of als kapitaalstorting in de BV te laten (agio).

Let op: meetekenen

Door de afkoop verdwijnen uw pensioenaanspraken en ook die van uw partner en in sommige situaties ook van uw eventuele ex-partner. Ook vervalt het recht op wezenpensioen. Uw (ex-)partner moet daarom bij afkoop meetekenen voor akkoord. Als dat niet gebeurt, dan ziet de Belastingdienst dit als afkoop en moet u ineens tot 72% over de commerciële pensioenvoorziening belasting betalen dit komt neer op ongeveer 1,8 keer de fiscale PEB-voorziening.

De belangrijkste voor- en nadelen van afkoop
Voordelen Nadelen
Zeer veel flexibiliteit Fiscaal niet altijd de meest verstandige keuze
De dividendklem vervalt, zodat u meestal meer dividend kunt uitkeren Heeft uw BV voldoende liquiditeiten om de loonbelastingclaim te betalen?
Verhoging van de solvabiliteit van uw onderneming Uw (ex-)partner dient in te stemmen met uw keuze voor deze optie
Het wordt na afkoop makkelijker om de BV te liquideren of verkopen Heeft u straks nog wel voldoende inkomen om van te leven? Heeft uw partner voldoende inkomen of vermogen als u komt te overlijden?
De netto afkoopsom wordt in beginsel toegevoegd aan uw Box 3-vermogen en daar jaarlijks belast met vermogensrendementsheffing.

Informatie

Wilt u nader geïnformeerd worden over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw private banker van ABN AMRO MeesPierson. Zij of hij kan u in contact brengen met één van onze vermogensstructureerders. Raadpleeg altijd een ter zake extern kundig adviseur voordat u definitieve keuzes maakt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.