Direct naar content

Het Belastingpakket 2019 dat de regering op Prinsjesdag bekendmaakte, bevat veel fiscale voorstellen om ons belastingstelsel te veranderen. Kunt u zich hierop voorbereiden? Eén van de voorstellen van het kabinet betreft een beperking van de belastingaftrek van partneralimentatie. Moet u in de komende jaren partneralimentatie betalen? Misschien is dan afkoop van partneralimentatie voor u nu een interessante mogelijkheid.

Beperking aftrek partneralimentatie tot ca. 37%

In 2018 is de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,95% aftrekbaar voor zover uw belastbaar inkomen hoger is dan ca. € 68.500. De regering stelt voor om de maximale belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren te verlagen van een tarief van maximaal 51,95% in 2018 tot een basistarief van circa 37% in 2023. Deze afbouw ziet er als volgt uit:

Partneralimentatie 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maximaal verrekentarief 51,95% 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

Belastingdruk wordt ongelijk

Ontvangt u partneralimentatie? Dan moet u dit bedrag in uw aangifte inkomstenbelasting opgeven als belastbaar inkomen. U moet dan op basis van de gangbare tarieven belasting betalen over deze uitkeringen. Met ingang van 2020 ontstaat er een oplopend verschil tussen het maximale verrekentarief waartegen aftrek van alimentatie voor de betalende partner mogelijk is en het maximale tarief waartegen de alimentatie bij de ontvangende partner kan worden belast.

Inkomstenbelasting 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maximaal belastingtarief 51,95% 51,75% 50,50% 49,50% 49,50% 49,50%

Partneralimentatie afkopen?

Heeft u een belastbaar inkomen dat aanzienlijk hoger is dan ca. € 68.500 per jaar en moet u ook na 2018 partneralimentatie betalen? Dan kan het voor u financieel interessant zijn om de alimentatie in 2018 of 2019 geheel of gedeeltelijk af te kopen. U kunt dan namelijk nog gebruik maken van de hogere maximale aftrektarieven.

Het is van belang dat u over voldoende liquide middelen beschikt om de afkoopsom te betalen. Is de totale afkoopsom erg hoog? Dan kan het verstandig zijn om de afkoop van partneralimentatie over meerdere jaren te verdelen. Overigens kan de rechter de afkoop van partneralimentatie niet opleggen. Beide partners moeten hiervoor toestemming geven. Afkoop is een gezamenlijke keuze.

Door afkoop vervalt in één keer uw betalingsplicht aan uw ex-partner. Eventuele wijzigingen van uw financiële situatie kunnen niet meer tot een nieuwe betalingsplicht leiden. Een verzoek om later alsnog de afkoopsom te verhogen, is niet mogelijk.

Afkoop partneralimentatie met een lijfrente

Om te voorkomen dat uw ex-partner ineens veel inkomstenbelasting moet betalen, kunt u de afkoopsom laten uitbetalen in de vorm van een lijfrente. Dit kunt u doen door de afkoopsom bij een verzekeraar af te storten. Vervolgens zal de verzekeraar jaarlijks of maandelijks een vast bedrag aan uw ex-partner uitkeren.

Mogelijke nadelen afkoop partneralimentatie

Er kunnen ook nadelen kleven aan de afkoop van partneralimentatie. Zo eindigt de alimentatieplicht bijvoorbeeld als uw ex-partner hertrouwt, duurzaam gaat samenwonen of komt te overlijden. Na de afkoop van partneralimentatie spelen wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden geen enkele rol meer. De volledige verplichting is immers al voldaan. Doet zich één van deze situaties voor? Dan heeft u door de afkoop van partneralimentatie achteraf gezien te veel betaald.

Afkopen of niet?

De regering is van plan om in de komende jaren de belastingaftrek van partneralimentatie in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting te beperken. Dat kan voor u een reden zijn om in 2018 of 2019 de afkoop van nog lopende alimentatieverplichtingen in overweging te nemen. Afkoop van partneralimentatie heeft voor- en nadelen. Laat u daarom goed begeleiden als u afkoop van partneralimentatie overweegt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.