ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Alarm: het aantal huwelijkse voorwaarden neemt af!

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert ieder kwartaal factsheets. Hierin staan onder andere cijfers over de aantallen gepasseerde akten. Uit de factsheet van april 2018 blijkt dat het aantal huwelijkse voorwaarden flink is afgenomen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar met wel 30%. De KNB wijdt dat aan de nieuwe wet gemeenschap van goederen die sinds 1 januari van dit jaar geldt.

Kunnen we hieruit concluderen dat de nieuwe wet voorziet in de behoefte van veel echtparen? Of stappen zij verblind door liefde in dit nieuwe huwelijksbootje?

De hoofdregel is eenvoudig

In eerdere blogs heb ik stilgestaan bij de regels die gelden als een echtpaar na 1 januari 2018 trouwt. Trouwt een echtpaar nu zonder huwelijkse voorwaarden, dan gaat niet al het vermogen automatisch tot de gemeenschap van goederen behoren. Uitgangspunt is nu dat privé blijven:

  • het vermogen dat vóór het huwelijk is opgebouwd
  • de tijdens het huwelijk ontvangen giften en erfenissen.

Alleen datgene wat u tijdens het huwelijk opbouwt, zal dus in de gemeenschap vallen, en bij een scheiding verdeeld moeten worden.

Valkuilen nieuwe wet gemeenschap van goederen

Hoewel de hoofdregel eenvoudig is, is er toch een aantal valkuilen waar aanstaande echtgenoten op moeten letten:

1. Opletten bij voorhuwelijks vermogen

Vermogen dat het stel voor het huwelijk al gezamenlijk bezat, gaat automatisch tot de wettelijke gemeenschap behoren. Op zich begrijpelijk als de eigendomsverhouding al 50-50 was. Maar hetzelfde gebeurt als er sprake is van een ongelijke eigendomsverhouding. Bijvoorbeeld een woning die voor het huwelijk in de verhouding 75-25 gekocht is. Er verschuift dan dus een stuk van de eigendom van de ene partner naar de andere.

2. Het is ook opletten bij voorhuwelijkse schulden

De hoofdregel is dat deze privé blijven. Maar als het schulden van voorhuwelijks gemeenschappelijk vermogen betreft, gaan deze ook tot de wettelijke gemeenschap behoren. Dat is weer te begrijpen als de schuld door beiden is aangegaan. Maar wat als de voorhuwelijkse woning door de ene partner met eigen geld is betaald en door de andere met een lening? Die lening gaat dan ook tot de wettelijke gemeenschap behoren. Ook hierdoor verschuift er eigendom van de ene partner naar de andere.

3. Let ook op bij schenkingen en erfenissen (I)

Hoewel schenkingen en erfenissen in de regel buiten de gemeenschap vallen, kunnen schenkers en erflaters bepalen dat het overgedragen vermogen toch tot de gemeenschap moet gaan behoren. Dit is de zogenaamde ‘insluitingsclausule’. Daarmee gaan zij mogelijk in tegen de wens van het echtpaar.

4. Let ook op bij schenkingen en erfenissen (II)

Er is nog een ander aandachtspunt bij schenkingen en erfenissen. Als de schenker of de erflater wil dat het overgedragen vermogen niet in de gemeenschap valt, kan hij niet vertrouwen op de wettelijke hoofdregel. Het echtpaar zou namelijk huwelijkse voorwaarden kunnen opstellen waarbij schenkingen en erfenissen toch tot de gemeenschap gaan behoren. Om dit te voorkomen zullen schenkers en erflaters de uitsluitingsclausule moeten koppelen aan het over te dragen vermogen.

5. Ondernemers opgelet!

Als een onderneming tot het voorhuwelijkse vermogen van een van de partners behoort, blijft deze onderneming ook na de huwelijkssluiting privé. Wel is de ondernemer verplicht om zich een redelijke vergoeding voor zijn inspanningen te betalen. Deze vergoeding gaat dan tot de wettelijke gemeenschap behoren. In de wet is opgenomen dat als de ondernemer zichzelf een te lage vergoeding uitkeert, de gemeenschap een vordering op hem privé krijgt voor het tekort. Dit kan (op termijn) tot onverwachte gevolgen leiden.Onaangenaam voor de ondernemer en aangenaam voor de partner.

Hoe voorkom je dat je in een valkuil stapt?

Hoe kan een aanstaand echtpaar voorkomen dat zij in een van deze valkuilen stapt? Zij zullen naar de notaris moeten om huwelijkse voorwaarden op te stellen. In de huwelijkse voorwaarden kan dan een op maat gesneden regeling worden opgenomen.

Als aanstaande echtparen welbewust kiezen voor de wettelijke gemeenschap van goederen en dat daardoor het aantal huwelijkse voorwaarden terugloopt, is dat een goede ontwikkeling. Als de daling een gevolg is van onjuiste veronderstellingen of erger nog onwetendheid, is dat een probleem. Met deze blog kan een aantal valkuilen in ieder geval tijdig herkend worden.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...