Direct naar content

Het Belastingplan 2023 is per 1 januari definitief geworden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste definitieve maatregelen. Sommige maatregelen waren al vastgelegd in eerdere wetsvoorstellen.

Inkomstenbelasting

Hypotheekrenteaftrek

Per 1 januari 2023 is het maximale percentage waartegen aftrek van hypotheekrente mogelijk is, verlaagd naar 36,93%. In de blog “Belastingheffing over uw eigen woning in 2023” staan we daar meer uitgebreid bij stil.

Middelingsregeling afgeschaft

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting is per 2023 afgeschaft. Hieruit volgt dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover middeling mogelijk is. Deze regeling is relevant voor mensen met wisselende inkomens. Een spreiding van het inkomen over meerdere jaren kan tot een lagere belastingbetaling leiden.

Periodieke giftenaftrek afgetopt

De periodieke giftenaftrek voor giften aan ANBI’s wordt gemaximeerd op € 250.000 euro per jaar. De grens van € 250.000 euro geldt per kalenderjaar en per belastingplichtige en de eventuele fiscale partner samen. Voor periodieke giften die voor 4 oktober 2022, 16:00 uur zijn aangegaan geldt een overgangsperiode van vier jaar. Dit betekent dat deze tot en met 31 december 2026 nog volledig aftrekbaar zijn. In de blog “Ontwikkelingen in de giftenregeling” leest u daar meer over.

Een nieuw box 3-stelsel

Het kabinet heeft het voornemen om vanaf 2026 een nieuw box 3 stelsel te introduceren, waarbij het werkelijke rendement (inkomsten en waardeontwikkeling) zal worden belast. Ter overbrugging van de periode 2023-2025 is een heffing op basis van forfaitaire rendementen over de werkelijke vermogensmix van drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden in de wet opgenomen. Na de verdeling van het vermogen over de drie vermogenscategorieën, wordt voor elke categorie een eigen forfaitair rendementspercentage toegepast. Hierdoor kunnen beleggers bij wie het vermogen niet vooral uit spaargeld bestaat, een hogere belastingaanslag voor box 3 krijgen. Dat geldt ook voor mensen met een schuld in box 3. In de blog “Belasting betalen in box 3” leest u daar meer over. Het belastingtarief van box 3 wordt bovendien in stappen van 1 procent verhoogd van 32 procent in 2023 naar 34 procent in 2025.

Schenk- en erfbelasting

Jubelton verlaagd, vooruitlopend op afschaffing

De verruimde schenkingsvrijstelling van € 106.671 (cijfer: 2022) voor de eigen woning vervalt per 2024. Daarop vooruitlopend, is deze vrijstelling per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947 euro. Voor kinderen is de extra vrijstelling hiermee feitelijk al afgeschaft. In de blog “Jubelton: de bel voor de laatste ronde is geluid!” leest u daar meer over.

Actualisatie ‘leegwaarderatio’

De leegwaarderatio is een waarderingsmethode voor schenken en vererven van verhuurde woningen. Daarnaast wordt de belasting in box 3 in beginsel berekend over de WOZ-waarde van een woning. Voor verhuurde woningen waarvoor huurbescherming geldt, wordt de waarde bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. Het percentage van de leegwaarderatio hangt af van de verhouding van de jaarlijkse huur tot de WOZ-waarde. Het kabinet heeft per 2023 de percentages geactualiseerd. Dit heeft voor een groot deel geleid tot een verhoging van de percentages met bijna 30 procentpunten:

Overdrachtsbelasting

Tarief niet-woningen gaat omhoog

 Kopers van vastgoed anders dan de eigen woning, betalen dit jaar meer overdrachtsbelasting. Het hoge tarief voor de verkrijging van onder andere beleggingspanden en een tweede woning is van 8% naar 10,4% gestegen. In de  blog “Overdrachtsbelasting bij aankoop tweede woning naar 10,4%”  leest u daar meer over.

Voor starters geldt een hogere vrijstelling

Voor starters op de woningmarkt is de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor starters verhoogd. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning van maximaal €440.000. Dit was in 2022 €400.000. Belangrijk daarbij is verder dat de vrijstelling komt te vervallen als de waarde van de te verkrijgen woning hoger is dan de vrijstelling. In  de blog “De overdrachtsbelasting in 2023” leest u daar meer over.

Zoals elk jaar zijn er ook nu wijzigingen in de belastingwetten. Het is van belang de ontwikkelingen in de gaten te houden. Voor 2023 staan bij voorbeeld verschillende evaluaties gepland. Dat kan leiden tot aanpassingen in de regelgeving. Onder meer op deze site houden wij u op de hoogte.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.