Direct naar content
  • Auteur

Per 1 maart zijn alle bij het CBF aangesloten erkende goede doelen verplicht een door het CBF geïnitieerde Erkenningspaspoort te hebben. Dit paspoort geeft het publiek snel inzicht in de voor hen belangrijkste gegevens van een goed doel. Voor Koosje Ploegmakers – directeur Goede Doelen bij Instituten & Charitas – is het nieuwe Erkenningspaspoort weer een stap voorwaarts naar een transparante sector.

Het Erkenningspaspoort is eenduidig en overzichtelijk. “In één oogopslag heb je inzicht in de missie, inkomsten, activiteiten en bestedingen van een goed doel. Zo kun je heel snel een oordeel vormen of het een organisatie is die bij goed bij je past en of je tot een donatie wilt overgaan.” Maar begrijp ik goed dat de slager zijn eigen vlees keurt? “Nee hoor, dit is zeker niet het geval. Het CBF controleert als toezichthouder de jaarcijfers, vult het paspoort in en legt vervolgens de tekstuele inhoud aan het goede doel voor. Elk jaar checkt het CBF of de informatie nog actueel is en past deze zo nodig aan. Het goede doel kan zelf geen aanpassingen doorvoeren.”

Donatie is een uiting van vertrouwen

In de sector is de behoefte aan meer transparantie is een veelgehoord geluid. “Het grote publiek wil weten aan wie ze nu precies geven en aan welke activiteiten het goede doel het geld besteedt.” Koosje juicht verdergaande transparantie alleen maar toe. “Met een persoonlijke gift geef je uiting aan je vertrouwen in een goed doel. Je vindt dat ze goed werk doen en wilt dat ze dit voortzetten. Daar wil je dan wel in bevestigd worden. Voor een goed doel is dat vertrouwen veel waard en daar moet het dan ook zorgvuldig mee omgaan. Door donateurs mee te nemen in wat er gebeurt met hun donaties, blijven zij betrokken en aan boord.”

Het Erkenningspaspoort is er dus voor donateurs? “Dat is waarschijnlijk de grootste groep die er gebruik van maakt, maar er zijn ook andere belanghebbenden. Vermogensfondsen – ook een belangrijke klantengroep binnen Instituten & Charitas – ontvangen regelmatig donatieverzoeken van goede doelen. Door het paspoort van zo’n goed doel te bekijken, kunnen ze snel en gemakkelijk inschatten of het goede doel bij hun doelstellingen past. En een filantropieadviseur kan op basis van deze informatie zijn klant goed adviseren over de goede doelen die aansluiten bij zijn geefvraag. Doordat het CBF voor elk goed doel hetzelfde format hanteert, zijn ze ook onderling beter te vergelijken.”

Maartje van Aardenne, filantropieadviseur ABN AMRO MeesPierson

“Het Erkenningsrappport biedt inzicht in de belangrijkste activiteiten van een goed doel.

Door de eenduidige informatie kom ik sneller tot een selectie die ik aan mijn klant kan voorleggen. Het paspoort geeft in één oogopslag de informatie waar donateurs het meest naar vragen.

Snel en gericht onderzoek doen

Het paspoort bevat de kerngegevens van het goede doel. “Het Erkenningspaspoort is kort en bondig. Zo kun je op een snelle manier veel kennis vergaren. Niet alleen uit de losse onderdelen, maar ook uit de onderlinge samenhang.” Kun je een voorbeeld noemen? “Een mooi voorbeeld is het rapport van het Leger des Heils. Zij willen bereiken dat iedereen een dak boven het hoofd, genoeg voedsel en iets te doen heeft, én dat iedereen een nieuwe kans krijgt bij foute keuzen. Ze bieden hiervoor oplossingen als huisvesting en het trainen van mensen om zich persoonlijk te ontwikkelen op het gebied van wonen, leven en werken. Als potentiële donateur krijg je zo een goed beeld van hun werk. Maar ook: dat ze 98% besteden aan liefdadigheid en 2% aan de werving van fondsen.”

