Direct naar content

Wij schrijven op Financial Focus regelmatig over de Bedrijfsopvolgingsregelingen (hierna: BOR) en de mogelijkheid dat deze versoberd worden. Leest u bijvoorbeeld ‘Bedrijfsopvolgingsregeling: CPB, verhuurd onroerend goed en kabinetsreactie’ voor een goed beeld. Onlangs verscheen de Voorjaarsnota, waarin onder andere veel wordt geschreven over de BOR. Hieronder leest u meer.

Wat is de Voorjaarsnota eigenlijk?

In de Voorjaarsnota staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van de overheid. Ook kijkt men of de afspraken in de begroting van dit jaar worden nagekomen. Daarnaast geeft de regering een vooruitblik voor de plannen voor 2024.

Dit jaar moet er meer discipline zijn: tegenover tegenvallers moet ook financiële dekking staan. In de nota is sprake van zes nieuwe maatregelen. Ook wordt een al eerder aangekondigde maatregel herhaald.

Wat is de BOR ook alweer?

De BOR kent een voorwaardelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting en doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Deze laatste regelingen schuiven de heffing van inkomstenbelasting door naar de nieuwe eigenaar. Op deze manier behoudt de belastingdienst zijn claim maar vindt er nu geen heffing plaats. Tegenwoordig worden de doorschuifregelingen afgekort tot de DSR, ik doe dat hier ook. Beide regelingen kunnen fiscaal erg voordelig uitpakken en worden dus graag gebruikt bij een overdracht binnen de familie.

De regelingen hebben als doel dat de belastingheffing bij overdracht van een bedrijf geen belemmering vormt voor ‘economisch gewenste bedrijfsoverdrachten’. Voor meer informatie over de BOR en de DSR leest u ook ‘Bedrijfsovername: dit zijn belangrijke fiscale aandachtspunten’ en ‘Bedrijfsoverdracht: dit zijn belangrijke fiscale aandachtspunten’.

Wat zegt de nota over de BOR?

Het kabinet wil de doelmatigheid van de BOR verbeteren en de BOR handhaven. Ook wil men graag de uitvoerbaarheid van de regeling verbeteren en knelpunten voor ondernemers wegnemen. Dat zijn nobele doelen. Wat zijn dan de concrete maatregelen die genoemd staan in de nota?

  • In de Miljoenennota was al besloten dat aan derden verhuurde onroerende zaken als beleggingsvermogen zullen gelden in de BOR en de DSR. Dat betekent dat in die situaties de regelingen niet meer toegepast kunnen worden. Gaat men over tot overdracht dan zal meer belasting betaald worden. Dat wordt nu nog eens bevestigd in de nota.
  • De vrijstelling in de BOR wordt vanaf 2025 100% van de waarde van de onderneming tot 1,5 miljoen euro (nu: 1,2 miljoen euro) en 70% (nu: 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen. Voor ondernemingen met een hoge waarde gaat de belastingdruk dus omhoog. In de verhouding ouders-kinderen is die verhoging 2,6% bij een erfbelasting van 20%.
  • De regering wil de 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR afschaffen. Deze doelmatigheidsmarge houdt in dat bij besloten vennootschappen beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen. De afschaffing leidt bij een gelijkblijvend aantal overdrachten ook tot meer belastingopbrengsten. De regering wil hiermee constructies ontmoedigen.
  • De bezits- en voortzettingseis in de BOR worden in bepaalde situaties versoepeld en de dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft. Deze maatregelen kunnen knelpunten wegnemen en economisch gewenste bedrijfsoverdrachten beter faciliteren.
  • Constructies met de BOR (dubbel gebruik van de BOR en oneigenlijk gebruik van de BOR door constructies met personen op hoge leeftijd, ook wel rollatorinvesteringen genoemd) worden aangepakt. Hierbij is er geen sprake van reële bedrijfsoverdracht. De regering wil dan niet dat de BOR toegepast kan worden.
  • Bedrijfsmiddelen die gemengd worden gebruikt (in de onderneming en in privé) kunnen slechts kwalificeren voor de BOR en de DSR voor zover ze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt.
  • Toegang tot de BOR/DSR wordt beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. De maatregel houdt in dat niet langer elk aanmerkelijk belang in aanmerking komt voor de BOR en DSR. Het gaat hier te ver om dit uit te diepen. Ook hiermee wil de regering constructies te bestrijden.

Vervolg

De maatregelen gaan niet gelijk in. Het kabinet zal de genoemde maatregelen in juni 2023 toelichten. Het betreffen hier eerste voorstellen. Het moet nog worden gevolgd door een wetsvoorstel dat in beide kamers moet worden aangenomen.

Uit de Voorjaarsnota 2023 blijkt in ieder geval een echt voornemen de BOR  te versoberen. Denkt u toch al aan de overdracht van uw bedrijf aan de volgende generatie? Wacht dan niet te lang: fiscaal is nu wellicht het moment aangebroken om de overdracht onder de huidige, relatief gunstige, voorwaarden in werking te zetten. Bij een waarde van een onderneming van 1,5 miljoen euro of bijvoorbeeld bij afwezigheid van een dienstbetrekking kan wachten soms een goede houding zijn.   Neem vooral contact op met uw notaris en/of fiscalist.

Tot slot

Van de verhoging van de vrijstelling gaat voor ondernemingen tot EUR 1.5 miljoen euro een positief effect voor de partijen die zijn betrokken bij de overdracht uit. De verlaging van het vrijstellingspercentage van 83 naar 70% maakt voor grote overdrachten de fiscale rekening hoger. Dat zal de populariteit van de regeling niet al te veel verlagen: het blijft ook in de toekomst aantrekkelijk om van de BOR en DSR gebruik te maken.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.