Direct naar content

Schenken en nalaten: wat zijn de regelingen in het buitenland?

Als u als inwoner van Nederland vermogen schenkt of nalaat, kan de overheid daar schenk- of erfbelasting over heffen. Waar de ontvanger van het vermogen woont, is voor Nederland niet van belang. Maar hoe zit het als u emigreert?

Wanneer heft de Belastingdienst schenk- of erfbelasting?

De woonplaats van de schenker of erflater is sinds 2010 voor de Nederlandse fiscus de enige aanleiding om schenk- of erfbelasting te heffen. Tot 2010 hief Nederland ook belasting als een niet-inwoner bijvoorbeeld in Nederland gelegen onroerend goed schonk of naliet. Die belasting, het zogenoemde 'recht van overgang', is afgeschaft. Als een niet-inwoner Nederlands onroerend goed nalaat, hoeft de erfgenaam daarover geen erfbelasting meer te betalen. Ook niet als die persoon in Nederland woont. De erfgenaam is in dat geval ook vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Schenkt een niet-inwoner Nederlands onroerend goed? Ook dan heft Nederland geen schenkbelasting meer. Maar in dat geval moet de ontvanger wel overdrachtsbelasting betalen. Deze belasting bedraagt 2% als het om een woning gaat. En 6% in andere gevallen.

Nederlandse nationaliteit

Bezit u de Nederlandse nationaliteit en emigreert u? Dan blijft u volgens de Nederlandse successiewet nog tot 10 jaar na uw vertrek fictief inwoner van Nederland. Gedurende die periode kan Nederland over al het vermogen dat u schenkt of nalaat nog belasting heffen. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit? Dan kan Nederland alleen belasting heffen over schenkingen die u doet binnen 1 jaar na vertrek uit Nederland. Bij overlijden heft Nederland in dat geval geen erfbelasting meer.

Andere landen, andere regels

Andere landen die een bepaalde vorm van successiebelasting kennen, hebben vaak meerdere aanknopingspunten om te heffen. Het is gebruikelijk dat een land belasting heft als u als inwoner van dat land schenkt of overlijdt. Spanje is een uitzondering op die regel. Daar kijkt men juist of de verkrijger inwoner van Spanje is. Ook bij schenking of vererving van onroerend goed zal het land waar het onroerend goed ligt normaliter heffen. Zelfs als de schenker of erflater geen inwoner van dat land is. Behalve in de al genoemde gevallen, heffen sommige landen daarnaast ook als een inwoner van dat land een schenking of erfenis uit het buitenland ontvangt. Duitsland en Frankrijk zijn daar voorbeelden van.

Eenzijdige regels

Er kunnen gemakkelijk situaties ontstaan waarbij meer dan 1 land schenk- of erfbelasting heft over hetzelfde vermogen. Bilaterale verdragen tussen landen op het gebied van successiebelastingen zijn zeer zeldzaam. Maar gelukkig hebben veel landen wel eenzijdig regels gemaakt om dubbele heffing te voorkomen. Zo ook Nederland. Schenkt of overlijdt u binnen 10 jaar na vertrek uit Nederland en er treedt dubbele belasting op? Dan biedt het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 uitkomst.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.