Direct naar content

Een verlies in box 2 kan worden omgezet in een belastingkorting, die kan worden verrekend met verschuldigde belasting in box 1. De praktijk leert dat de belastingkorting wel eens wordt vergeten.

Verlies uit aanmerkelijk belang

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan te maken krijgen met een verlies uit aanmerkelijk belang (box 2). Denk aan faillissement of liquidatie (opheffing) van de B.V. door de DGA zelf, maar ook aan het verkopen van de aandelen in een B.V. tegen een lagere prijs dan de DGA er zelf voor heeft betaald. Er is sprake van een verlies als de verkrijgingsprijs van de aandelen hoger is dan de vervreemdingsprijs.

Verkrijging- en vervreemdingsprijs

De verkrijgingsprijs is de prijs waarvoor de aandelen zijn verkregen. Dit is in de meeste gevallen gelijk aan het bij de oprichting geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal. Er kunnen daarnaast natuurlijk in de loop der jaren ook aanvullende stortingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld om investeringen in de B.V. mogelijk te maken. Een aanvullende storting kan ook tot stand komen door kwijtschelding door de DGA van zijn vordering op de B.V. Deze extra stortingen verhogen de verkrijgingsprijs. Onder de vervreemdingsprijs wordt verstaan de waarde van tegenprestatie waartegen de aandelen worden verkocht. Bij faillissement of liquidatie van de B.V. is de vervreemdingsprijs gelijk aan de liquidatie-uitkering.

Verliesverrekening

De DGA mag een verlies in box 2 in een kalenderjaar verrekenen met een positief inkomen uit box 2 in het jaar voor het verliesjaar en/of met positief box 2 inkomen in de zes volgende kalenderjaren. Na zes jaar verdampt het verlies en kan het niet meer worden verrekend.

Belastingkorting

Een verlies in box 2 is niet altijd te verrekenen met ander inkomen in box 2 en blijft dan onbenut. Denk aan de situatie waarin een DGA zijn lege B.V. liquideert om kosten te besparen. Als de DGA en diens partner geen aanmerkelijk belang meer hebben, kan bij de Belastingdienst een verzoek worden ingediend om het niet verrekende verlies om te zetten in een belastingkorting. De inspecteur verrekent de korting dan met de verschuldigde belasting (over bijvoorbeeld salaris of een pensioenuitkering) in box 1. Deze belastingkorting bedraagt 26,9% (cijfer: 2023) van het onverrekende verlies. Voor indiening van het verzoek dient wel een wachtperiode in acht te worden genomen. Deze wachtperiode loopt af in het tweede jaar nadat het aanmerkelijk belang is geëindigd en bij de belastingplichtige en/of zijn partner overigens geen enkele aanmerkelijk-belangpositie meer bestaat.

De korting verandert met een wijziging van het box 2 tarief. Het gaat om het tarief dat van toepassing is in het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang in een korting wordt omgezet.

In het jaar van omzetting van het verlies in een belastingkorting en de zeven jaar daarna, verrekent de Belastingdienst met de belasting die is verschuldigd over inkomsten in box 1. De korting vervalt als deze niet binnen negen jaren na het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is ontstaan, is verrekend. De korting kan niet tot een belastingteruggaaf leiden.

Voorbeeld

Een DGA heeft na opheffing van zijn spaar B.V in 2023 een onverrekend verlies in box 2 van € 30.000. Hij kan twee jaar later een verzoek indienen om het verlies om te zetten in een korting. De Belastingdienst verleent dan een korting van € 8.070 (26,9% van € 30.000). De Belastingdienst verrekent deze korting automatisch met de aanslag inkomstenbelasting over 2025 in box 1. Als de korting niet helemaal kan worden toegepast, kan worden verrekend tot uiterlijk 2032.

Benutten belastingkorting

De belastingkorting blijkt in de praktijk in sommige gevallen niet of niet optimaal te worden benut. Dit komt omdat door het verloop van vele jaren de verkrijgingsprijs van de aandelen in de B.V. niet altijd goed is vast te stellen. Niet elke inbreng in de B.V. is via de notaris vastgelegd en na wisseling van accountant gaat kennis daarover wel eens verloren. Een te laag vastgestelde verkrijgingsprijs levert een lager verlies in box 2 en uiteindelijk een lagere belastingkorting op. Soms wordt vergeten een verzoek in te dienen om een verlies om te zetten in een korting.

Verder is het voor een optimale benutting van de korting goed te weten dat het inkomen of verlies uit aanmerkelijk belang tussen partners naar eigen keuze kan worden verdeeld. Afhankelijk van de heffing in box 1 en de toepasselijke heffingskortingen kan door een goede planning extra belastingvoordeel worden behaald.

Vordering op de bv

Als de dga een vordering heeft op de bv en deze niet meer kan worden geïnd, kan het verlies door afwaardering in aftrek worden gebracht in box 1. Als sprake is van een onzakelijke geldlening dan maakt het bedrag van de geldlening deel uit van het verlies uit aanmerkelijk belang in box 2.

Conclusie

U kunt een onverrekenbaar verlies in box 2 omzetten in een belastingkorting. Deze korting kan worden verrekend met belasting die is verschuldigd in box 1. In de praktijk blijkt dat het verlies niet altijd goed wordt vastgesteld. Dit resulteert in een te lage korting. In sommige gevallen wordt zelfs vergeten de korting aan te vragen. Ga op tijd met uw adviseur in gesprek om te voorkomen dat uw verlies in box 2 niet wordt gebruikt.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.