Direct naar content

Het Belastingplan 2024 bevatte het voorstel om schenken aan goede doelen vanuit een bv grondig te wijzigen. Onder meer door de giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting af te schaffen. Maar dat voorstel heeft het door een amendement in de Tweede Kamer niet gehaald. Wat het wel heeft gehaald, is dat een schenking vanuit de bv niet langer wordt gezien als een winstuitdeling. Zo wordt het grote gevers makkelijker gemaakt om te schenken vanuit een bv.

“Uw bv als gulle gever”

De vennootschapsbelasting is de belasting die ‘uw bv’ moet betalen over de winst. Deze belasting kent een regeling waarbij giften aan goede doelen in aftrek kunnen komen op de winst. Dit kan tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Het moet dan gaan om ‘zuivere giften’, ofwel giften zonder tegenprestatie. Is die er wel, dan is sprake van sponsoring of reclame. Dergelijke kosten zijn en blijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Uitgebreider over deze zaken leest u in mijn artikel “Uw bv als gulle gever”.

Schenken vanuit de bv of vanuit privé?

Bent u enig aandeelhouder en enig bestuurder van een bv? Dan heeft u waarschijnlijk de keuzemogelijkheid om te schenken vanuit de bv of, eventueel na een dividenduitkering, te schenken vanuit privé. Een afweging hierbij is dat het fiscale voordeel van een schenking vanuit de bv groter kan zijn dan bij een schenking vanuit privé.
• In 2023 is het voordeel bij een schenking vanuit de bv minimaal 40,8% en maximaal 45,8%. Bij een schenking vanuit privé is het voordeel afgerond maximaal 37%.
• In 2024 is het voordeel minimaal 38,8% en maximaal 50,3% bij een schenking vanuit de bv. Het voordeel bij een schenking vanuit privé blijft afgerond maximaal 37%.

Maximering van de periodieke schenking tot € 250.000

Grote schenkingen vanuit privé vinden het meest plaats via een periodieke schenking. Dan kunnen de schenkingen volledig in mindering komen op uw inkomen. U legt zich dan vast om gedurende een langere periode meerdere schenkingen te doen aan hetzelfde goede doel. Sinds dit jaar geldt hierbij een maximering tot € 250.000 per jaar (ongeacht of u deel uitmaakt van een fiscaal partnerschap). Het Kabinet zag giften boven dit bedrag als extreem hoog en vond het maatschappelijk ongewenst dat zo de belastingopbrengsten verminderen.

Deze maatregel levert mensen die een zeer grote schenking willen doen vanuit de bv een probleem op. Soms wil iemand een bedrijf of een onderdeel daarvan aan een goed doel schenken. De opbrengsten van dat bedrijf komen dan direct ten goede aan dat goede doel. Men werkt in dat bedrijf dan voor het goede doel. Een mooie gedachte.

Het schenken van een onderneming

Wat is het probleem dat in een dergelijke situatie kan ontstaan? Een voorbeeld:
Een vermogende directeur-grootaandeelhouder (dga) is enig aandeelhouder van een Holding bv. Deze bv is aandeelhouder van een bv met een onderneming. De dga raakt geïnspireerd door een goed doel en wil de bv met de onderneming aan dat goede doel schenken. Stel dat die bv 5 miljoen waard is. De schenking wordt dan gezien als een dividenduitkering van Holding bv aan de dga. Hiervoor geldt in 2023 een tarief van 26,9% (box 2). Ofwel een belasting van afgerond € 1.350.000. Moet het geld voor deze belastingbetaling uit de bv komen? Dan is een dividend nodig van afgerond € 1.850.000. Wil de dga deze extra uitgaaf doen, naast de schenking van de onderneming? Kan de dga deze extra uitgaaf doen?
Voorheen kon de dga via een ingewikkelde structuur met een periodieke schenking de extra belasting voor het grootste deel voorkomen. Door de maximering tot € 250.000 per jaar kan dat niet meer.

Grote gevers maken een pas op de plaats

Leidt deze situatie ertoe dat er minder grote schenkingen gaan plaatsvinden? Het SBF heeft dit bekeken. De conclusie: “Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat de aantoonbare maatschappelijke schade voor nu al vele malen groter is dan de potentiële opbrengst van de maatregel in de vorm van extra belastinginkomsten.”

Grote giften nemen volgens het SBF dus daadwerkelijk af. En meer dan alleen het bedrag van het lagere fiscale voordeel. Ook de onzekerheid over de giftenaftrek zorgt er namelijk voor dat plannen worden uitgesteld. En grote gevers vinden dat ze worden afgeschilderd als belastingontduikers en fraudeurs.

Het antwoord van de wetgever

Het Belastingplan 2024 bevat de maatregel dat giften vanuit een bv niet meer als winstuitdeling worden gezien. In het hiervoor genoemde voorbeeld hoeft de dga dan niet meer de box 2-belasting van 26,9% (tarief 2023) te betalen. Dat neemt een blokkade weg.

Verder wilde het kabinet de giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting schrappen. De ingewikkeldheid van deze giftenregeling werd als voornaamste reden genoemd. Maar (relatief) kleine giften aan goede doelen zouden worden ontmoedigd. Via een amendement heeft de Tweede Kamer dit voorkomen. De giftenregeling blijft bestaan.

Schenken vanuit de BV in 2024

Het ene jaar worden grote schenkingen vanuit privé beperkt. Het andere jaar worden grote schenkingen vanuit de bv gestimuleerd. Degenen die een consistente gedragslijn waarderen, zullen zich even op hun hoofd krabben. Maar dit is het menu dat ons wordt aangeboden. Puur kijkend naar de fiscale aspecten, lijkt dit de situatie in 2024 te zijn:

• Schenken vanuit de bv tot het maximum van 50% van de winst dan wel € 100.000 is waarschijnlijk het meest gunstig.
• Voor schenkingen boven dit bedrag kan worden gekeken naar de ruimte tot € 250.000 voor een periodieke schenking vanuit privé.
• En het eventuele gedeelte boven € 250.000 kan het beste vanuit de bv plaatsvinden, waarbij de blokkade van de box 2-belasting er niet meer is.

Maar dit zijn algemene uitgangspunten. Het is natuurlijk altijd verstandig om goed te kijken hoe dit precies uitpakt in uw situatie.

 

Noot 1:
Voor het gemak spreek ik over ‘goede doelen’. Daarmee bedoel ik een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort anbi. Dat zijn instellingen die door de Belastingdienst erkend zijn als goed doel. Het gaat er dus niet alleen om of u vindt dat een instelling goed werk verricht, maar ook of de instelling voldoet aan de regelgeving. Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of een instelling een anbi is. Deze instelling hoeft dan geen schenkbelasting te betalen en krijgt het hele bedrag dat u schenkt of nalaat.

Noot 2:
En voor nog meer gemak spreek ik over ‘de bv’, wat staat voor besloten vennootschap. Hiermee bedoel ik ook andere lichamen of entiteiten die onder de vennootschapsbelasting vallen, zoals bijvoorbeeld de naamloze vennootschap.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.