Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Waarom 95% van uw bedrijf overdragen voordelig kan zijn

Investeren in een bedrijf kan op verschillende manieren. Het kan gaan om uw eigen bedrijf, maar u kunt ook investeren in het bedrijf van een ander. Op deze laatste mogelijkheid gaan we hieronder in. Het bedrijf van de ander kan een familiebedrijf zijn dat inmiddels in handen is van de volgende generatie. Maar het kan ook van iemand buiten de familie zijn, een ‘echte’ derde. Er bestaan grote verschillen tussen investeren in een familiebedrijf en investeren in het bedrijf van een derde. Maar in beide gevallen kan het financieel en fiscaal aantrekkelijk zijn. Belangrijk daarbij is dat het aandelenbelang minimaal 5% is.

Doorschuiven belastingclaim box 2

Bij overdracht van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren (kortweg: een belang van 5% of meer), moet 25% belasting worden afgerekend in box 2. Dat geldt ook als u de aandelen schenkt of nalaat. Voor zover sprake is van ‘ondernemingsvermogen’ binnen de BV, hoeft die box 2 belasting niet direct te worden betaald. Maar kan de fiscale claim onder bepaalde voorwaarden worden doorgeschoven naar de verkrijgers van de aandelen. Let u erop dat het dan wel om aandelen in de holding-BV met een voldoende aandelenbelang in de BV met de onderneming moet gaan. Voor zover het vermogen uit ‘beleggingsvermogen’ bestaat, moet wél direct 25% worden afgerekend.

Vrijstelling schenk- en erfbelasting

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de successiewet zorgt onder bepaalde voorwaarden ervoor dat bij schenking en vererving van ondernemingsvermogen € 1.055.022,- (2015) plus 83% van het meerdere buiten de heffing blijft voor de schenk- en erfbelasting. Dat is gunstig voor de bedrijfsopvolger(s). U kunt ook een korting geven op de koopsom, in zoverre kunnen deze gunstige regels dan ook van toepassing zijn. Overigens geniet deze regeling veel belangstelling. Ook van rechters en de politiek. Ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, oordeelde onlangs dat deze regeling niet discrimineert in vergelijking tot de overdracht van privévermogen. De staatssecretaris van Financiën gaf in 2014 nog aan dat er geen plan ligt om deze regeling aan te passen tijdens deze kabinetsperiode. Hoelang die duurt, weten we natuurlijk nog niet. Als het aan het kabinet ligt, tot 2017.

Overdracht aandelen in familiebedrijf

In de praktijk zien we regelmatig dat ouders hun familiebedrijf overdragen aan de volgende generatie. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van de hiervoor genoemde gunstige fiscale regels. Soms blijft het bedrijfspand buiten deze bedrijfsoverdracht. Dat pand zit dan meestal in de holding-BV van de ouders. Er zijn verschillende redenen om het bedrijfspand te houden in plaats van het mee te verkopen. Bijvoorbeeld omdat de financiering van de overname van het bedrijf dan soepeler kan verlopen voor de bedrijfsopvolger(s). Of dat de ouders het pand als appeltje voor de dorst willen aanhouden. Of een combinatie van beide argumenten. Nu zou je kunnen zeggen dat dat geen probleem hoeft te zijn. Er moet wel een flexibele bedrijfsstructuur zijn waardoor het ontvlechtingsproces soepel en zonder al te veel belastingheffing kan verlopen. Dan draagt de holding-BV alleen de BV met de onderneming over. Maar dan wordt het bedrijfspand in de BV van de ouders vaak aangemerkt als beleggingsvermogen. Het probleem daarvan is dat de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen bij een toekomstige schenking of vererving van de aandelen in die (holding-)BV dan niet meer van toepassing zijn. Want die regelingen gelden in principe niet voor beleggingsvermogen. Wat is de oplossing?

Belang van minstens 5% behouden

Een oplossing kan zijn dat de ouders ten minste 5% van de aandelen houden in de BV met de onderneming. Deze aandelen kunnen ze bij voorkeur indirect via hun holding-BV houden. We zien in de praktijk dan ook wel dat in deze situaties de ouders 95% van hun belang in de BV met de onderneming overdragen aan de volgende generatie en 5% zelf houden. Of na een gehele bedrijfsoverdracht 5% terugkopen. Hebt u een aandelenbelang van ten minste 5% in de BV met de onderneming? Dan behoort het bedrijfspand tot het ondernemingsvermogen in plaats van tot het beleggingsvermogen. En kunnen de bedrijfsopvolgingsregelingen mogelijk wél worden toegepast, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Aandelen in het bedrijf van een derde

Als u gaat investeren in een bedrijf van een derde, speelt het bovenstaande ook. Genoemde bedrijfsopvolgingsregelingen gelden namelijk niet alleen voor familiebedrijven. Al komen ze daar wel het meeste voor. Bezit u ten minste 5% van de aandelen in een bedrijf van een ander? Dan kunt u dit belang mogelijk ook schenken of nalaten aan uw familieleden. En dan kunnen zij bovengenoemde gunstige fiscale regels ook toepassen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meestal is geregeld dat een aandeelhouder niet zomaar de aandelen mag schenken of nalaten aan een familielid. Dan is bijvoorbeeld vastgelegd dat als u uw aandelen wilt overdragen, u deze aandelen eerst moet aanbieden aan de andere zittende aandeelhouders. Het is dan ook raadzaam om na te gaan welke afspraken er gelden.

Tot slot

Er spelen ook andere aspecten die aandacht verdienen, zoals de gelijke behandeling van alle kinderen. Maar ook andere belastingen kunnen aan de orde zijn, zoals de overdrachtsbelasting. Bij dit interessante en soms complexe traject op zoek naar een goede bedrijfsopvolging zijn onze specialisten graag uw gesprekspartner.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus