Direct naar content

Het gaat goed met de wereldeconomie. Beleggers kunnen daardoor in 2018 profiteren van krachtige trends. Zeker als ze zich ook bewust zijn van de risico’s, zo stelt Ralph Wessels in zijn Beleggingsvisie 2018.

De wereldeconomie staat er begin 2018 verrassend goed voor met een solide groeitempo, lage inflatie en weinig verstorende invloeden. De wereldwijde economische groei waar beleggers nu van profiteren werd in de zomer van 2016 ingezet, versnelde in de zomer van 2017 en houdt nog steeds aan. De vooruitzichten voor 2018 zijn goed. Er zijn diverse factoren die de groei van de economie dit jaar verder kunnen versnellen.

Aanjagers van de groei

Vooral de Europese economie was dit jaar een verrassing. Het profiteerde van een sterke binnenlandse vraag en de aantrekkende wereldhandel hielp ook. Daarnaast namen politieke risico’s af. Ook China was in 2017 een belangrijke aanjager van de wereldwijde economische groei. Sinds begin 2016 neemt de groei van de import in het land toe, daar profiteren andere landen wereldwijd van.

Het land doet zijn best om de economische groei in goede banen te leiden. Doel is de economie geleidelijk trager en op een duurzamere manier te laten groeien. Onder andere door de beteugeling van de kredietgroei, een renteverhoging en andere monetaire maatregelen om de inflatie te bestrijden. Ook zijn er maatregelen genomen die de vervuiling door bedrijven moeten beperken, die mogelijk leiden tot lagere productiecapaciteit. Wat de agenda van de autoriteiten in Peking precies is, blijft onduidelijk maar wij zien geen reden voor extreme vertraging.

Het economische effect van de robotrevolutie

De geschiedenis laat zien hoe technologische vooruitgang een versnelling van de economische groei in gang zet. Robots lijken hetzelfde effect te hebben als eerder de stoommachine, computer en – meer recent – het internet. Door de inzet van robottechnologie kunnen bedrijven sneller en efficiënter werken. Een deel van de stijging van de bedrijfswinsten in 2017 kan – zeker in de VS – worden toegerekend aan verregaande automatisering en robotisering. Dit zorgt voor een stijging van de productiviteit, een beperkte loongroei en heeft een prijsdrukkend effect. Een ontwikkeling die ook in 2018 zal doorgaan. De vierde generatie robots kan door verbeterde chips en nog meer sensortechnologie zelfstandig en zelfdenkend werken, los van de mens. Dat maakt ingrijpende kostenbesparingen mogelijk. De Japanse robotmaker Fanuc is inmiddels in staat de fabriek 24 dagen achter elkaar te laten draaien zonder de aanwezigheid van mensen. Er zullen meer van dergelijke lightsout fabrieken komen waarin de productiefaciliteiten volledig zijn gerobotiseerd.

Ondernemersvertrouwen

Het solide groeitempo van de wereldeconomie zorgt ook voor stijgende bedrijfswinsten. Het ondernemersvertrouwen is hoog en andere indicatoren laten zien dat bedrijven hun investeringsuitgaven aanzienlijk willen opschroeven. Een belangrijke rol in de voorspoed van de meeste bedrijven speelt technologische innovatie. De implementatie van technologie komt de productiviteit van bedrijven ten goede. Bijkomend effect is dat de inflatie laag blijft.

De lage rentestanden en de royale beschikbaarheid van krediet hebben veel ruggensteun geboden aan de economie. Het herstel van de olieprijs dient eveneens vermeld te worden: hiermee is een einde gekomen aan de daling van investeringen in de kapitaalintensieve energiesector.

Alert op risico’s

Onze verwachtingen voor 2018 zijn positief, de ontwikkelingen bieden veel kansen voor beleggers. Zij moeten ook alert zijn op de risico’s. Voorwaarden voor ons scenario is dat de Chinese groei niet te sterk afneemt, de investeringen van bedrijven blijven toenemen, dat de inflatie niet plotseling gaat stijgen en centrale banken de rente niet te snel verhogen.

Dergelijke ontwikkelingen kunnen voor vertraging van de economische groei zorgen. In het geval van China houdt de markt er al rekening mee dat het land een geleidelijk lagere economische groei laat zien. Een risico in China is dat de kredietverstrekking te sterk wordt beperkt, met een nadelig effect op de groei. Wij zien echter geen goede argumenten waarom de Chinese overheid dit zou doen.

Minder zekerheid is er over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Het belastingplan van president Trump lijkt het met enkele aanpassingen te gaan halen, maar zijn beleid en vooral gedrag zijn wispelturig. Overigens is het geen belastinghervorming die alle Amerikanen zal raken. Tevens kunnen de maatregelen het overheidstekort fors laten oplopen.

