Direct naar content

Veel kerken en congregaties hebben van oudsher de missie om goed te zorgen voor de mens en de aarde. Dat is in het huidige tijdsgewricht geen eenvoudige opgave. Het is een constante zoektocht naar het juiste evenwicht tussen sociaal en financieel rendement. Wat kunt u doen om impact te realiseren? Hoe haalt u voldoende rendement uit uw financiële middelen? Welke risico’s loopt u in dit economisch klimaat? En hoe verhoudt dit alles zich tot uw missie? In het kort: hoe laat u uw hart spreken zonder uw verstand te verliezen?

Webinar Impact creëren vanuit het hart

Tijdens ‘Impact creëren vanuit het hart’ stond het vermogen om goed te doen centraal. Het webinar voor religieuze instellingen vond plaats op initiatief van ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas. Moderator Rian Vens-Hagting, directeur Religieuze Instellingen bij de bank, sprak met drie deskundigen. Krijn Pansters is historicus, theoloog, medewerker van het Franciscaans Studiecentrum en universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology en aan University College Tilburg. Jan Willem Hofland is Hoofd Investment Centre en lid van de Sustainability Board van ABN AMRO. Sandra Phlippen is Chief Economist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Heeft u het webinar niet bijgewoond? Neem dan hier alsnog een kijkje.

Een frisse blik op rendement

Het realiseren van impact is geen doel op zich. Het moet zich verhouden tot de missie van uw organisatie en in lijn zijn met de doelen die u stelt voor uw maatschappelijk vermogen. We leven in een tijd van grote veranderingen: op mondiaal, maatschappelijk en menselijk niveau. Het coronavirus heeft de wereld voor nieuwe uitdagingen gesteld en bestaande ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Niets is meer zoals het was. Dat vraagt om een nieuwe blik op uw organisatie. Op het financiële rendement uit het maatschappelijk vermogen. Maar ook op het maatschappelijk rendement dat u wilt en kunt realiseren. Mogelijk vraagt uw missie in de huidige tijd om andere keuzes. Misschien passen uw vermogensdoelen niet meer bij de economische realiteit.

Herstel wereldeconomie

Nederland zit net als de rest van Europa midden in de tweede golf van het coronavirus. De eerste golf ging gepaard met een economische crisis waarvan de langetermijneffecten nu pas zichtbaar worden. Dat komt tot uiting in een oplopende werkloosheid en een dalend vertrouwen. Over de hele wereld is de steun van centrale banken en overheden van ongekende omvang. Of die steun de ongelijkheid in de wereld verder vergroot, is een groot punt van zorg. Het Europese herstelfonds kijkt daarom ook nadrukkelijk naar het herstelpotentieel van landen. Omdat wij in Nederland een eigen groeifonds hebben en onze economische groei voornamelijk door export realiseren, zijn wij beter in staat onze economie te herstellen dan sommige zuidelijke landen. Het feit dat deze landen meer steun krijgen, stimuleert indirect de Nederlandse export en versnelt het economisch herstel.

Kloof tussen rijk en arm

Dat ontwikkelingslanden achterblijven terwijl de rest van de wereld zich herstelt, is een grote zorg. De kloof tussen rijkdom en armoede verdient de komende tijd dan ook extra aandacht. In de Franciscaanse traditie gaat dat niet alleen om de geldelijke definitie maar juist ook om de spirituele definitie van rijkdom en armoede. Door afstand te doen van bezit en ons te richten op onze medemens kunnen we ervoor kiezen om dingen beter te maken. Die vrije keuze is essentieel voor de mate van impact. Het is belangrijk om zo nu en dan onze kijkrichting te veranderen. Niet alleen vooruitkijken naar hoe we bestaande structuren anders kunnen inrichten. Maar juist ook leren van het verleden en wat men toen deed aan universele vraagstukken over rechtvaardigheid, de verdeling van goederen en de kloof tussen arm en rijk. Goed doen vraagt ook om contemplatie. In het hart van mensen is het goede te vinden.

Impact heeft een gezicht

Impact creëren is datgene doen wat binnen je hart en vermogen ligt om de wereld beter te maken. Iedereen levert een eigen bijdrage en volgt zijn eigen pad. Al die grote en kleine initiatieven tellen met elkaar op tot een betere wereld. Vaak inspireren ze anderen om hun eigen weg te vinden. Hoe impact er in het dagelijks leven uit kan zien, vertellen deze twee mooie verhalen.

Koffiets van de Protestante Diaconie Amsterdam

Door de uitbraak van het coronavirus waren inloophuizen genoodzaakt hun deuren te sluiten. De Protestante Diaconie in Amsterdam stelde zich de vraag hoe zij in deze tijd toch iets kunnen betekenen voor dak- en thuislozen. Met de Koffiets besloten ze naar de mensen toe te gaan, eerst met alleen koffie. Later kwamen hier dankzij gulle giften ook broodjes en warme maaltijden bij.

