Direct naar content
4 min. leestijd

Veel belastingbetalers,  vooral spaarders, ervaren de belastingdruk in box 3 van de inkomstenbelasting als ‘onrechtvaardig’. Het veronderstelde, forfaitaire rendement voor de belastingheffing in box 3 is voor hen namelijk veel hoger dan het werkelijk ontvangen rendement. Wat kunnen zij doen? Daarover leest u hieronder meer.

Belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over box 3

Eerst de laatste stand van zaken. De Hoge Raad heeft medio juni 2019 een belangrijke uitspraak gedaan in een beperkt aantal zaken over de belastingheffing in box 3 in 2013 en 2014. Volgens onze hoogste rechter was box 3 in deze jaren niet eerlijk. De box 3-heffing was een inbreuk op het eigendomsrecht. Wat betekent dat voor uw belastingaanslag(en)?

De uitspraak van de Hoge Raad leidt niet meteen tot een belastingteruggave. Daarvoor moet u aannemelijk maken dat er sprake is van een individuele en buitensporige last in uw situatie, als dat nog mogelijk is.

De Belastingdienst wijst nu alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 in de aanslagen inkomstenbelasting 2013 tot en met 2016 af met een collectieve uitspraak. Op de pagina ‘Rendement spaargeld 2013-2016: uitspraak Hoge Raad’ van de Belastingdienst leest u hier meer over. U kunt een individuele uitspraak vragen en tegen deze uitspraak in beroep gaan. U moet dit verzoek doen binnen een redelijke termijn na publicatie van de collectieve uitspraak, bij de inspecteur waaronder u valt. Het beroep kan alleen gaan over de algemene vraag of 4% rendement op uw vermogen te hoog is.

Motie

Inmiddels hebben de fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer een motie ingediend die unaniem is aangenomen. In deze motie vraagt de Tweede Kamer een parlementair advocaat onderzoek te laten doen naar een aantal zaken om meer duidelijkheid te krijgen.

Is het indienen van een bezwaarschrift zinvol?

U kunt natuurlijk met uw fiscalist bespreken of het in uw situatie raadzaam is om een individuele uitspraak aan te vragen en daartegen in beroep gaan. En/of een bezwaarschrift indienen tegen de berekening van het forfaitair vastgestelde rendement in box 3 in onder andere uw aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018. Als dat nog mogelijk is. Misschien zijn er ook nog andere zaken in uw belastingaanslag waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u natuurlijk ook daar bezwaar tegen (laten) maken.

Fiscalisten zien beperkte mogelijkheden

Volgens fiscalist Pieter Asjes, partner bij het Amsterdamse belastingadvieskantoor AsjesBisseling, hebben individuele bezwaren een beperkte kans van slagen. Vooral voor de box 3-heffing vanaf 1 januari 2017 lijkt het hem mogelijk dat voor grote vermogens die geheel op een spaarrekening staan, er sprake is van een individuele en buitensporige last. Zeker is dat niet omdat de rechter daarbij ook  de gehele financiële situatie van de belastingbetaler zal betrekken. Dat heeft de Hoge Raad medio juni 2019 weer bevestigd. Het kan goed denkbaar zijn dat als een belastingbetaler voldoende verdient of voldoende vermogen heeft om de box 3-aanslag te betalen, de rechter de last wel hoog vindt, maar niet buitensporig. Het gevolg daarvan is dan dat deze belastingbetaler geen vermindering ontvangt van de box 3-heffing.

Daarentegen lijkt de roep om een rechtvaardigere heffing niet afgenomen. Het is niet ondenkbaar dat de irritatie bij de Hoge Raad toeneemt en onze hoogste rechter zelf gaat voorzien in een oplossing voor de grote vermogens die enkel op de spaarrekening staan. Wellicht geeft de rechter de ruimte voor een mogelijkheid te bewijzen dat er slechts spaarvermogen is en de belastingbetaler slechts een box 3-heffing moet betalen over deze rente.

Hoge Raad doet nog uitspraak over box 3 in 2017 en 2018

Inmiddels weten we dat er ook een regeling ‘massaal bezwaar’ is voor de aanslagen inkomstenbelasting 2017 én 2018. Dan beoordeelt de rechter ook niet alle ingediende bezwaarschriften. Maar dan worden – in plaats daarvan – weer slechts enkele proefprocedures gevoerd, hoogst waarschijnlijk tot de Hoge Raad aan toe. Mocht dan vaststaan dat de Belastingdienst uitgaat van een te hoog forfaitair rendement voor de belastingheffing over box 3, dan past de Belastingdienst de aanslagen naar verwachting vervolgens aan. Maar voor de belastingjaren vanaf 2017 alleen voor zover u tegen de heffing in box 3 in die aanslagen tijdig bezwaar heeft ingediend.

Aangifte inkomstenbelasting 2019

Uw aangifte inkomstenbelasting 2019 moet u vanzelfsprekend nog indienen bij de Belastingdienst; het jaar 2019 is immers nog niet om. De inkomstenbelasting over box 3 staat wel vast, aangezien de waardepeildatum voor box 3 (1 januari 2019) inmiddels is  verstreken. De regering kan daardoor box 3 voor 2019 niet meer repareren. Eventueel kunt u in de toekomst tijdig individueel bezwaar (laten) maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2019. Hopelijk is tegen die tijd duidelijk wanneer de rechter van mening is dat er sprake is van een individuele en buitensporige last en in welke gevallen dat leidt tot een (gedeeltelijke) teruggave van de box 3-heffing.

Let op de bezwaartermijn bij het indienen van een bezwaarschrift

Gaat u bezwaar maken? Dan moet u dat op tijd (laten) doen: in principe binnen 6 weken na de datum op uw definitieve aanslag. U kunt de Belastingdienst vragen om de behandeling van het bezwaar aan te houden en u kunt eventueel om uitstel van betaling vragen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Maar als u later alsnog dat bedrag aan inkomstenbelasting moet voldoen, dan moet u daarover ook rente betalen.

Regering is aan zet

Box 3 houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. De regering onderzoekt of voor belastingbetalers met vooral of uitsluitend spaargeld een tegemoetkoming mogelijk is. Naar verwachting krijgen we de resultaten daarvan op Prinsjesdag. Inmiddels is duidelijk dat de tegemoetkoming niet in 2020 komt, mogelijk wel in 2021. Is de angel er dan uit? Dat moeten we afwachten.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.