Direct naar content

In september 2019 presenteerde de toenmalige staatssecretaris van Financiën een plan voor hervorming van de belastingheffing in box 3. Kern van dat voorstel was dat de werkelijke vermogensmix van een individuele belastingplichtige – spaargeld, overige bezittingen en schulden – voortaan uitgangspunt zou gaan worden voor de berekening van het forfaitaire inkomen in box 3. Inmiddels heeft de huidige staatssecretaris de Tweede Kamer laten weten tot andere inzichten te zijn gekomen. En is het plan van zijn voorganger van tafel. Voor de praktijk heeft de navolgende analyse zijn belang dus vooralsnog verloren. Hier leest u meer over de op Prinsjesdag 2020 voorgestelde wijzigingen in box 3 per 2021.

Het kabinet wil het heffingssysteem in box 3 van de inkomstenbelasting opnieuw aanpassen. Om met name spaarders tegemoet te komen. Hier leest u welke gevolgen het voorgestelde systeem in algemene zin zal hebben. Maar wat zijn de gevolgen in specifieke situaties? In een serie artikelen gaan we op zoek naar de antwoorden. In deel 1 stond de vraag centraal wat dit betekent voor beleggingskeuzes in het algemeen. In deel 2 besprak ik de gevolgen voor vastgoedbezit in het algemeen en verhuurde woningen in het bijzonder. In dit derde deel bespreek ik de gevolgen voor bezitters van een tweede huis in het buitenland.

Waarde en eventuele schuld in grondslag

Ook de waarde van een tweede huis in het buitenland en de eventuele samenhangende financieringsschuld moet u in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verantwoorden. De belastingwet bepaalt dat voor woningen in box 3 de WOZ-waarde het uitgangspunt is. De peildatum voor de waardering is daarbij 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Omdat voor woningen in het buitenland geen WOZ-waarde beschikbaar is, moet in dat geval de waarde in het economische verkeer in onbewoonde staat (‘vrije verkoopwaarde’) op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte worden genomen.

Box 3-heffing huidige stelsel

In het huidige stelsel (cijfers 2020) worden al uw bezittingen en schulden in box 3 op een grote hoop gegooid. Over het netto vermogen boven het heffingvrije bedrag van ruim € 30.000 per persoon wordt bij iedere belastingplichtige hetzelfde forfaitaire rendement toegepast. Ongeacht de werkelijke verhouding tussen spaargeld en overige bezittingen. Het forfaitaire rendement neemt toe naarmate het vermogen in box 3 groter is. De effectieve belasting uitgedrukt als percentage van het vermogen in box 3 loopt daarbij op van 0,54% in de eerste vermogensschijf (ruim € 72.000 per persoon), via 1,26% in de tweede schijf, tot maximaal 1,58% in de hoogste vermogensschijf (boven grofweg € 1.000.000 per persoon).

Schulden in box 3 verlagen de grondslag waarover het forfaitaire inkomen wordt berekend. Voor zover tegenover de bezittingen in box 3 schulden staan, levert dat per saldo geen bijdrage aan de rendementsgrondslag en betaalt u in het huidige stelsel geen box 3-heffing over met geleend geld gefinancierde bezittingen.

Voorgestelde nieuwe stelsel

In het nieuwe stelsel wordt op individueel niveau gekeken naar de werkelijke verdeling van het vermogen over de categorieën spaargeld, overige bezittingen en schulden. Aan spaargeld wordt een forfaitair rendement toegekend van 0,10%, voor overige bezittingen is dat 5,28%. Dat geldt dus ook voor een tweede woning in Nederland of in het buitenland. Voor schulden wordt een forfaitaire leenrente van 3,03% in mindering gebracht. Voor zover u een tweede woning in het buitenland met een schuld hebt gefinancierd, zal in het voorgestelde box 3-stelsel per saldo wél een positief forfaitair inkomen ontstaan. Namelijk 5,28% - 3,03% = 2,25%. Uitgaande van een tarief van 33% resulteert dat - in eerste instantie - in een effectieve belasting van 0,74% voor zover een tweede woning met een schuld is gefinancierd.

Voorkoming dubbele belasting

In het huidige stelsel verleent Nederland een vermindering van box 3-heffing voor zover u een tweede huis in het buitenland met eigen geld hebt gekocht. Voor zover u het buitenlandse huis met een schuld hebt gefinancierd, krijgt u geen vermindering van box 3-belasting. U betaalt onder het huidige stelsel immers ook niets voor zover er tegenover de waarde een samenhangende schuld staat. Hoe dat zit, kunt u hier lezen.

De vraag is hoe dat onder het nieuwe stelsel zal uitpakken. Mijns inziens zal - overeenkomstig de huidige systematiek - het aan het buitenlandse tweede huis en samenhangende schulden toe te rekenen gedeelte van het totale forfaitaire inkomen de facto vrijgesteld moeten blijven. De vermindering van box 3-heffing berekent men dan als volgt:

Wat is de impact van het nieuwe box 3-stelsel? deel 3: tweede huis in het buitenland

Op die manier blijft een tweede huis in het buitenland de facto vrijgesteld in box 3. Ook als dat met een schuld is gefinancierd. In onderstaand voorbeeld is de bijdrage van het tweede huis in het buitenland en de samenhangende financieringsschuld aan het totale belastbare bedrag van € 37.350 per saldo: € 26.400 - € 15.150 = € 11.250. De box 3-heffing vóór vermindering komt op € 12.325. De vermindering ter voorkoming van dubbele belasting bedraagt dan [11.250 / 37.350] x € 12.325 = € 3.712. Ter controle: 33% IB x € 11.250 = € 3.712.

Voorbeeld (fiscaal partners)

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.