ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Dit verandert Rutte III aan het pensioenstelsel

Ons pensioenstelsel gaat veranderen. Dat is (bijna) zeker. Rutte II heeft daartoe een paar jaar geleden de eerste aanzet gegeven. Rutte III wil voortborduren op de reeds bestaande ideeën. In dit blog omschrijf ik wat er waarschijnlijk aan ons pensioenstelsel gaat veranderen en wat er hetzelfde blijft.

Nieuw pensioenstelsel: visie nieuwe regering

Sommige onderdelen van ons pensioenstelsel gaan als het aan de nieuwe regering ligt veranderen. Sommige onderdelen blijven hetzelfde. Dit is te lezen in het regeerakkoord.

De wijzigingen die de nieuwe regering in ons pensioensysteem voorstelt zijn:

Afschaffen doorsneepremie

De doorsneepremie wordt afgeschaft. Vele pensioenregelingen kennen nu een doorsneepremie. Dat houdt in dat werkgever en werknemer gezamenlijk voor iedere werknemer met hetzelfde salaris ongeacht haar of zijn leeftijd evenveel pensioenpremie betalen. De werknemers bouwen vervolgens evenveel pensioen op. Een voorbeeld: een werknemer van 25 jaar met hetzelfde inkomen als zijn collega van 65 jaar betaalt evenveel premie en bouwt hetzelfde bedrag aan pensioen op als zijn oudere collega. De jonge werknemer moet nog meer dan 40 jaar wachten op zijn eerste uitkering. De oudere werknemer ontvangt over 3 jaar al zijn pensioen. Een werknemer van ongeveer 46 jaar betaalt de “juiste” premie. Jongere werknemers subsidiëren daarmee oudere werknemers.

Introductie degressief stelsel

In plaats van de doorsneepremie komt er een degressief stelsel. Dat houdt in dat er voor iedere werknemer met hetzelfde salaris ongeacht zijn of haar leeftijd evenveel pensioenpremie wordt betaald. Echter een jongere werknemer bouwt meer pensioen op in vergelijking tot een oudere werknemer.

Compensatie bepaalde werknemers

Met name werknemers van rond de 46 hebben nadeel bij afschaffen van de doorsneepremiesystematiek en introductie van het degressief stelsel. Immers zij hebben jaren hun oudere collega’s gesubsidieerd. Nu zij net worden gesubsidieerd of binnenkort worden gesubsidieerd wordt het systeem afgeschaft. Zij moeten worden gecompenseerd. Dit zal worden gedaan door een tijdelijke verhoging van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie. Maar lange termijn houdbaarheid van de overheidsfinanciën moet wel gewaarborgd blijven.

Introductie individuele pensioenpotjes met collectieve risicodeling en een buffer om onvoorziene omstandigheden op te vangen

Iedereen krijgt een aparte pensioenrekening. Iedereen kan dus zien hoeveel geld zij of hij heeft gespaard. Het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid wordt collectief afgedekt. Een stukje van het behaalde rendement en/of premie komt in een algemeen reservepotje. In situaties van tegenspoed kan de individuele pensioenrekening daaruit worden aangevuld.

Pensioenopbouw voor ZZP-ers

ZZP-ers krijgen de mogelijkheid zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenfonds.

Eenmalige opname bij pensionering

Nu moet met het totale opgebouwde pensioen een levenslange uitkering worden aangekocht. Dat gaat mogelijk veranderen. Het wordt wellicht toegestaan om op het moment dat je met pensioen gaat een deel van het gespaarde bedrag ineens uit te laten keren.

Wat blijft hetzelfde?

Als het aan de nieuwe regering ligt, blijven onderstaande elementen uit ons huidige pensioensysteem behouden:

  1. Bedrijfstakpensioenfondsen zoals het ABP, PMT, Pensioenfonds Zorg en Welzijn blijven bestaan.
  2. De pensioenpremie blijft binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar.
  3. In de uitkeringsfase mag met het pensioengeld worden belegd. Sinds eind 2016 is dit mogelijk geworden.
  4. Met het gespaarde pensioen moet een levenslange uitkering worden aangekocht.

Streven is dat in 2020 wetgeving rond is, nadat sociale partners tot een akkoord zijn gekomen.

Minder fiscaal voordeel bij lijfrentepremie

Als je in privé spaart voor je pensioen is de premie tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. De nieuwe regering stelt voor dat het voordeel – evenals de hypotheekrenteaftrek – wordt afgebouwd. Lijfrentepremie zal op den duur tegen ongeveer 37% aftrekbaar zijn.

Nieuw pensioenstelsel: analyse

In mijn volgend blog ga ik bovenstaande plannen analyseren. Is het fundament stevig genoeg?

 

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus