Direct naar content

In dit blog komen de fiscale gevolgen van overlijden aan de orde. Als duidelijk is wie de erfgenamen zijn van de vakantiewoning, zal vastgesteld moeten worden welke landen erfbelasting zullen heffen. Om dit toe te lichten, ga ik uit van de volgende situatie:

  • een Nederlander, wonende in Nederland, overlijdt.
  • hij of zij bezit een vakantiewoningin het buitenland.

1. De Nederlandse erfbelasting

Doordat een inwoner van Nederland overlijdt, zijn zijn erfgenamen Nederlandse erfbelasting verschuldigd over zijn totale nalatenschap. Dus ook over het vakantiehuisje in het buitenland. Als het om een gezinssituatie gaat, wordt er 10% tot 20% erfbelasting geheven. Dit is afhankelijk van de omvang van de erfenis. Let erop dat onder ‘inwoner’ ook wordt verstaan: een Nederlander die nog geen 10 jaar geleden geëmigreerd is!

2. De buitenlandse erfbelasting

Hoewel er landen zijn waar geen of nauwelijks erfbelasting wordt geheven (bijvoorbeeld Zwitserland), zal dat in veel landen wel het geval zijn. Vaak is het wel zo dat het buitenland alleen erfbelasting over de vakantiewoning heft.

3. Voorkomen van dubbele erfbelasting

Als zowel Nederland als het buitenland erfbelasting over de vakantiewoning heft, is er sprake van een dubbele heffing. Nederland heeft hiervoor:

  • de ‘Belastingregeling voor het Koninkrijk’. Deze regeling ziet onder meer toe op erfbelasting geheven binnen het koninkrijk;
  • met enkele landen een verdrag gesloten dat dubbele erfbelasting moet voorkomen of verminderen. Dit zijn het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Finland, Israël, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
  • een eenzijdige regeling in de vorm van het ‘Besluit voorkoming dubbele belasting 2001’. Deze regeling geeft onder voorwaarden vermindering van de in Nederland geheven erfbelasting.

Wat zijn nu de fiscale gevolgen voor de vakantiewoning?

Gaat het bijvoorbeeld om een vakantiewoning in Zwitserland? Dan wordt het recht om erfbelasting te heffen in het erfbelastingverdrag toegewezen aan Zwitserland. Denkt u nu dat u geen erfbelasting verschuldigd bent over de vakantiewoning? Helaas. In het verdrag is ook opgenomen dat Nederland in dat geval erfbelasting mag (bij)heffen tot het Nederlandse niveau.
Staat de vakantiewoning in Frankrijk, dan is er geen erfbelastingverdrag van toepassing. Dan zal de Franse belastingwet zondermeer van toepassing zijn. Op basis van het ‘Besluit ter voorkoming van dubbele belasting’ zou Nederland dan een tegemoetkoming verlenen. Nu wil het geval dat de verkrijging door een echtgenoot in Frankrijk geheel vrijgesteld is van erfbelasting. Door het ontbreken van dubbele heffing hoeft Nederland hiervoor dus geen voorkoming te geven.

Internationale duizendpoot

Om een internationale erfenis fiscaal te ‘kraken’, dient men allereerst te beschikken over kennis van de Nederlandse en buitenlandse erfbelasting. Daarnaast is dan ook nog kennis van de Nederlandse maatregelen ter voorkoming van dubbele erfbelasting noodzakelijk. Om nog maar te zwijgen over de juridische gevolgen…

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.