Direct naar content
3 min. leestijd

Het Ministerie van Financiën werkt aan een oplossing voor de problemen met de giftenafrek en de ANBI-regeling. We hebben het dan over de fiscale voordelen voor gevers aan goede doelen en de fiscale regelgeving voor de goede doelen zelf. Er hebben evaluaties plaatsgevonden en het kabinet heeft zijn gedachten hierover geuit, en verbetervoorstellen geformuleerd.

In overleg met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie heeft het Ministerie van Financiën voorstellen geformuleerd om de regelingen robuust en toekomstgericht te maken. Deze voorstellen zijn van praktische, fiscale en politieke aard. Hieronder volgt uw ‘executive summary’ van alle 16 voorstellen:

 1. In de aangifte inkomstenbelasting moet het goede doel waaraan is gedoneerd, worden genoemd. Omdat dit vaak misgaat, komt er in de aangifte een slim invulveld zodat gebruikers alleen instellingen uit de ANBI-lijst kunnen selecteren. Het is dan niet meer mogelijk om namen verkeerd te spellen.
 2. Het gaat ook vaak fout met het opgeven van giften aan steunstichtingen SBBI. Die worden daarom ook opgenomen in dit slimme invulveld.
 3. De Belastingdienst zou de controle beter kunnen uitvoeren als hij niet alleen informatie krijgt van donateurs over giften, maar ook van goede doelen die de giften hebben ontvangen. Om te kijken hoe dit kan worden vormgegeven, start een pilotproject met enkele goede doelen over gegevensuitwisseling.
 4. Contante giften kunnen nu worden aangetoond met een kwitantie. Dat blijkt erg fraudegevoelig. Het voorstel is om de aftrekbaarheid van contante giften te schrappen. Naar verwachting heeft dit geen grote impact op het aantal giften. Bij collectes aan de deur bijvoorbeeld worden vrijwel nooit kwitanties gegeven.
 5. Het is mogelijk om een herroepelijke gift te doen. Soms wordt hiermee gefraudeerd. Goede doelen gaan het aan de Belastingdienst melden als een substantiële gift zonder reden wordt herroepen.
 6. Bij giften in natura kan het lastig zijn de waarde vast te stellen. Voorgesteld wordt om voor giften in natura hoger dan €500 de eis te stellen dat er een onafhankelijke taxatie is opgemaakt, of een andere schriftelijke onderbouwing van de waarde.
 7. De giftenaftrek voor bedrijven in de vennootschapsbelasting wordt gehandhaafd. Naast giften kan sponsoring tot aftrekbare kosten leiden voor een bedrijf.
 8. Overheidsinstellingen buiten de Europese Unie worden niet meer automatisch als goed doel aangemerkt.
 9. De Belastingdienst gaat haar informatievoorziening voor met name kleinere goede doelen verbeteren.
 10. Er wordt verder nagedacht over de mogelijkheden om giften uit onvrije landen openbaar te maken.
 11. Voorgesteld wordt om de integriteitseis te verscherpen zodat de ANBI-status eerder kan worden ingetrokken als een goed doel zich niet houdt aan de Grondwet.
 12. Na opheffing van een goed doel moet een positief liquidatiesaldo worden uitgekeerd aan een soortgelijk goed doel. Dit levert veel discussie op. Voorgesteld wordt om ‘soortgelijk’ te schrappen, tenzij het gaat om een culturele ANBI.
 13. Goede doelen mogen niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Dit is met name voor vermogensfondsen relevant. Er komt een handleiding die op dit punt meer duidelijk gaat verschaffen.
 14. Deze handleiding gaat ook in op de vraag in hoeverre rendementen op vermogen steeds moeten worden uitgekeerd.
 15. Verder is er in de handleiding aandacht voor moderne vormen van filantropie zoals impact investments. Dit zijn investeringen die meer gericht zijn op maatschappelijk rendement en minder op financieel rendement. Het lijkt erop dat deze investering niet meer in strijd zal zijn met het bestedingscriterium.
 16. Er wordt nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het toezicht op ex-ANBI’s makkelijker te maken voor de Belastingdienst.

Een aantal voorstellen moet nog verder worden uitgewerkt. Het overleg hierover gaat door. Ook de Tweede Kamer kan nu input leveren. Noodzakelijke wetswijzigingen zullen waarschijnlijk ingaan per 1 januari 2021.

Met deze voorstellen worden de giften- en ANBI-regeling inderdaad robuuster en meer toekomstgericht. Dat is mooi en wat mij betreft een stuk beter dan de situatie tot op heden, waarbij om de zoveel tijd de suggestie op tafel komt om de giftenaftrek helemaal te schrappen. Persoonlijk kijk ik erg uit naar de handleiding voor voorstellen 13 tot en met 15. Duidelijke en praktische richtlijnen zouden aan veel discussies een einde kunnen maken. Een mooie ‘cliffhanger’.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.