Direct naar content

Er komt belangrijke wetgeving voor onder andere de trust en het fonds voor gemene rekening (hierna: FGR). Deze verplichting vloeit voort uit Europese regels. Het gaat om het inwinnen, bijhouden en (tijdig) centraal registreren van bepaalde toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijk belanghebbende(n). In het Engels: ‘ultimate beneficial owner(s)’, afgekort tot UBO(‘s).

De registratie van bovengenoemde UBO’s moet in beeld brengen wie er binnen de organisatie aan de touwtjes trekt, al dan niet achter de schermen. Personen mogen zich immers niet achter een organisatie kunnen verschuilen om het financiële stelsel te gebruiken voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

In mijn andere blog leest u meer over het UBO-register bij onder andere de BV, NV, CV, de stichting en de vereniging.

Ingangsdatum nieuwe wetgeving

De regering heeft medio april 2020 een (concept)wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register voor in ieder geval het FGR en de trust. Het (definitieve) wetsvoorstel is op dit moment nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. De ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is dan ook nog niet bekend. Onderstaande informatie is gebaseerd op het conceptwetsvoorstel. Uiteraard kan er tijdens het wetgevingsproces nog wat in veranderen. Hieronder leest u meer over enkele belangrijke aandachtspunten over het UBO-register.

Trust en ‘soortgelijke juridische constructies’

Het (concept)wetsvoorstel gaat over de invoering van een UBO-register voor trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’. Zij worden op dit moment nog niet als zodanig geregistreerd en gedefinieerd in Nederland. Dat gaat binnenkort veranderen voor mogelijk 15.000 trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’.

Nederland heeft ervoor gekozen dat onder de nieuwe regels in ieder geval het FGR een ‘soortgelijke juridische constructie’ is. Zowel het open FGR als het besloten FGR zullen daaronder vallen. Een FGR is kortweg ‘open’ als een deelnemer niet de toestemming van alle(!) deelnemers nodig heeft om zijn of haar participatiebewijzen in het FGR over te dragen. En deelnemers hun participatiebewijzen ook aan anderen kunnen overdragen dan alleen aan het fonds zelf of aan bepaalde directe familieleden. Een open FGR moet vennootschapsbelasting betalen over het behaalde rendement na aftrek van kosten. Een besloten FGR is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting omdat dat fonds fiscaal niet bestaat (is fiscaal transparant). De participaties in een besloten FGR behoren bij de deelnemers in principe tot box 3 van de inkomstenbelasting.

Overigens zijn de materiële kenmerken van de juridische constructie beslissend, niet de naam daarvan. Het gaat om bij overeenkomst of samenstel van overeenkomsten tot stand gebrachte fondsen zonder rechtspersoonlijkheid, niet zijnde ondernemingen, waarin de deelnemers vermogen bijeenbrengen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd of anderszins wordt aangewend voor de uiteindelijk belanghebbenden van dat fonds.

Het UBO-register voor trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’ maakt geen onderdeel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK krijgt beide registers wel in beheer. Voor de nieuwe regels wordt een ‘soortgelijke constructie’ gelijkgesteld aan een trust.

Het gaat erom dat de trustee (de beheerder) of de persoon die in een ‘soortgelijke juridische constructie’ een vergelijkbare positie vervult als een trustee in een trust (hierna ook: trustee), in Nederland woont of is gevestigd. Of, als de trustee buiten de EU woont of is gevestigd, deze namens de trust of ‘soortgelijke juridische constructie’ in Nederland een zakelijke relatie aangaat of vastgoed verwerft. EU-lidstaten mogen het begrip ‘soortgelijke juridische constructie’ zelf invullen. Het is dan ook mogelijk dat in het Nederlandse register ook ‘soortgelijke juridische constructies’ uit andere EU-lidstaten moeten worden geregistreerd.

Het term ‘soortgelijke juridische constructies’ ziet niet uitsluitend op het FGR. Maar ‘FGR’ staat in het hierna volgende wel voor alle ‘soortgelijke juridische constructies’.

Wie is/zijn UBO?