Inzicht in gerealiseerde doelen

Voor Koosje is de sector zich verder aan het professionaliseren. “Rapporteren over de impact is een volgende stap. Wat heb je daadwerkelijk voor elkaar gekregen met de aan jou toevertrouwde gelden? Bij de ramp in Sulawesi waren doden, gewonden en daklozen te betreuren. Als donateur wil je dan niet alleen weten dat een goed doel daar noodhulp gaat verrichten, je wilt dan achteraf ook horen wat ze daadwerkelijk met het geld hebben gedaan. Hoeveel mensen hebben ze kunnen helpen en waar bestond deze hulp concreet uit? Maar ook hoe het staat met de wederopbouw. Hoeveel mensen verblijven nog in opvanglocaties, welk percentage van de mensen kan in zijn eigen onderhoud voorzien en hoeveel kinderen gaan er naar school? Het vastleggen van de daadwerkelijke impact heeft als bijkomend voordeel dat je beter in staat bent om bij te sturen.”

Frieda de Pater, vice voorzitter Vereniging van fondsen in Nederland (FIN)

“Vermogensfondsen zijn zich ervan bewust dat het voor aanvragers van een donatie helaas veel werk is om bij diverse charitatieve vermogensfondsen een donatie aan te vragen. Ieder vermogensfonds heeft weer zijn eigen werkwijze en criteria. Voor een vermogensfonds is de beoordeling van de aanvragen ook arbeidsintensief. Het Erkenningspaspoort kan zowel de aanvragers als de vermogensfondsen tijd besparen doordat de kerngegevens van de aanvragende organisatie zo kernachtig zijn samengevat. Een uittreksel KvK, bestudering van jaarrekeningen, nagaan hoeveel vrijwilligers er actief zijn etc is niet meer nodig. Het mes snijdt aan twee kanten en dat is heel positief”.

Meten impact steeds belangrijker

Impact meten raakt steeds meer in zwang. “Tijdens Impact Challenge, een initiatief van Goede Doelen Nederland en CBF, wordt jaarlijks de Impact Challenge Award uitgereikt aan een goed doel dat er goed in slaagt impact te realiseren. Afgelopen april heeft ABN AMRO de prijs uitgereikt aan het Liliane Fonds voor het project ‘Breaking Down Barriers’.” Het Liliane Fonds boekt concrete resultaten in de beïnvloeding van overheden in ontwikkelingslanden om aan hun wettelijke en sociale verplichting te voldoen kinderen met een beperking hulp te bieden. ABN AMRO biedt de winnaar een kennisteam aan. Dit team helpt het Liliane Fonds bij het realiseren van nog meer impact.

Eerste Impact Report ABN AMRO

De bank is zelf ook actief bezig met het impactvraagstuk. “Eind april is ons eerste Impact Report met een ‘Integrated Profit & Loss (IP&L)’ gepubliceerd. In dit rapport draait alles om het creëren van waarde. Deze wordt uitgedrukt in onze bijdrage aan het welbevinden van mensen nu en in de toekomst. We meten de waardecreatie aan de hand van zes door de ‘International Integrated Reporting Council (IIRC)’ bepaalde factoren: financiën, productie, mens, intellect, sociale impact en natuur. Hierbij kijken we niet alleen naar onze eigen operatie, maar ook naar die van onze klanten en de waardeketens waarin zij actief zijn. Uiteindelijk wordt alles in het impactrapport in geld uitgedrukt en weet je dus hoeveel waarde bepaalde activiteiten toevoegen. Ik ben ervan overtuigd dat impact meten de komende tijd een grote vlucht gaat nemen.”

Wat doet Instituten & Charitas?

Instituten & Charitas bedient binnen ABN AMRO maatschappelijke instellingen. Hierin zijn we marktleider met circa 1.900 maatschappelijke instellingen als klant. Dit zijn onder andere goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen en branche- en belangenorganisaties.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.