Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Giften aan een ANBI en de inkomstenbelasting

Vanaf 1952 kunnen giften aan goede doelen door schenkers ten laste van hun inkomstenbelasting gebracht worden. De manier waarop en de voorwaarden waaronder dit kon gebeuren zijn sindsdien vaak aangepast. Ook nu, ruim 60 jaar later, is deze regeling weer aangescherpt. Wat zijn de laatste wijzigingen?

Wat was de giftenregeling ook al weer?

De regeling is ontstaan om belastingplichtigen te stimuleren om goede doelen te ondersteunen met giften. De regeling onderscheidt 2  soorten giften: de periodieke giften en de overige giften. Voor ieder soort gelden eigen voorwaarden. Lees meer over schenken aan goede-doelen.

Wat zijn de laatste aanpassingen?

In zijn besluit van 19 december 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën 4 nieuwe standpunten bekendgemaakt. Welke zijn dit?

1. Uitkering ineens van resterende termijnen bij overlijden

2 voorwaarden voor een periodieke gift zijn dat deze moet bestaan uit ten minste 5 jaarlijkse uitkeringen en dat deze stopt als de schenker in de schenkingsperiode overlijdt. Wat nu als de schenker na 2 uitkeringen overlijdt? Kan het restant dan ineens aan het fiscaal erkende goede doel toekomen? Volgens de staatssecretaris kan dat alleen als de schenker in zijn testament hiervoor een legaat aan dit goede doel opneemt.

2. Zodra ANBI-status vervalt, zijn giften niet meer aftrekbaar

Ook aan de begunstigde van een gift worden voorwaarden gesteld. Zo zijn alleen giften aan fiscaal erkende goede doelen, zogenaamde ANBI’s, aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Bij een periodieke gift zal bij iedere uitkering getoetst moeten worden of nog aan de voorwaarde voldaan wordt. Zo niet, dan is aftrek niet mogelijk. Hierop gelden 2 uitzonderingen:

1)      Voor de toetsing mag u uitgaan van de informatie in het ANBI-register. Is de ANBI-status al vervallen, maar is dat niet terug te vinden in dit register en wist u het ook niet op een andere manier, dan is uw gift toch aftrekbaar;

2)      Door een aanscherping van de voorwaarden per 1 januari 2010, kan het zijn dat goede doelen destijds hun ANBI-status kwijtgeraakt zijn. Hebt u voor deze datum een periodieke gift aan een voormalige ANBI gedaan, dan kunt u uw gift sinds 2010 niet meer in aftrek brengen. Goedgekeurd is nu dat deze giften onder voorwaarden toch aftrekbaar blijven.

Tip: u kunt bij een periodieke schenking vastleggen dat u geen schenkingen meer hoeft te doen als het goede doel zijn ANBI-status kwijtraakt.

3. Giften aan loketinstellingen

Voor periodieke giften geldt een ruimere aftrek dan voor andere (eenmalige) giften. Kunt u toch gebruik maken van deze ruimere aftrek, zonder voor langere tijd aan dezelfde ANBI te schenken? Een idee zou kunnen zijn om een speciale stichting op te richten (zogenaamde loketinstelling). Aan uw periodieke gift verbindt u de verplichting dat deze door de stichting gebruikt wordt om jaarlijks een ander goed doel te ondersteunen. De gedachte is dat de stichting daarmee kwalificeert als ANBI en uw gift als periodieke gift aftrekbaar is. De staatssecretaris steekt daar nu 2 stokjes voor:

a)      De loketinstelling is eigenlijk een bank en komt daarmee niet in aanmerking voor de ANBI-status;

b)      Je moet de loketinstelling wegdenken. U schenkt feitelijk ieder jaar aan een ander goed doel. U kunt u uw gift als eenmalige gift in aftrek brengen. Maar alleen als dat goede doel een ANBI is!

4.     Bekrachtigen van een gift

Een periodieke gift moet zijn aangegaan in een akte van schenking. Eerst is er dus een akte, daarna volgen de uitkeringen. Uitkeringen voordat de akte is opgesteld kunnen niet ‘bekrachtigd’ worden en zijn niet aftrekbaar als periodieke gift. Sinds 2014 hoeft de akte niet meer door de notaris opgesteld te worden. De Belastingdienst stelt sindsdien ook een modelovereenkomst beschikbaar. Op basis van het eerste model leek bekrachtiging toch mogelijk. Onder voorwaarden is nu voor het belastingjaar 2014 goedgekeurd dat giften gedaan voordat de akte opgesteld was, toch als periodieke gift kwalificeren.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus