Direct naar content

Het kabinet Rutte heeft op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend om de heffing van overdrachtsbelasting te veranderen. De regering stelt voor om vanaf 2021 de overdrachtsbelasting voor kopers van een tweede woning en voor vastgoedbeleggers te verhogen. Daarentegen hoeven jonge woningkopers vanaf 2021 eenmalig meestal geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij de aankoop van een eigen woning. Wat zijn de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel als u overweegt om bijvoorbeeld een (vakantie)woning over te dragen aan uw kinderen?

Uw eigen woning schenken aan uw kinderen

In het verleden gebeurde het vaak dat ouders hun woning aan hun kinderen overdroegen, terwijl de ouders in de woning bleven wonen. Toen bestond nog de vrees dat ouders de waarde van hun woning moesten aanspreken bij een opname in een verzorgingshuis. Een andere reden was om een waardestijging van de woning buiten de heffing van erfbelasting te houden.

Inmiddels zijn er verschillende maatregelen getroffen om het voordeel te beperken. De hoofdregel is nu dat een overdracht van de woning aan de kinderen, als u erin blijft wonen, niet leidt tot een besparing van erfbelasting. De kinderen worden geacht de woning van u te erven voor de waarde op de datum van uw overlijden.

Uw vakantiewoning overdragen aan uw kinderen

Als u een vakantiewoning bezit, kunt u overwegen om deze woning aan uw kinderen te verkopen of te schenken. Als u uw vakantiewoning in 2020 aan uw kinderen verkoopt, moeten zij over de verkoopwaarde 2% overdrachtsbelasting betalen. Hierbij is niet van belang of de woning voor eigen bewoning is bestemd of als vakantiewoning wordt gekocht.

Als u uw vakantiewoning aan uw kinderen schenkt, moeten uw kinderen schenkbelasting betalen over de WOZ-waarde van de woning. In 2020 betaalt elk kind 10% schenkbelasting over een schenkingswaarde tot circa € 127.000 en 20% schenkbelasting over het meerdere. Wel kan er nog een schenkingsvrijstelling van toepassing zijn. Zo geldt er in 2020 een algemene schenkingsvrijstelling van € 5.515 per kind.

Omdat woningen een grote waarde vertegenwoordigen, wordt nog wel eens overwogen om niet de hele woning over te dragen aan de kinderen, zodat een deel van de waarde voor de ouders behouden blijft. Dat levert bij het vaststellen van de schenkbelasting soms ingewikkelde vraagstukken op, als de werkelijke waarde van de woning niet gelijk is aan WOZ-waarde. In dit blog leest u daar meer over.

Wat verandert er vanaf 2021 in de heffing van overdrachtsbelasting?

Vanaf 1 januari 2021 zijn jonge woningkopers (tussen 18 en 35 jaar) goedkoper uit, omdat de heffing van overdrachtsbelasting voor hen eenmalig komt te vervallen, als zij in de nieuwe woning gaan wonen. Deze vrijstelling is ook van toepassing op doorstromers jonger dan 35 jaar, als zij nog niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt. Vanaf 1 april 2021 wordt deze vrijstelling beperkt voor jonge woningkopers die een huis kopen met een woningwaarde van maximaal € 400.000.

Vanaf 2021 blijven oudere doorstromers 2% overdrachtsbelasting over de koopsom betalen, als zij in de nieuwe woning gaan wonen. Daarentegen wordt vanaf 2021 deze overdrachtstaks van 2% naar 8% verhoogd voor vastgoedbeleggers en kopers van een tweede woning. Inmiddels is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.

Samenloopregeling schenkbelasting en overdrachtsbelasting

Bij een schenking van een woning vallen de heffing van schenkbelasting en overdrachtsbelasting samen. In dat geval moet degene die de schenking ontvangt zowel schenkbelasting als overdrachtsbelasting betalen. Op deze dubbele heffing is de zogenaamde samenloopregeling van toepassing.

Hierdoor komt de te betalen overdrachtsbelasting in aftrek op de te betalen schenkbelasting. Een aandachtspunt is dat de schenkbelasting over de WOZ-waarde van een woning wordt geheven, terwijl overdrachtsbelasting is verschuldigd over de werkelijke waarde van een woning. Alleen de te betalen overdrachtsbelasting over het bedrag waarover ook schenkbelasting is betaald, komt in aftrek.

Voorbeeld samenloopregeling

Stel u schenkt in 2020 uw vakantiewoning met een waarde van € 240.000 aan twee kinderen. De werkelijke waarde is gelijk aan de WOZ-waarde. In 2020 bedraagt de te betalen overdrachtsbelasting voor elk kind 2% van € 120.000 = € 2.400. Hoeveel schenkbelasting moet elk kind betalen?

Waarde schenking                                                         € 120.000

Vrijstelling schenkbelasting                                         € 5.515 -/-

Belaste verkrijging                                                         € 114.485

Schenkbelasting
10% van € 114.485                                                         € 11.448

Te verrekenen overdrachtsbelasting
2% van € 114.485                                                           €   2.289 -/-

Te betalen schenkbelasting                                         €   9.159

De te betalen schenk- en overdrachtsbelasting bedraagt voor elk kind:
€ 9.159 + € 2.400 = € 11.559

Financiële gevolgen stijging overdrachtsbelasting vanaf 2021

Als u een vakantiewoning aan uw kinderen verkoopt, betalen zij in 2020 over de koopsom nog 2% overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 zijn zij bij de aankoop over de verkoopwaarde 8% overdrachtsbelasting verschuldigd, als zij deze woning als vakantiewoning gaan gebruiken.

Daarentegen zijn vanaf 2021 bij een schenking van een vakantiewoning aan uw kinderen de financiële gevolgen van een stijging van de overdrachtsbelasting naar 8% zeer beperkt. Uw kinderen kunnen de te betalen 8% overdrachtsbelasting gewoon verrekenen met de verschuldigde 10% schenkbelasting. In dit geval betalen zij vanaf 2021 dus meer overdrachtsbelasting, maar minder schenkbelasting.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.