Direct naar content

Dit is de kop van een artikel in het FD van dinsdag 3 april 2018. Bij de “eigenaar” van zo’n BV ontstaat mogelijk angst bij het lezen van deze kop Maar dat is – al doet de kop anders vermoeden - in mijn ogen niet altijd terecht.

Wat is een stamrecht-BV?

Een stamrecht-BV is een gewone BV. Deze BV is vaak opgericht op het moment dat de eigenaar een ontslagvergoeding kreeg. Deze ontslagvergoeding is onbelast in de BV “gestopt” onder de voorwaarde dat de BV op een bepaald moment periodieke uitkeringen gaat uitkeren. Deze uitkeringen zijn wel belast in box 1. Het belangrijkste voordeel: per saldo vaak minder inkomstenbelasting in box 1 betalen. Dit komt doordat de te betalen inkomstenbelasting over de ontslagvergoeding veelal hoger is (was) dan de gecumuleerde inkomstenbelasting in box 1 over de periodieke uitkering uit de BV.

Wat is het probleem dat het FD schetst?

Sommige eigenaren hebben het geld (netto) eerder uit hun BV gehaald voor privébestedingen. Met als gevolg dat op het moment van uitkeren er geen geld meer is om de belasting over de periodieke uitkeringen te betalen of zelfs geen geld meer is om überhaupt de periodieke uitkeringen te doen! Duizenden eigenaren zouden hierdoor in de problemen komen.

Wat zijn de gevolgen?

Als er geld uit de stamrecht-BV wordt gehaald, moet dat altijd gebeuren op grond van een bepaalde kwalificatie: dividend, periodieke uitkering of lening. Om dividend uit te keren moet er voldoende eigen vermogen in de BV zijn. Dat is er vaak niet. Daarnaast moet de algemene vergadering daartoe besluiten en moet er (nog) dividendbelasting worden betaald. Zeer vaak kan niet aan deze voorwaarden worden voldaan.

Aan de eis van periodieke uitkeringen zal ook niet vaak zijn voldaan: de BV dient immers periodiek geld uit te keren, waarvan de hoogte vooraf vast staat. Daarnaast moet Loonbelasting over de uitkering worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Ook dat zal niet het geval zijn.

Dan resteert er nog maar een situatie: de lening. Een leningsovereenkomst mag mondeling worden overeengekomen. Echter de wet bepaalt dat als een eigenaar van een BV met zijn BV iets overeenkomt, dit schriftelijk moet gebeuren. Gebeurt dat niet, dan kan deze overeenkomst worden vernietigd. Of anders gezegd: de BV kan dan veelal de belastingen niet betalen, grote kans dat de BV vervolgens failliet dreigt te gaan, de curator vernietigt de leningsovereenkomst en de eigenaar moet het geld dat hij heeft opgenomen aan de BV terugbetalen. Mogelijk gevolg: huis verkopen.

Wanneer is er geen probleem?

Als er geen geld meer is omdat de beleggingen zijn tegengevallen, ontstaat er geen probleem, zo schetst het FD artikel. Ik kan me daar grotendeels wel in vinden. Maar hoe zal de Belastingdienst reageren als de eigenaar belegt in iets waarin geen enkel weldenkende belegger of pensioenfonds zou beleggen?

Daarnaast ontstaat er natuurlijk geen probleem als bijvoorbeeld de eigenaar geld van de BV leent, dit schriftelijk overeenkomt, het geld netjes terugbetaalt, een zakelijke rente afspreekt en er hij in privé voldoende vermogen heeft. Kortom als wordt voldaan aan de voorwaarden die bijvoorbeeld een bank ook zou stellen als zij geld uitleent.

Mijn ervaring leert dat in de praktijk niet altijd aan deze serie van voorwaarden is voldaan.

Daarnaast leert de ervaring dat er vaak in rekening courant geld wordt opgenomen. Van deze rekening courant wordt vaak geen overeenkomst opgesteld. Zodra deze rekening courant op enig moment in een jaar meer dan € 17.500 bedraagt, kwalificeert de Belastingdienst deze rekening courant als lening. Op dat moment moet aan de serie voorwaarden worden voldaan dit ik hierboven uiteenzette.

Helemaal geen probleem ontstaat er als u geen geld van de BV naar privé overboekt en de Stamrecht-BV gebruikt waarvoor het bedoeld is: periodieke uitkeringen aan u te doen..

Wie is verantwoordelijk als het misgaat?

Gaat het mis, dan is zoals hierboven al omschreven de eigenaar (aandeelhouder) van de BV verantwoordelijk.

In mijn ogen rustte er wel een zorgplicht bij de adviseur die de stamrecht-BV heeft geadviseerd. Hij diende te bekijken of de stamrecht-BV wel past bij de eigenaar. In het FD artikel werd aangegeven dat met name eigenaren met kleine ontslagvergoedingen in de problemen komen. Ik heb uitgerekend dat als de eigenaar de administratie van de BV zelf zou verzorgen en de winst van de BV 1,5% van de ontslagvergoeding is, het omslagpunt op € 150.000 ligt. Bij volledig uitbesteden ligt dan het omslagpunt op € 600.000. Kortom – uitzonderingen daargelaten – bij kleine ontslagvergoedingen paste vaak geen stamrecht-BV.

Daarnaast diende de adviseur vooraf aan de eigenaar van de BV helder aan te geven wat de spelregels zijn.

In veel gevallen zal de aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan door een accountant. Ook is het zijn taak om als de eigenaar overboekingen doet naar privé de gevolgen hiervan op zijn minst te bespreken.

Coulantie-regeling de oplossing?

Ik deel de visie van Herman Kappelle (hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de VU) dat een algemene coulantie-regeling niet op zijn plaats is. Als de eigenaar geen adviseur in handen heeft genomen om hem te begeleiden, mogen de gevolgen van dit gedrag niet op de maatschappij worden afgewenteld. Als de eigenaar wel een adviseur heeft geraadpleegd is een goed gesprek tussen beiden op zijn plaats.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.