Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Uw BV als gulle gever

Stel dat u wilt schenken aan een goed doel. Maar uw vermogen zit in uw BV. Kunt u dan ook vanuit die BV schenken? En is dat eigenlijk wel handig? Hieronder staan enkele aandachtspunten.

Wie is de schenker?

Vele jaren is er discussie geweest over de vraag wie de schenker is bij een schenking vanuit uw BV. Bent u als aandeelhouder de gulle gever of is uw BV dat? De achtergrond is dat een BV niet snel ‘filantropische gedachten’ zal hebben. Die zullen dus wel afkomstig zijn van de aandeelhouder? Een schenking vanuit de BV zou fiscaal dan worden gezien als een dividenduitkering aan de aandeelhouder, die vervolgens vanuit privé aan het goede doel schenkt. Maar sinds enige tijd is duidelijk dat ook uw BV een gulle gever kan zijn.

Kan de BV de schenking in aftrek brengen op de winst?

Uw BV kan jaarlijks aftrekbare giften tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000 in mindering brengen op de winst. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor de BV bedraagt in 2018 25%, voor zover de winst meer bedraagt dan € 200.000. Anders is het tarief 20%. Het fiscale voordeel van een schenking is dan maximaal 25%. Rekening houdend met de latere besparing van inkomstenbelasting (box 2 – 25%), komt het fiscale voordeel op maximaal 43,75%.

Schenkingen aan culturele instellingen mogen 1,5 keer en tot maximaal € 2.500 in aftrek worden gebracht op de winst. Dit kan de BV maximaal € 625 extra opleveren.

Nogmaals: wie is de schenker?

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat bij schenkingen door een BV binnen de hiervoor genoemde bedragen, die BV als schenker wordt gezien. Zou de BV een hoger bedrag schenken? Dan moet worden vastgesteld of de schenking is ingegeven door de ‘persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder’ of niet. Zo ja, dan wordt de schenking in zoverre gezien als een dividenduitkering aan de aandeelhouder. Zo nee, dan is er geen sprake van een dividenduitkering maar in zoverre zijn de schenkingen ook niet fiscaal aftrekbaar. Bent u voornemens de genoemde bedragen te overtreffen? Dan is het dus verstandig om hier goed naar te kijken.

Sponsoring

Let u erop dat de giftenregeling ziet op schenkingen waarmee niet een ondernemingsbelang is gediend. Dat is bij sponsoring bijvoorbeeld wel het geval. Dergelijke uitgaven komen meestal als normale bedrijfskosten ten laste van de winst.

Nalaten aan een goed doel

Wat zijn de fiscale gevolgen als u uw BV-aandelen zou nalaten aan een goed doel? U wordt dan geacht uw BV-aandelen te verkopen. De box 2-belasting van 25% moet dan worden betaald. Dat moet gebeuren door uw erfgenamen. Is het goede doel uw erfgenaam? Dan komen de lusten en lasten in één hand. Per saldo houdt het goede doel minimaal 75% over. Is iemand anders uw erfgenaam? Dan moet die erfgenaam de 25% belasting betalen. Het is dan de vraag of die erfgenaam daarvoor voldoende geld heeft of van u krijgt.

Schenken vanuit privé

Het alternatief voor een schenking door uw BV is een schenking vanuit privé. Zit het geld voor de schenking in de BV? Dan kunt u dat geld mogelijk via een dividenduitkering naar privé halen. Of misschien kan de BV uw salaris verhogen, zodat u de gift vanuit privé kunt doen. Beide mogelijkheden kennen voorwaarden en hebben fiscale gevolgen. Bij een schenking vanuit privé kan het voordeel van de belastingaftrek oplopen tot 51,95% in 2018. Maar dat is een algemene uitspraak en het is verstandig om te kijken hoe dat in uw situatie is.

Conclusie

Mijn boodschap is: weet dat uw BV een gulle gever kan zijn, maar dat dat niet de meest gunstige oplossing hoeft te zijn.

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus