Direct naar content
5 min. leestijd

Veel belastingbetalers, vooral spaarders, ervaren de belastingdruk in box 3 van de inkomstenbelasting als ‘onrechtvaardig’. Het veronderstelde, forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 is voor hen namelijk veel hoger dan het werkelijk ontvangen rendement. Wat kunnen zij doen? Daarover leest u hieronder meer.

Belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over box 3

De Hoge Raad heeft medio juni 2019 een belangrijke uitspraak gedaan in een beperkt aantal zaken over de belastingheffing in box 3 in 2013 en 2014. Volgens onze hoogste rechter was box 3 in deze jaren niet eerlijk. De box 3-heffing was een inbreuk op het eigendomsrecht. Wat betekent dat voor uw belastingaanslag(en)?

De uitspraak van de Hoge Raad leidt niet meteen tot een belastingteruggave. Daarvoor moet u aannemelijk maken dat er sprake is van een individuele en buitensporige last in uw situatie, als dat nog mogelijk is.

De Belastingdienst wijst nu alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 in de aanslagen inkomstenbelasting 2013 tot en met 2016 af met een collectieve uitspraak. Op de pagina ‘Rendement spaargeld 2013-2016: uitspraak Hoge Raad’ van de Belastingdienst leest u hier meer over. Belangrijk is dat enkele belastingbetalers inmiddels het oordeel van de Hoge Raad over hun bezwaar hebben voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De vraag is of het EHRM in de proefprocedures over de jaren 2013 en 2014 oordeelt dat sprake is van een schending van artikel 1, Eerste Protocol EVRM. En als het EHRM een financiële genoegdoening toekent aan de indieners van de klacht, dan is het belangrijk dat de Staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat deze genoegdoening zal worden toegekend aan iedereen die valt onder de massaal bezwaarprocedure over de jaren 2013 tot en met 2016. Maar alleen als het EHRM in hun situatie deze schending ook zou hebben vastgesteld en een financiële genoegdoening zou hebben toegekend. U leest daarover meer op genoemde website.

Is het indienen van een bezwaarschrift zinvol?

U kunt natuurlijk met uw fiscalist bespreken of het in uw situatie raadzaam is om een bezwaarschrift in te (laten) dienen tegen de berekening van het forfaitair vastgestelde rendement in box 3 in onder andere uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019, als dat nog mogelijk is. Misschien zijn er ook nog andere zaken in uw belastingaanslag waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u natuurlijk ook daar bezwaar tegen (laten) maken.

Fiscalisten zien (beperkte) mogelijkheden

Volgens fiscalist Pieter Asjes, partner bij het Amsterdamse belastingadvieskantoor AsjesBisseling, bestaat er voor de jaren waarvoor de massaal bezwaarprocedure geldt én er bezwaar is gemaakt, een reële kans voor een box 3-betaler om geld terug te krijgen. ‘De Hoge Raad heeft medio juni 2019 geoordeeld dat de box 3-heffing (voor de jaren 2013 en 2014) op stelselniveau in strijd is met Europees recht, maar dat leidt vooralsnog niet tot een teruggave van te veel betaalde box 3 belasting omdat de Hoge Raad het rechtsherstel heeft overgelaten aan de wetgever. Inmiddels heeft zowel de parlementair advocaat als een commissie van drie deskundigen (aangewezen door de Staatssecretaris van Financiën) geconcludeerd dat er een teruggave moet plaatsvinden indien het haalbare rendement op veilige beleggingen in het betreffende jaar lager is dan 1,2%. Het is nu aan de Staatssecretaris van Financiën om met een oplossing te komen. Hoewel nu nog onduidelijk is of en in welke mate er een tegemoetkoming komt voor box 3-betalers, lijkt de kans op een teruggave voor hen die bezwaar hebben gemaakt aanzienlijk groter dan voor hen die dit achterwege hebben gelaten. Een beroep op een individuele en buitensporige last, waarvoor individueel moet worden geprocedeerd, lijkt vrijwel kansloos omdat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat die last moet worden afgezet tegen het gehele vermogen en inkomen. Van een buitensporige last zal daarom naar mijn mening vrijwel nooit sprake zijn.’

Hoge Raad doet nog uitspraak over box 3 in 2017, 2018 en 2019

Inmiddels weten we dat er ook een regeling ‘massaal bezwaar’ is voor de aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018 én 2019. Dan beoordeelt de rechter ook niet alle ingediende bezwaarschriften. Maar dan worden – in plaats daarvan – weer slechts enkele proefprocedures gevoerd, hoogst waarschijnlijk tot de Hoge Raad aan toe. Mocht dan vaststaan dat de Belastingdienst uitgaat van een te hoog forfaitair rendement voor de belastingheffing over box 3, dan past de Belastingdienst de aanslagen naar verwachting vervolgens aan. Maar voor de belastingjaren vanaf 2017 alleen voor zover u tegen de heffing in box 3 in die aanslagen tijdig bezwaar heeft ingediend.

Aangifte inkomstenbelasting 2020

Uw aangifte inkomstenbelasting 2020 moet u vanzelfsprekend nog indienen bij de Belastingdienst; het jaar 2020 is immers nog niet voorbij. De inkomstenbelasting over box 3 staat wel vast, aangezien de waardepeildatum voor box 3 (1 januari 2020) inmiddels is  verstreken. De regering kan daardoor box 3 voor 2020 niet meer repareren. Eventueel kunt u in de toekomst tijdig individueel bezwaar (laten) maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2020. Hopelijk is tegen die tijd duidelijk wanneer de rechter van mening is dat er sprake is van een individuele en buitensporige last en in welke gevallen dat leidt tot een (gedeeltelijke) teruggave van de box 3-heffing.

Let op de bezwaartermijn bij het indienen van een bezwaarschrift

Gaat u bezwaar maken? Dan moet u dat op tijd (laten) doen: in principe binnen 6 weken na de datum op uw definitieve aanslag. U kunt de Belastingdienst vragen om de behandeling van het bezwaar aan te houden en u kunt eventueel om uitstel van betaling vragen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Maar als u later alsnog dat bedrag aan inkomstenbelasting moet voldoen, dan moet u daarover ook rente betalen.

Regering is aan zet

Box 3 houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. De regering heeft in september 2019 een plan bekendgemaakt om de belastingheffing over uw vermogen in box 3 te veranderen per 2022. Daarin zit een tegemoetkoming voor belastingbetalers met vooral of uitsluitend spaargeld aangezien zij ook niet of nauwelijks rendement ontvangen. Naar verwachting zal de regering binnenkort een aangepast plan presenteren. Is de angel er dan helemaal uit? Dat moeten we afwachten. In mijn blogs ‘Regering komt met nieuw belastingplan voor box 3’ en ‘Kritiek op gevolgen kabinetsplan box 3 voor beleggers neemt toe’ leest u er ook meer over.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.