Kaasmakerij Abdij O.L.V. Koningshoeven

Onder het label ‘La Trappe’ maken de monniken in deze abdij ambachtelijke, biologische kazen. Ze willen de wereld mooier achterlaten dan ze haar in handen hebben gekregen. De focus ligt op samenwerken, niet op financieel rendement. Met de inkomsten onderhouden de monniken de gemeenschap en de gebouwen en helpen ze kansarmen in de wereld.

Rendement op vermogen

In het beheer van maatschappelijke vermogens lag de nadruk nog niet zo lang geleden op het financieel rendement om de maatschappelijke doelen te verwezenlijken, uiteraard in een weloverwogen risico-rendementsverhouding. Steeds meer dringt het besef door dat je ook met de wijze waarop je het vermogen belegt maatschappelijk rendement kunt realiseren. Beleggen vraagt vandaag de dag dan ook om maatschappelijke keuzes. In eerste instantie werd deze keuze ingegeven door de driedeling ESG. Hoe presteren de bedrijven waarin ik beleg op klimaat, sociale impact en een goed bestuur? Met duurzaam beleggen kwam de focus te liggen op bedrijven die goed doen. Met impactbeleggen kijk je als belegger wat jouw investering werkelijk teweegbrengt. Het is een keuze tussen geen kwaad doen, goed doen of het zo goed mogelijk doen.

Impact is tastbaar

Veel organisaties die duurzaam beleggen vragen zich af wat zij nu echt bijdragen aan de wereld. Ze zoeken naar een tastbaar bewijs dat wat zij doen ook echt zin heeft. Maar om dat inzichtelijk te maken, is nog niet zo eenvoudig. Om aan deze behoefte van haar klanten tegemoet te komen, introduceerde ABN AMRO eind oktober voor haar duurzame mandaten en het Impact Mandaat de duurzaamheidsrapportage.

Beeldende duurzaamheidsrapportage

De duurzaamheidsrapportage is een beeldend rapport waarin we laten zien hoe de bank impact nastreeft met haar duurzame beleggingen. De rapportage biedt klanten inzicht in de prestaties van de beleggingsportefeuille ten opzichte van de doelstellingen en de benchmark. Zo zien klanten hoe zij met hun portefeuille bijdragen aan belangrijke duurzaamheidsindicatoren zoals reductie van de CO2-uitstoot. Maar ook hoe de portefeuille zich verhoudt tot het akkoord van Parijs en hoe de portefeuille bijdraagt aan de Sustainable Delevopment Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. In het rapport staat steeds een van de SDG’s uitgelicht.

Het Impact Mandaat

Met het Impact Mandaat van de bank realiseert u zowel financieel als maatschappelijk rendement. De screening voor het Impact Mandaat vindt plaats op basis van de gebruikelijke ESG-kenmerken: environment, social en governance. Maar voor het Impact Mandaat selecteren we alleen die bedrijven die met hun omzet meer positief dan negatief bijdragen aan de wereld. Naast aandelen bevat de portefeuille ook obligaties en alternatives, in dit laatste geval kunt u denken aan microkredieten en duurzame projecten. Door te beleggen via het Impact Mandaat zet u het maatschappelijk vermogen dus uitsluitend in voor bedrijven die de wereld vooral beter maken. Zo genereert u niet alleen inkomsten maar draagt u ook bij aan de positieve impact van de bedrijven in de portefeuille.

Impact en risico

Met de huidige lage rentestand staan veel religieuze instellingen voor de vraag hoe zij hun financiële rendement kunnen veiligstellen. Het gevaar schuilt erin dat zij opschuiven in risicohouding terwijl dat niet strookt met hun overtuigingen. In dat geval is het beter om het verwachtingspatroon van het jaarrendement naar beneden bij te stellen. Of om meer focus te leggen op het maatschappelijk rendement. Maar ook dan is een zorgvuldige afweging van risico en rendement van belang. Impact realiseren vraagt namelijk ook om je nek uitsteken, nieuwe wegen bewandelen en je hart volgen. Hier zijn wel degelijk risico’s aan verbonden. Daarom is voorzichtigheid geboden. Het is de kunst om die keuzes te maken die dicht bij uw organisatie en overtuigingen staan. Impact creëren vanuit uw hart vraagt om een zorgvuldige afweging tussen de deugden verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid en moed.

In gesprek over impact

Bent u benieuwd hoe u het maatschappelijke rendement van uw religieuze organisatie kunt verhogen of heeft u behoefte aan een gesprek over impact? Neem dan contact op met uw relatiemanager van Instituten & Charitas. Nog geen klant, maar wel interesse in een gesprek? Stuur dan een e-mail naar rian.vens-hagting@nl.abnamro.com.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.