Direct naar content
6 min. leestijd

Om belastinguitstel tegen te gaan heeft het kabinet met ingang van dit jaar het lenen van bv verder aan banden gelegd. Verder is het tarief op inkomen in box 2 groter dan € 67.000 fors verhoogd. Toch is er voor een aantal dga’s nog een mogelijkheid over het vermogen in de bv te kunnen beschikken, zonder onmiddellijk met de fiscus af te moeten rekenen.

Voor een dga met een eigen bv zal het bekende kost zijn: het vermogen dat is opgebouwd in de bv is vanuit privé bezien ‘bruto vermogen’. Als de bv dit vermogen naar privé uitkeert, zal de fiscus dit kwalificeren als een dividenduitkering. Het gevolg is dat u hierover inkomstenbelasting zal moeten betalen in box 2. In 2024 gelden voor het eerst twee tariefschijven in box 2: 24,5% voor de eerste € 67.000 (€ 134.000 voor partners) en 33% over al het meerdere. Dit tarief wordt doorgaans in twee delen betaald: eerst wordt 15% dividendbelasting ingehouden door de bv als voorbelasting, wat resteert moet vervolgens via de inkomstenbelasting worden betaald.

U hoeft niet in alle gevallen met de fiscus af te rekenen als u van de bv een bedrag ontvangt. In dit artikel bespreek ik onder welke voorwaarden uw bv aan u onbelast een uitkering kan doen. Het gaat dan om een zogenaamde terugbetaling van op aandelen gestort kapitaal. Het aandelenkapitaal wordt dan via notariële akte verminderd. Dit wordt ook wel ‘afstempelen’ genoemd.

Wanneer is een teruggaaf van kapitaal onbelast in box 2?

Of u belastingvrij geld uit kunt keren uit uw bv is afhankelijk van de fiscale ‘verkrijgingsprijs’ van de aandelen. Onbelaste uitkeringen zijn namelijk alleen mogelijk tot maximaal de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs is in veel gevallen de waarde van de aandelen op het moment dat u ze verkreeg, vermeerderd met geld dat u bijgestort heeft op het aandelenkapitaal of agio en verminderd met eerdere terugbetalingen van kapitaal. De verkrijgingsprijs vertegenwoordigt in feite het deel van het vermogen in de bv waarover u niet (opnieuw) hoeft af te rekenen in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het is dus eerst belangrijk om na te gaan wat de verkrijgingsprijs in uw situatie is. Een veelvoorkomende situatie is dat bij oprichting van een bv een inbreng van privékapitaal heeft plaatsgevonden. Tot 2012 was de inbreng voor oprichting van een bv minimaal € 18.000,- (en langer geleden ƒ 40.000,-, omgerekend €18.151,-), maar de oorspronkelijke inbreng kan ook een hoger bedrag zijn. Vooral bij een zogenaamde spaar-bv is de oorspronkelijke inbreng vaak hoger, omdat bij oprichting direct een groot bedrag aan spaargeld is ingebracht in de bv om het van box 3 naar de bv te verhuizen. Lees hier meer over de spaar-bv.

Het kan ook zijn dat op een later moment extra geld in de bv is ingebracht, bijvoorbeeld als agiostorting. Deze storting mag dan worden opgeteld bij de verkrijgingsprijs. Een goed vertrekpunt bij het bepalen van de verkrijgingsprijs is de jaarrekening: wat is de waarde van het aandelenkapitaal? Is er een agioreserve? Grote kans dat dit (samen) de verkrijgingsprijs is. Maar let op: niet iedere agioreserve is ontstaan door de inbreng van fiscaal netto vermogen. Er kunnen verschillen bestaan tussen de fiscale verkrijgingsprijs enerzijds en aandelenkapitaal en agio anderzijds. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan situaties van inbreng van een eenmanszaak in een bv en verkrijging van aandelen via de bedrijfsopvolgingsregeling. Vaak is in zo’n situatie bij de verkrijging van de aandelen door de belastinginspecteur vastgesteld wat de fiscale verkrijgingsprijs was. Vraag uw fiscalist of accountant om voor u te berekenen wat de verkrijgingsprijs is.