Een uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon, een mens. Een trust of FGR kan één of meerdere UBO’s hebben. In het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (zie artikel 3) staat per type vennootschap of andere organisatie wie in ieder geval UBO is. Het (concept)wetsvoorstel noemt de volgende personen:

 1. de oprichter(s) van de trust;
 2. de trustee(s);
 3. de (eventuele) protector(s);
 4. de begunstigden of, voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de juridische constructie of entiteiten nog niet zijn geïdentificeerd, de groep van personen in wier belang de juridische constructie of entiteit hoofdzakelijk werd opgericht of werkzaam is; en
 5. elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de trust.

Waar het een FGR betreft, zijn de natuurlijke personen met gelijkwaardige of soortgelijke posities als de hierboven opgesomde personen, UBO van dit FGR.

Om welke informatie gaat het?

Concreet gaat het om de volgende informatie die registratieplichtige trustees moeten inwinnen, bijhouden (en derhalve ook voorhanden moeten hebben) en registreren:

 1. de naam van en het type trust of FGR;
 2. de datum waarop de trust of FGR tot stand is gekomen en afschriften van documenten waaruit dit blijkt;
 3. de plaats waar de trust of FGR tot stand is gekomen en afschriften van documenten waaruit dit blijkt;
 4. het doel waarvoor de trust of FGR tot stand is gebracht en afschriften van documenten waaruit dit blijkt;
 5. de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van iedere UBO en afschriften van documenten op grond waarvan deze gegevens zijn geverifieerd;
 6. de aard en omvang van het door iedere UBO gehouden economische belang en afschriften van documenten waaruit dit blijkt;
 7. het burgerservicenummer van iedere UBO en afschriften van documenten op grond waarvan dit is geverifieerd;
 8. het fiscaal identificatienummer van iedere UBO en afschriften van documenten op grond waarvan dit is geverifieerd;
 9. de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres van iedere UBO en afschriften van documenten op grond waarvan deze gegevens zijn geverifieerd.

Er is binnen deze informatie een openbaar gedeelte dat toegankelijk is voor iedereen met een legitiem belang of als sprake is van een participatie met zeggenschap in een andere entiteit. En een besloten gedeelte voor bepaalde daartoe bevoegde autoriteiten (met geheimhoudingsplicht). De informatie onder de punten 1 tot en met 6 is openbaar, maar zonder de verificatiedocumenten. De informatie blijft 10 jaar nadat de gronden voor de registratie van bedoelde informatie hebben opgehouden te bestaan, toegankelijk via het register. Nieuwgierige speurders kunnen niet zoeken op een natuurlijk persoon.

Bij ‘aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economisch belang’ gaat het om informatie waaruit blijkt waarom de betreffende persoon een UBO is. Men kan bijvoorbeeld de begunstigde van de trust of FGR zijn of anderszins direct of indirect zeggenschap hebben over de trust of FGR. Voor de omvang van het economisch belang zal de regering nog verschillende klassen van economische belangen vaststellen. Dan blijkt uit het register binnen welke klassen het economisch belang van de betreffende UBO valt.

Informatie afschermen

Er komen enkele mogelijkheden voor de UBO’s van trusts en FGR’s om (een deel van) de informatie over hen die voor eenieder toegankelijk is, zo veel mogelijk af te schermen. Dat geldt overigens niet voor de aard en omvang van het door een UBO gehouden economisch belang; die informatie is namelijk niet direct herleidbaar tot een natuurlijke persoon. Het gaat bij de afscherming om situaties waarin sprake is van een onevenredig risico of een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie mits men is vermeld op een bepaalde lijst van de overheid. Of als sprake is van minderjarigheid en bij handelingsonbekwaamheid (bewind of curatele).

Uw situatie

Het kan raadzaam zijn met uw fiscalist af te stemmen of u ook als UBO moet worden aangemerkt. En of u actie moet ondernemen om informatie af te schermen. Onder andere op de pagina ‘Wetsvoorstel UBO-register trust en soortgelijke constructies in consultatie’ van adviesorganisatie PwC leest u er ook meer over.

Binnenkort zal de regering de reacties op dit (concept)wetsvoorstel waar mogelijk verwerken in de definitieve versie. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer voor de parlementaire behandeling daarvan. We wachten het af.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.