Beleggers moeten ook rekening houden met geopolitieke risico’s – onder andere in het Midden-Oosten. Deze kunnen de groei eveneens verstoren. Ten slotte zijn waakzame centrale banken eveneens nodig om het positieve klimaat in stand te houden. We verwachten dat centrale banken voorzichtig te werk zullen gaan en actie zullen ondernemen in het geval van ongunstige ontwikkelingen in de financiële markten en in de reële economie.

Verwachtingen rendement aandelen lager

Het fundamentele plaatje is nog altijd gunstig voor aandelen: gelijkmatige economische groei wereldwijd, waarbij er zelfs signalen zijn van een verdere groeiversnelling. Toch zullen sommige van de huidige positieve factoren geleidelijk aan kracht inboeten. We zijn daarom alert op signalen die mogelijk een verandering van het marktklimaat inluiden.

Gedurende een aantal jaren hebben aandelen sterke rendementen opgeleverd; de verwachtingen voor toekomstige aandelenrendementen zijn nu lager. We blijven daarom positief over aandelen – maar minder positief dan voorheen. De waarderingen van aandelen lijken hoog. Koers/ winstverhoudingen liggen boven historische gemiddelden, maar zijn nog wel wat verwijderd van de piekniveaus die we zagen tijdens eerdere opgaande markten. We zien ruimte voor aandelenmarkten om verder te stijgen, in lijn met de toenemende bedrijfswinsten. Wel zijn er duidelijke waarderingsverschillen op regionaal niveau; één van de redenen voor onze voorkeur voor aandelen uit opkomende markten boven aandelen uit ontwikkelde markten.

Voorkeuren op regio- en sectorniveau

Nog altijd zien we aantrekkelijke beleggingskansen in de opkomende markten, vooral in opkomend Azië. De groei ligt hier beduidend hoger. Binnen ontwikkelde markten hebben wij vanuit waarderingsoogpunt een lichte voorkeur voor Europese aandelen boven Amerikaanse. Maar de forse vertegenwoordiging van de technologiesector in de VS maakt dat ook deze regio, wat ons betreft, een sterke aantrekkingskracht heeft.

Gezien de aanhoudende wereldwijde groei geloven wij nog altijd dat de meer cyclische sectoren hiervan zullen profiteren. Daarom zijn we enthousiast over de sector industrie en luxe goederen & diensten. Het potentieel van de sectoren telecom en consumptiegoederen vinden wij minder indrukwekkend.

Meer beleggingskansen in obligaties

Obligaties kunnen in 2018 meer beleggingskansen bieden dan de huidige lage rentes doen vermoeden. Beleggers wachten nu nog op rentestijgingen – en daarmee op het moment waarop obligaties weer aantrekkelijk worden. De economie én de rentestanden zijn aan het terugkeren naar normalere niveaus.

Obligatierentes zijn nog erg laag en hebben daarmee veel ruimte om te stijgen, wat dalende obligatiekoersen met zich meebrengt. Het goede nieuws is dat centrale banken nog altijd de dominante spelers zijn op de obligatiemarkten en dat zij het liefst een recessie vermijden. We voorzien daarom een gecontroleerde en geleidelijke terugkeer naar normalere renteniveaus en dito monetair beleid. Vooralsnog behouden wij onze voorkeur voor bedrijfsobligaties.

Vastgoed en grondstoffen

De solide economische groei heeft nog altijd een gunstig effect op vastgoed. De huurinkomsten groeien echter niet meer zo sterk als in voorgaande jaren. Het goede nieuws is dat de dividenduitkeringen in de vastgoedsector nog altijd hoog zijn. Hiermee blijft het rendement op vastgoed aantrekkelijk in vergelijking met het rendement op laagrentende obligaties en spaarrekeningen.

In de brede grondstoffenmarkten zijn verschillende krachten aan het werk. Gezien de sterke staat waarin de economie verkeert, verwachten wij dat de brede grondstoffenindex in 2018 zal stijgen. We hebben onze verwachting van de olieprijs voor 2018 en 2019 opwaarts bijgesteld. We verwachten een solide groei van de wereldwijde vraag en een stijging van de olieprijs. In de markt is een balans gevonden tussen aanbod en vraag. Maar dit evenwicht is extreem fragiel. Elke verstoring zal direct effect hebben op de olieprijs.

Beleggers moeten alert zijn

We adviseren beleggers om alert te zijn: blijf profiteren van de kansen die de economische groei met zich meebrengt, maar wees erop bedacht dat de tijd kan aanbreken om winst te nemen op aandelensectoren die hard gestegen zijn of op bedrijfsobligaties.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.