Hoe gaat een onbelaste terugbetaling in zijn werk?

Een onbelaste teruggaaf van kapitaal uit uw bv is alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. Volgens de wet moet het gaan om een teruggaaf van het aandelenkapitaal, waartoe besloten is door de aandeelhoudersvergadering en waarbij het nominale aandelenkapitaal via een statutenwijziging wordt verminderd met het bedrag van de uitkerking. Zo’n statutenwijziging om het aandelenkapitaal te verminderen (ook wel afstempelen genoemd) zal altijd via de notaris moeten.

Omdat alleen een terugbetaling van aandelenkapitaal onbelast kan plaatsvinden, is voor een terugbetaling van agio daarnaast nog een extra stap vereist. Om een agioreserve onbelast uit te kunnen keren naar privé, moet de agioreserve eerst worden omgezet in aandelenkapitaal. Vervolgens kan dit aandelenkapitaal onbelast uitgekeerd worden. Ook voor het omzetten van agio in aandelenkapitaal moet u langs de notaris. De notaris zal dit veelal kunnen combineren met het afstempelen. Voor iedere onbelaste terugbetaling zult u dit proces moeten herhalen, waardoor het doorgaans interessanter is om dit ineens voor een groter bedrag te doen en niet meerdere keren voor een kleiner bedrag.

Een voorbeeld ter illustratie:

Hieronder een voorbeeldsituatie ter verduidelijking.

mevrouw X is 100% eigenaar van Y. B.V.  Ze heeft deze bv jaren geleden opgericht en hier haar onderneming in gedreven. De onderneming is inmiddels verkocht en in de bv zit nu alleen spaargeld en beleggingen.

Mevrouw X wil in 2024 een bedrag van €50.000 uit de bv halen voor een privé uitgave.

Bij oprichting heeft ze € 18.000 ingebracht op de aandelen. Later heeft ze in totaal € 200.000 privégeld extra ingebracht in de bv voor investeringen in het bedrijf. De balans van de bv ziet er als volgt uit:

  Activa   Passiva
Spaartegoeden € 300.000 Aandelenkapitaal € 18.000
Beleggingen € 700.000 Agioreserve € 200.000
Winstreserve € 782.000
Totaal € 1.000.000 Totaal € 1.000.000

De bv zou een dividenduitkering kunnen doen. Om netto € 50.000 te kunnen uitgeven in privé is een bruto dividenduitkering van €66.225,- nodig. Dit valt binnen de 24,5%-schijf in box 2, waardoor er €16.225 belasting betaald moet worden.

Een andere mogelijkheid is via de notaris een onbelaste teruggaaf van kapitaal doen. De fiscale verkrijgingsprijs is in dit geval € 218.000. Het aandelenkapitaal van €18.000 is niet genoeg voor de teruggaaf. Ze zal eerst (een deel van) de agioreserve moeten omzetten in aandelenkapitaal, waarna dit aandelenkapitaal via notariële akte kan worden verminderd. Vervolgens kan de bv dit naar privé overmaken. Mevrouw X is over het ontvangen bedrag van € 50.000 geen belasting verschuldigd. De verkrijgingsprijs van de aandelen gaat door deze teruggaaf omlaag naar €168.000. Er hoeft geen belasting betaald te worden, alleen de kosten van de notariële akte(n).

Conclusie

Onder omstandigheden kan een dga belastingvrij geld uitkeren uit de bv via een terugbetaling van gestort kapitaal. Of dit mogelijk is hangt af van de fiscale verkrijgingsprijs van de aandelen. Als een onbelaste teruggaaf mogelijk is, is het belangrijk dat de teruggaaf aan de vormvereisten voldoet. Het is verstandig u hierover goed te laten adviseren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.