Direct naar content

Stel dat u wilt schenken aan een goed doel. Maar uw vermogen zit in uw BV. Kunt u dan ook vanuit die BV schenken? En is dat eigenlijk wel handig? Hieronder staan enkele aandachtspunten.

Wie is de schenker?

Vele jaren is er discussie geweest over de vraag wie de schenker is bij een schenking vanuit uw BV. Bent u als aandeelhouder de gulle gever of is uw BV dat? De achtergrond is dat een BV niet snel ‘filantropische gedachten’ zal hebben. Die zullen dus wel afkomstig zijn van de aandeelhouder, of niet? Een schenking vanuit de BV zou fiscaal dan worden gezien als een dividenduitkering aan de aandeelhouder, die vervolgens vanuit privé aan het goede doel schenkt. Maar sinds enige tijd is duidelijk dat ook uw BV een gulle gever kan zijn.

Kan de BV de schenking in aftrek brengen op de winst?

Uw BV kan jaarlijks giften aan goede doelen in mindering brengen op de winst tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor de BV bedraagt in 2021 25%, voor zover de winst meer bedraagt dan € 245.000. Anders is het tarief 15%. Rekening houdend met de latere besparing van inkomstenbelasting (box 2 – 26,9%), komt het fiscale voordeel op minimaal 37,9% en maximaal 45,2%.

In 2022 wordt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting van € 245.000 overigens verhoogd naar € 395.000. Alleen voor zover de winst hoger is dan dit bedrag, is daarover 25% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Voor schenkingen aan zogeheten ‘culturele instellingen’ geldt een extra hoge aftrek voor de vennootschapsbelasting. Deze schenkingen mogen namelijk 1,5 keer in aftrek worden gebracht op de winst. De extra aftrek bedraagt echter maximaal € 2.500 (dus over een gift van maximaal € 5.000 geldt deze extra aftrek). Een voordeel voor de BV van maximaal € 625 (25% van € 2.500).

Nogmaals: wie is de schenker?

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat bij schenkingen door een BV binnen de hiervoor genoemde bedragen, die BV als schenker wordt gezien. Schenkt de BV een hoger bedrag? Dan moet worden vastgesteld of de schenking is ingegeven door de ‘persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder’ of niet. Zo ja, dan wordt de schenking in zoverre gezien als een dividenduitkering aan de aandeelhouder. Zo nee, dan is er geen sprake van een dividenduitkering maar in zoverre zijn de schenkingen ook niet fiscaal aftrekbaar. Bent u voornemens de genoemde bedragen te overtreffen? Dan is het dus verstandig om hier goed naar te kijken.

Sponsoring

Let u erop dat de giftenregeling ziet op schenkingen waarmee niet een ondernemingsbelang is gediend. Dat is bij sponsoring bijvoorbeeld wel het geval. Dergelijke uitgaven komen meestal als normale bedrijfskosten ten laste van de winst.

Nalaten aan een goed doel

Wat zijn de fiscale gevolgen als u de aandelen in uw BV zou nalaten aan een goed doel? U wordt dan geacht de aandelen in uw BV vlak voor uw overlijden te verkopen. De box 2-belasting van 26,9% over de meerwaarde van de aandelen moet dan worden betaald. Dat moet gebeuren door uw erfgenamen. Is het goede doel uw erfgenaam? Dan komen de lusten en lasten in één hand. Per saldo houdt het goede doel minimaal 73,1% over.

Is iemand anders uw erfgenaam en legateert u de aandelen in uw BV aan een goed doel? Dan moet uw erfgenaam de box 2-belasting betalen. Het is dan de vraag of uw erfgenaam daarvoor voldoende geld heeft of van u krijgt. Het is ook mogelijk dat u het goede doel verplicht de box 2-belasting te betalen.

De box 2-belasting is dus een belangrijk aandachtspunt als u aandelen in uw BV gaat legateren. Dat geldt overigens altijd als aandelen in uw BV tot uw nalatenschap behoren en dus niet alleen bij een legaat van die aandelen aan een goed doel.

Schenken vanuit privé

Het alternatief voor een schenking door uw BV is een schenking vanuit privé. Zit het geld voor de schenking in de BV? Dan kunt u dat geld mogelijk via een dividenduitkering naar privé halen. Of misschien kan de BV uw salaris verhogen, zodat u de gift vanuit privé kunt doen. Beide mogelijkheden kennen voorwaarden en hebben fiscale gevolgen. Bij een schenking vanuit privé kan het voordeel van de belastingaftrek oplopen tot 43% in 2021. In de komende jaren loopt het maximale voordeel terug naar uiteindelijk circa 37%. Het is verstandig om te kijken hoe dat in uw situatie is.

In ons artikel “Belastingaangifte: schenken aan goede doelen” leest u meer over schenken vanuit privé.

Conclusie

Mijn boodschap is: weet dat uw BV een gulle gever kan zijn, maar dat dat niet altijd de meest gunstige oplossing is.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.