Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

3 keer gedoe over de WOZ

De WOZ-waarde van uw woning is voor veel belastingen van belang. En niet alleen voor de belastingheffing. Komt de werkelijke waarde van uw woning niet overeen met de WOZ-waarde? Dan kan dat ‘gedoe’ opleveren. Hierna leest u over 3 kwesties.

De WOZ-waarde

Jaarlijks worden er ongeveer 8,5 miljoen WOZ-beschikkingen afgegeven. Als het goed is, komt de WOZ-waarde overeen met de werkelijke waarde van uw woning. Veel mensen menen dat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld en maken bezwaar. In 2012 werd voor woningen in 3,7% van de gevallen bezwaar gemaakt. Dat is niet een heel hoog percentage, maar het zijn enorme aantallen. Een bezwaarprocedure kost de gemeente geld. Veel gemeenten hebben in 2014 daarop de WOZ-waarden verlaagd en de tarieven voor de onroerendezaakbelasting verhoogd. Resultaat voor de gemeenten: minder procedures maar dezelfde opbrengst.

De systematiek

De WOZ-waarde van uw woning voor 2015 gaat meestal uit van de waarde op de ‘peildatum’ van 1 januari 2014. Door dit systeem kan een eerste waardeverschil ontstaan in vergelijking met de waarde op dit moment. Daar is niets aan te doen. Voor de schenk- en erfbelasting is er overigens de keuze, voor een overlijden of schenking in 2015, tussen de WOZ-waarde per 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Hierdoor kan het verschil tussen de werkelijke waarde en de WOZ-waarde voor deze belastingen mogelijk worden beperkt. Soms komt de werkelijke waarde niet overeen met de WOZ-waarde (beide bekeken op de peildatum). Wat kan daarvan het gevolg zijn?

Kwestie 1: Iedereen kijkt naar de WOZ-waarde

De WOZ-waarde is niet alleen relevant voor de belastingheffing. Ook kandidaat-huizenkopers kijken naar de WOZ-waarde. Is de WOZ-waarde lager dan de vraagprijs? Dan is dat een extra pijl op de boog van de koper bij de onderhandelingen. Ook banken kijken soms naar de WOZ-waarde om het risicoprofiel van een lening in te schatten. Stijgt de WOZ-waarde? Dan kan dat gevolgen hebben voor de rente. Sommige mensen gaan in bezwaar tegen de WOZ-waarde met de bedoeling een hogere WOZ-waarde te krijgen. Dat is nu echter niet mogelijk. Volgens een ervaringsdeskundige schijnen gemeenten een redelijk verzoek vaak wel te honoreren.

Kwestie 2: Worden uw mensenrechten geschonden?

De WOZ-waarde moet de werkelijke waarde van uw woning weergeven, maar dat is niet altijd het geval. Er ligt een situatie bij onze hoogste rechter waarbij de WOZ-waarde van een verhuurde woning ongeveer € 100.000,- hoger is dan de werkelijke waarde. Dat leidt tot extra belastingheffing. De eigenaar van de verhuurde woning bestrijdt dat met een beroep op de mensenrechten. Zijn recht op ongestoord genot van eigendom wordt geschonden. De lagere rechter was het daarmee eens. Hier leest u er meer over.

Kwestie 3: Een kleine schenking wordt een grote schenking

De WOZ-waarde is ook van belang voor de schenkbelasting. Stel u bezit een woning met taxatiewaarde van € 200.000,- en u wilt deze verkopen aan uw kind. De WOZ-waarde is € 230.000,-. Verkoopt u de woning voor € 200.000,-? Dan is er geen sprake van een schenking. De woning gaat immers voor de werkelijke waarde over. Maar stel nu dat u de woning verkoopt voor € 190.000,-. U doet dan een schenking en uw kind komt daardoor in de schenkbelasting terecht. En voor de schenkbelasting is de WOZ-waarde van belang. Daardoor komt er niet een schenking van € 10.000, maar van € 40.000,- uit de bus rollen (€ 230.000,- minus € 190.000,-). Dit is de huidige stand van zaken in de rechtspraak. Het is onbekend of deze kwestie ook aan onze hoogste rechter zal worden voorgelegd.

Slot

Via de WOZ wordt de waarde van uw woning op een behoorlijk efficiënte en goedkope wijze vastgesteld. Maar het is een systeem waarbij afwijkingen mogelijk zijn van de werkelijkheid. Dat kan tot boeiende kwesties leiden. Vanuit mijn perspectief als fiscaal jurist geredeneerd. U zult maar net in zo’n kwestie verwikkeld zijn. Dat levert u dan veel gedoe op.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus