Direct naar content

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dit jaar zal het een dag met aanpassingen zijn vanwege het coronavirus. Zo komt de koning niet naar het Binnenhof maar naar de ruimere Grote Kerk in Den Haag. En de koning gaat niet per koets maar met de auto, evenals koningin Juliana dat deed in 1974 vanwege andere omstandigheden. De regering maakt op Prinsjesdag onder andere haar (fiscale) voorstellen voor het jaar 2021 bekend.

Sommige cijfers staan al vast, maar daarin kan altijd nog wat veranderen. Hoe zien enkele belangrijke fiscale regels in 2021 eruit voor ondernemers? Wat kunnen we verwachten? Hieronder alvast een voorbeschouwing. In mijn eerste blog in deze korte serie leest u meer over de situatie bij particulieren. Ondernemers zijn immers ook particulieren met privévermogen.

Beperkt belastingpakket met nieuwe maatregelen

Naar verwachting komt het huidige kabinet-Rutte III dit jaar op Prinsjesdag met een beperkt aantal belastingvoorstellen voor ondernemers. Het kabinet heeft immers al een groot gedeelte van de fiscale voornemens in zijn regeerakkoord uit 2017 uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van belastingontwijking door de invoering (per 2021) van een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltybetalingen, onder andere in misbruiksituaties. En aan het verbreden van de belastinggrondslag waardoor bedrijven al meer vennootschapsbelasting betalen. Voorbeelden van die grondslagverbreding zijn het beperken van zowel de verliesverrekening als de afschrijving op bedrijfsvastgoed in eigen gebruik. De opbrengst daarvan zou worden benut voor verlaging van beide tarieven in de vennootschapsbelasting (zie hierna).

Verdere beperking renteaftrek

Onlangs is staatssecretaris Vijlbrief (D66) van Financiën geïnterviewd in het tv-programma ‘Buitenhof’. De bewindsman kondigde daarin niet alleen een nieuw belastingplan voor box 3 aan, maar ook een verdere beperking van de renteaftrek voor bedrijven. Op Prinsjesdag is naar verwachting meer hierover bekend. In het fiscale systeem zit een prikkel voor bedrijven om zich te financieren met veel schulden. Vijlbrief: "Ik kan die fiscale prikkel verminderen en dat ga ik deze zomer ook voorstellen".

In het regeerakkoord konden we al lezen dat de financiering met eigen vermogen aantrekkelijker wordt door de aftrekbaarheid van vreemd vermogen te beperken. Het kabinet voerde (per 2019) ook al een nieuwe generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingregeling) in de vennootschapsbelasting in. Werkgeversorganisatie VNO NCW pleit juist voor een verruiming van de renteaftrek voor bedrijven om te kunnen overleven en te investeren in de toekomst.

Lagere tarieven in de vennootschapsbelasting?

Onder andere BV’s  moeten 16,5% vennootschapsbelasting betalen over hun belastbare winst over 2020 tot € 200.000. Voor zover de winst hoger is dan € 200.000, is het tarief 25%. Vorig jaar ging ons parlement akkoord met de verlaging per 2021 van beide tarieven naar respectievelijk 15% en 21,7%. Maar het is de vraag of bedrijven, met name die met veel winst, wel op deze tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting kunnen rekenen.

Minister Hoekstra (CDA) van Financiën zei onlangs in de Tweede Kamer daarover dat hij niet uitsluit dat de winstbelasting onderwerp van gesprek is in het kabinet deze zomer. Eerder dit jaar dreigden GroenLinks, SP en PvdA tegen de belastingplannen van het kabinet te stemmen als de vastgestelde tariefsverlaging van 25% naar 21,7% doorgaat. Hier leest u er meer over.

Andere aanpassingen in de vennootschapsbelasting

Zoals de regering eerder heeft aangekondigd, gaat naar verwachting per 2021 het tarief van de Innovatiebox verder omhoog van 7% naar 9%. Dat is belangrijk voor bedrijven die winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten. Daarnaast komt er een beperking van de mogelijkheden om bepaalde verliezen in mindering te brengen op de winst. Ook van belang om te weten, is dat onder andere BV’s vanaf 2021 geen korting meer krijgen als zij tijdig de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Deze maatregelen zien we naar verwachting terug in het Belastingpakket 2021 dat de regering op Prinsjesdag bekendmaakt.

Hoger tarief in box 2

Box 2 in de inkomstenbelasting is belangrijk voor met name aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in een BV. In 2020 is het tarief in deze box inmiddels 26,25%. Het staat in principe al vast dat dit tarief per 2021 verder omhoog gaat naar 26,9%.

Voor aanmerkelijkbelanghouders die participeren in een VBI of een buitenlands beleggingslichaam wordt het forfaitaire rendementspercentage voor 2021 op Prinsjesdag bekendgemaakt. Voor 2020 is dit percentage 5,28%. Dat is gekoppeld aan het forfaitaire beleggingsrendement voor de belastingheffing in box 3. Hier leest u er meer over.

