Direct naar content

Gaat u met pensioen? En wilt u bezig blijven, van nut zijn voor anderen en de maatschappij? Misschien is vrijwilligerswerk dan iets voor u.

Bezig blijven, van nut zijn voor anderen, van nut zijn voor de maatschappij. Dit zijn voorbeelden van motieven die u wellicht heeft. Heeft u dan ook wel eens gedacht over de mogelijkheid om uw tijd in te zetten voor een goed doel?

Vrijwilligerswerk misschien iets voor u?

Goede doelen zijn actief op een breed terrein. Denk aan bescherming van natuur, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking. Maar ook aan organisaties als muziek- en sportverenigingen. Deze laatste organisaties richten zich primair op de belangen van de aangesloten leden. Voor de belasting zijn het dan geen algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) maar sociaal belang behartigende instellingen (sbbi’s). Voor beide categorieën instellingen zijn vrijwilligers vaak onmisbaar. Twee op de vijf Nederlanders doen vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers kunnen voor hun vrijwilligerswerk een onbelaste vergoeding ontvangen. Hier gelden bepaalde voorwaarden voor. Omdat er geregeld fraude heeft plaatsgevonden met deze regeling is de Belastingdienst alert op het goed naleven van de voorwaarden. Heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding maar ziet u er van af? Dan kan dat u een aftrekbare gift opleveren. Dat kan ook het geval zijn als u kosten maakt maar die niet declareert. Hier vindt u de voorwaarden.

Optreden als bestuurder

In zekere zin is een bestuurder van een anbi of sbbi ook een vrijwilliger. Maar een bestuurder bekleedt een officiële functie. Het bestuur van een instelling vertegenwoordigt die instelling, geeft er leiding aan en zorgt voor het goed functioneren van de instelling. Waar een vrijwilliger vaak een uitvoerende taak heeft, heeft een bestuurder een beleidsbepalende taak. Uit een bestuurdersrol kunnen specifieke aansprakelijkheden voortvloeien, waarvoor u zich kunt verzekeren.

Een bestuurder is niet in dienst van de  instelling. Hij heeft daarmee ook geen recht op loon. Het is wel mogelijk dat een bestuurder ook in loondienst is van de instelling. Een dubbele pet als het ware.

Bestuurders mogen hun onkosten vergoed krijgen. Daarnaast mogen zij vacatiegeld ontvangen. Dat is een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Bestuurders van ANBI’s kunnen niet meer ontvangen dan de maximale bedragen voor vacatiegelden.

Fiscale aspecten anbi

Het bestuur van een anbi moet oog hebben voor fiscale aspecten. De anbi-status is dan een eerste aandachtspunt. Er gelden veel voorwaarden. Soms moeten zaken actueel worden gehouden en vragen daardoor jaarlijks aandacht. Bijvoorbeeld het publiceren van informatie op internet.

In de afgelopen jaren hebben bijna om het jaar wetswijzigingen plaatsgevonden, wat ook steeds aandacht vraagt. Daarnaast zijn er continu ontwikkelingen in de rechtspraak. Het is raadzaam u aan te sluiten bij een organisatie die u van deze ontwikkelingen op de hoogte houdt. Maar zeker voor anbi’s die meer doen dan geld geven, kunnen meer fiscale aspecten spelen. Denk aan bijvoorbeeld:

  • Omzetbelasting als sprake is van verkoop van producten of diensten.
  • Loonbelasting als er mensen in dienst worden genomen. Voor het inhuren van een zzp-er gelden aparte spelregels.
  • Vennootschapsbelasting als de anbi een onderneming drijft of in concurrentie treedt met belaste ondernemingen.

Bent u na uw pensionering in de gelegenheid om dit soort zaken serieus op te pakken of wilt u ze juist voorkomen? In het laatste geval is een fonds op naam een mogelijkheid.

Fonds op naam

Een fonds op naam laat zich misschien wel het beste omschrijven als een eigen goed doel binnen een goed doel. Veel grotere goede doelen bieden deze faciliteit aan. Een fonds op naam is een door u aan een bestaand goed doel ter beschikking gesteld vermogen met door u opgestelde voorwaarden. U bepaalt de naam van het fonds en geeft de doelstelling aan, binnen door het goede doel gestelde kaders. Het voordeel van een fonds op naam is dat u ‘meelift’ op de organisatie, ervaring en fiscale status van een bestaand goed doel.

Het komt voor dat kleinere bestaande goede doelen zich omvormen tot een fonds op naam. Bijvoorbeeld om van ‘administratief gedoe’ af te zijn. Of omdat het lastig is geworden om nieuwe bestuurders te vinden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.