Direct naar content

Het kan snel gaan. Zo liet ik u in mijn blog ‘Komt u in aanmerking voor compensatie van box 3-belasting?’ van 21 april 2022 nog weten dat het kabinet twee varianten aan de Tweede Kamer had voorgelegd om invulling te geven aan het rechtsherstel waartoe het door de Hoge Raad op 24 december 2021 verplicht werd. Om te zorgen dat de Belastingdienst binnen de gestelde termijn (voor 4 augustus 2022) tot herstel kan overgegaan, heeft het Kabinet nu al het herstelproces in gang gezet. En wel op basis van de ‘forfaitaire spaarvariant’.

Wat houdt de ‘forfaitaire spaarvariant’ in?

Net als bij de huidige box 3-regeling, wordt bij de forfaitaire spaarvariant ook gewerkt met forfaitaire rendementen. En wel drie: voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Een belangrijk verschil met de huidige box 3-regeling is dat deze forfaits toegepast worden op de werkelijke vermogensmix van belastingplichtigen. Niet langer wordt dus uitgegaan van een forfaitaire vermogensmix.

Van welke rendementen gaat het kabinet uit?

Het kabinet gaat bij het berekenen van de omvang van herstel uit van de volgende rendementen:

Doordat het forfaitaire rendement op beleggingen ongewijzigd blijft, komt u als pure belegger dus niet voor herstel in aanmerking als u in één van deze jaren een lagere opbrengst dan het forfaitaire rendement gerealiseerd hebt. Doordat het forfaitaire rendement op spaargeld (nagenoeg) nihil is, krijgt u als pure spaarder naar verwachting de box 3-belasting (nagenoeg) geheel terug.

Wie komt er in aanmerking voor herstel?

Spaarders komen op basis van dit voorstel dus in aanmerking voor herstel. Maar niet alle spaarders. Het kabinet heeft namelijk besloten om het herstel vooralsnog alleen aan te bieden aan:

  1. de belastingplichtigen die ‘massaal bezwaar’ gemaakt hebben over een of meer jaren in de periode 2017 tot en met 2020. Zij ontvangen tussen 1 juli en 4 augustus 2022 herstel;
  2. de belastingplichtigen waarvan de aanslag over een of meer jaren in de periode 2017 tot en met 2020 op 24 december 2021 nog niet was opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststond. Zij krijgen geld terug vanaf september 2022;
  3. de belastingplichtigen die aangifte hebben gedaan of nog gaan doen over de belastingjaren 2021 (herstel vanaf augustus 2022) en over 2022 nog gaan doen (conform voorgesteld systematiek).

Hebt u de aangifte over 2021 ingediend en leidt deze tot een teruggaaf? Dan zal in eerste instantie een voorlopige aanslag 2021 opgelegd worden op basis van de ‘oude’ systematiek, zodat u tijdig uw teruggaaf kunt ontvangen. Bij de definitieve aanslag zal dan de systematiek van de forfaitaire spaarvariant worden toegepast en ontvangt u de teruggaaf waarop u recht hebt. Naar verwachting zal er in augustus 2022 een herziene versie van de online aangifte IB 2021 beschikbaar zijn. Hiermee kunt u een (herziene) aangifte IB 2021 indienen. Het kabinet stelt dat dit mogelijk voor fiscale partners interessant kan zijn. Alleen is nog niet duidelijk waaruit dit voordeel dan bestaat.

Wie komt er (vooralsnog) niet in aanmerking voor herstel?

Het Kabinet heeft besloten het oordeel van de Hoge Raad in een lopende zaak af te wachten alvorens het beslist of ook niet-bezwaarmakers over de jaren 2017 tot en met 2020 herstel aangeboden zal worden. Dit arrest wordt uiterlijk medio oktober 2022 verwacht. Naar de mening van het Kabinet resteert er dan nog voldoende tijd voor hen om alsnog een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Het kabinet geeft aan dat al ingediende verzoeken aangehouden worden tot de uitspraak.

De belastingjaren 2023 en 2024

Voor de belastingjaren vanaf 2023 tot de invoering van het nieuwe box 3-regime (naar verwachting 2025) zal het Kabinet op Prinsjesdag 2022 een wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box 3’ indienen. Deze zal ook gebaseerd zijn op de forfaitaire spaarvariant.

Als u in aanmerking komt voor rechtsherstel (vooralsnog dus de ‘bezwaarmakers’), hoeft u in beginsel niets te doen. Wenst u geen gebruik te maken van het recht op herstel, dan hebt u pech. Nog los van de systeemtechnische uitdagingen, moet de aanslag op basis van het recht herzien worden. Het Kabinet doet de betreffende belastingplichtige de suggestie om het terugontvangen geld aan een maatschappelijk nuttig doel te geven.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.