Minder belastingvoordeel bij veel aftrekposten

Voor onder andere ondernemers in de inkomstenbelasting is het van belang dat een aantal aftrekposten in 2021 nog slechts verrekenbaar is tegen maximaal 43%. Dit verrekentarief van 43% gaat na 2021 verder omlaag naar 40% in 2022 en naar 37,1% in 2023. Dit geldt niet alleen voor de aftrek van hypotheekrente, partneralimentatie, giften en zorgkosten, maar bijvoorbeeld ook voor de zelfstandigenaftrek. Hetzelfde geldt ook voor onder andere de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Deze afbouw van het verrekenpercentage staat al vast.

Overdrachtsbelasting bij niet-woningen omhoog

Per 2021 gaat het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen omhoog van 6% naar 7%. Deze tariefsverhoging staat ook al vast. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die is bestemd voor woningbouw en hotels en pensions. Met deze maatregel beoogde de regering vorig jaar bij de dekking van de maatregelen uit het Klimaatakkoord de burger te ontzien en het bedrijfsleven te laten meebetalen. Het tarief van de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van woningen blijft vooralsnog 2%.

‘Belasting betalen bij de uitgang’

In 2018 probeerde het kabinet tevergeefs om de dividendbelasting af te schaffen om bedrijven voor Nederland te behouden. In 2020 pakte GroenLinks dat anders aan. Deze oppositiepartij diende namelijk onlangs een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer met als doel een eindafrekening neer te kunnen leggen bij bedrijven die hun hoofdkantoor verhuizen naar een land zonder dividendbelasting. Volgens dit wetsvoorstel gaat het om grote bedrijven die na 10 juli 2020 uit Nederland vertrekken (c.q. zijn vertrokken). Zij moeten dan belasting betalen over hun winst die in Nederland is opgebouwd. Daardoor hebben ze volgens GroenLinks minder fiscale redenen om te vertrekken naar een land zonder dividendbelasting.

Het is aan de andere kant de vraag of buitenlandse bedrijven nog wel naar Nederland komen als hen mogelijk straks een eindafrekening boven het hoofd hangt. Nu dit wetsvoorstel al is ingediend en niet van de regering komt, zal het geen onderdeel uitmaken van het Belastingpakket 2021.

UBO-register

Ons parlement is onlangs akkoord gegaan met het (niet-fiscale) wetsvoorstel om het UBO-register in te voeren voor onder andere de BV, de NV, de stichting en de vereniging. In de Eerste Kamer waar het kabinet voor een meerderheid de laatste jaren vooraf veel (digitale) kopjes koffie moet drinken, gingen naast de coalitiepartijen, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF en PvdD.hiermee akkoord. Naar verwachting wordt deze nieuwe wetgeving per 27 september 2020 van kracht. In dit blog leest u er meer over.

Daarnaast heeft de regering onlangs een (niet-fiscaal) conceptwetsvoorstel bekendgemaakt voor de invoering van het UBO-register voor onder andere de trust en het fonds voor gemene rekening. Binnenkort zal de regering het wetsvoorstel daarvoor indienen bij de Tweede Kamer. Daarover leest u in dit blog meer.

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Medio juni 2020 heeft de regering het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Daaruit volgt dat voor zover de schuld aan de eigen vennootschap in totaal meer bedraagt dan € 500.000, het meerdere vanaf 2023 wordt aangemerkt als ‘fictief regulier voordeel’ (fictief dividend) in box 2 van de inkomstenbelasting. Een belangrijke uitzondering op deze regel is de eigenwoningschuld in box 1 aan de eigen vennootschap. Deze geldlening blijft onder voorwaarden buiten de regeling. Ook dit is een afzonderlijk wetsvoorstel met een afzonderlijke parlementaire behandeling. Het zal dan ook geen onderdeel uitmaken van het Belastingpakket 2021. Hier leest u er meer over.

Introductie maatschappelijke BV

Het kabinet wil een maatschappelijke BV introduceren. Het gaat om een aparte juridische erkenning voor maatschappelijke ondernemers. Het is de bedoeling dat ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken, juridische (h)erkenning én actieve begeleiding krijgen vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering, zo is te lezen in de aankondiging. Het kabinet gaat dit nader uitwerken. Naar verwachting maakt dit voorstel nog geen onderdeel uit van het Belastingpakket 2021.

Op zoek naar een meerderheid in het parlement

Natuurlijk weten we op Prinsjesdag pas echt welke belastingvoorstellen de regering doet. En dan moet ze hiervoor nog een meerderheid zien te vinden in het parlement. In mijn vorige blog ben ik al ingegaan op de zetels van de coalitie in ons parlement. Het belangrijkste is dat het kabinet in de Eerste Kamer 6 zetels te kort komt voor een meerderheid. Er zijn drie partijen die het kabinet in de Eerste Kamer zelfstandig aan een meerderheid kunnen helpen: Forum voor Democratie (+10), GroenLinks (+8) en PvdA (+6).

Hoe ging het vorig jaar met de stemming over de wetsvoorstellen met belangrijke maatregelen voor ondernemers in de Eerste Kamer, zoals het Belastingplan 2020 en de Wet Bronbelasting 2021? Toen stemden naast de coalitiepartijen ook GroenLinks en SGP in de Eerste Kamer vóór het Belastingplan 2020. En naast de coalitiepartijen stemden PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP, OSF en 50PLUS in de Eerste Kamer vóór de Wet Bronbelasting 2021. Wij blijven de fiscale ontwikkelingen nauwgezet volgen.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.