Direct naar content

Op Prinsjesdag heeft de regering een aantal belastingplannen ingediend bij de Tweede Kamer. Maar daarmee is de fiscale agenda van het huidige kabinet-Rutte III nog niet leeg. Vlak vóór Prinsjesdag kwam het kabinet met het plan om de belastingheffing over het vermogen in box 3 te veranderen per 2022. Volgens het kabinet neemt de voorgestelde aanpassing de belangrijkste knelpunten in het huidige box 3-systeem weg. En sluit deze aan bij het streven naar een heffing over het werkelijke rendement. Wat valt straks onder ‘spaargeld’ en wat niet? Wat kunnen we verwachten?

Onderscheid sparen en overige bezittingen nu niet belangrijk

Voor de belastingheffing over bijvoorbeeld 2020 maakt het niet uit of iemand spaargeld heeft of andere bezittingen (lees: beleggingen). Het rendement waarmee de Belastingdienst de belastingheffing in box 3 berekent, blijft waarschijnlijk tot 2022 alleen afhankelijk van de omvang van het vermogen, niet van de samenstelling daarvan. In mijn blog ‘Zo ziet de belastingheffing in box 3 eruit in 2020’ leest u over de situatie in 2020.

Onderscheid sparen en overige bezittingen straks wel belangrijk

Volgens het box 3-plan wordt per 2022 op individueel niveau gekeken naar de werkelijke verdeling van het vermogen in box 3 over de categorieën spaargeld, overige bezittingen en schulden. Dan maakt het voor de belastingheffing wel uit of sprake is van spaargeld of van overige bezittingen en hoeveel. De berekeningsmethode voor deze bezittingen blijft wel gelijk aan die in het huidige systeem. Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Snel (D66) van Financiën op recente Kamervragen.

Nettorendement is belangrijker dan belasting

Uit de antwoorden op Kamervragen blijkt ook dat 1,1 miljoen belastingbetalers vanaf 2022 meer inkomstenbelasting gaan betalen dan onder het huidige systeem. Van die 1,1 miljoen belastingbetalers gaan 360.000 belastingbetalers meer dan € 1.000,- extra betalen. Het gaat vooral om beleggers met (veel) geleend geld. Maar beleggers weten dat bij het nemen van beslissingen over de verdeling van hun vermogen over spaargeld en overige bezittingen de fiscaliteit niet leidend zou moeten zijn. Risico en rendementsverwachtingen en eigen voorkeuren zijn belangrijker. Voor de financiële doelstellingen gaat het uiteindelijk om het nettorendement (na belastingheffing).

Spaargeld of overige bezittingen?

Het onderscheid tussen spaargeld en overige bezittingen lijkt overigens eenvoudiger dan het is. Het kabinetsplan geeft enige duidelijkheid: voor spaargeld moeten we kijken naar het begrip ‘deposito’ in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deposito: een tegoed dat wordt gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, en dat een bank onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te betalen, met inbegrip van een termijndeposito en een spaardeposito, met uitzondering van een tegoed waarvan:

A. het bestaan alleen kan worden aangetoond met behulp van een financieel instrument, tenzij het een spaarproduct betreft dat wordt belichaamd in certificaat van deposito dat op naam luidt en dat op 2 juli 2014 bestond in een lidstaat;

B. de hoofdsom niet a pari terugbetaalbaar is;

C. de hoofdsom alleen a pari terugbetaalbaar is uit hoofde van een door de bank of door een derde verstrekte garantie of overeenkomst.

Dat betekent bijvoorbeeld dat uw spaargeld op uw bankrekening voor box 3 (uiteraard) kwalificeert als ‘spaargeld’. Neemt u geld van uw bankrekening op? Dan is het opgenomen bedrag een overige bezitting. Dat geldt ook als u uw spaargeld bijvoorbeeld uitleent aan uw kinderen. Of als u van uw spaargeld bijvoorbeeld een vakantiehuis koopt, ook als u geen huur ontvangt. Koopt u een auto voor eigen gebruik? Dan betaalt u vaak minder inkomstenbelasting in box 3 omdat een auto voor privégebruik volgens de huidige regels geen spaargeld is en geen overige bezitting in box 3. Een positief rekening-courantsaldo bij de bank valt onder het begrip ‘spaargeld’. Een rekening-courantvordering op de eigen vennootschap naar verwachting niet.

Kabinetsplan is nog niet af

Volgens de staatssecretaris is het gepresenteerde plan voor box 3 slechts richtinggevend van aard. Een deel vereist nog nadere uitwerking. Zo wil het kabinet voorkomen dat belastingbetalers rond de (gehandhaafde) peildatum van 1 januari beleggingsvermogen tijdelijk overhevelen naar spaarvermogen. Een mogelijkheid om dergelijke transacties tegen te gaan, is door het overgehevelde vermogen tegelijkertijd als beleggingsvermogen én als spaarvermogen in de heffing te betrekken. Het is in ieder geval belangrijk dat de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar is voor de Belastingdienst.

Ruime meerderheid Kamer is positief over kabinetsplan

Staatssecretaris Snel heeft bij zijn antwoorden op Kamervragen expliciet de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SGP bedankt voor hun positieve houding tegenover de aanpassing van box 3. Die houding is in ieder geval voor nu een opsteker voor het kabinet. Het moet immers nog volgend jaar een meerderheid zien te vinden voor het uiteindelijke wetsvoorstel in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. En met steun van deze partijen en regeringspartij ChristenUnie zou die meerderheid er al zijn. De kans dat het plan in de wet komt, is dan ook best groot.

Maar zover is het nog niet. Binnenkort horen we meer over de beoogde veranderingen in box 3. Dan moet ook nog blijken of het aansluit bij het rechtvaardigheidsgevoel van de belastingbetaler.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp