Direct naar content

Stel dat u wilt schenken aan een goed doel. Maar uw vermogen zit in uw bv. Kunt u dan ook vanuit die bv schenken? En is dat eigenlijk wel handig? Hieronder staan enkele aandachtspunten.

Wie is de schenker?

Vele jaren is er discussie geweest over de vraag wie de schenker is bij een schenking vanuit uw bv. Bent u als aandeelhouder de gulle gever of is uw bv dat? De achtergrond is dat een bv niet snel ‘filantropische gedachten’ zal hebben. Die zullen dus wel afkomstig zijn van de aandeelhouder? Een schenking vanuit de bv zou fiscaal dan worden gezien als een dividenduitkering aan de aandeelhouder, die vervolgens vanuit privé aan het goede doel schenkt. Maar sinds enige tijd is duidelijk dat ook uw bv een gulle gever kan zijn.

Kan de bv de schenking in aftrek brengen op de winst?

Uw bv kan jaarlijks giften aan goede doelen in mindering brengen op de winst tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor de bv bedraagt in 2024 25,8%, voor zover de winst meer bedraagt dan € 200.000. Anders is het tarief 19%. Rekening houdend met de latere besparing van inkomstenbelasting (box 2 – 24,5% of 33% in 2024), komt het fiscale voordeel op afgerond minimaal 39% en maximaal 50%.

Voor schenkingen aan zogeheten ‘culturele instellingen’ geldt een extra hoge aftrek voor de vennootschapsbelasting. Deze schenkingen mogen namelijk 1,5 keer in aftrek worden gebracht op de winst. De extra aftrek bedraagt echter maximaal € 2.500 (dus over een gift van maximaal € 5.000 geldt deze extra aftrek). Een voordeel voor de bv van maximaal € 645 (25,8% van € 2.500).

Schenken vanuit de bv of vanuit privé?

Bent u enig aandeelhouder en enig bestuurder van een bv? Dan heeft u waarschijnlijk de keuze om te schenken vanuit de bv of, eventueel na een dividenduitkering, te schenken vanuit privé. Een afweging hierbij is dat het fiscale voordeel van een schenking vanuit de bv groter kan zijn dan bij een schenking vanuit privé. Bij een schenking vanuit privé is het voordeel afgerond maximaal 37%.

Maar schenkingen vanuit de bv zijn tot maximaal € 100.000 aftrekbaar van de winst. Loopt u tegen deze beperking aan? Dan kunt u kijken naar de mogelijkheid van een periodieke schenking vanuit privé. Deze is tot € 250.000 per jaar aftrekbaar met een voordeel van afgerond maximaal 37%. In mijn artikel “Schenken aan goede doelen” leest u meer over schenken vanuit privé.

Het schenken van een onderneming

Soms wil iemand een bedrijf of een onderdeel daarvan aan een goed doel schenken. De opbrengsten van dat bedrijf komen dan direct ten goede aan dat goede doel. Men werkt in dat bedrijf dan voor het goede doel. Een mooie gedachte. Maar de aftrekbeperkingen leveren mensen die vanuit de bv een dergelijke zeer grote schenking willen doen een probleem op. Een voorbeeld:

Een vermogende directeur-grootaandeelhouder (dga) is enig aandeelhouder van een Holding bv. Deze bv is aandeelhouder van een bv met een onderneming. De dga raakt geïnspireerd door een goed doel en wil de bv met de onderneming aan dat goede doel schenken. Stel dat die bv € 5 miljoen waard is. De schenking wordt dan gezien als een dividenduitkering van Holding bv aan de dga. Hiervoor geldt in 2024 een tarief tot 33% (box 2). Ofwel een belasting van afgerond € 1.650.000. Moet het geld voor deze belastingbetaling uit de bv komen? Dan is een dividend nodig van bijna € 2,5 miljoen. Wil de dga deze extra uitgaaf doen, naast de schenking van de onderneming? Kan de dga deze extra uitgaaf doen?

Voorheen kon de dga via een ingewikkelde structuur met een periodieke schenking de extra belasting voor het grootste deel voorkomen. Door de maximering tot € 250.000 per jaar kan dat niet meer.

Het antwoord van de wetgever

In de praktijk bleek dat er minder zeer grote giften werden gedaan. In reactie daarop geldt vanaf 2024 de regel dat giften vanuit een bv niet meer als winstuitdeling worden gezien. In het hiervoor genoemde voorbeeld hoeft de dga dan niet meer de box 2-belasting van maximaal 33% te betalen. Dat neemt een blokkade weg.

Sponsoring

Let u erop dat de giftenregeling ziet op schenkingen waarmee niet een ondernemingsbelang is gediend. Dat is bij sponsoring bijvoorbeeld wel het geval. Dergelijke uitgaven komen meestal als normale bedrijfskosten ten laste van de winst.

Er is ook verdedigd dat er sprake is van een extra categorie; ‘zakelijke giften’. Dat is een gift die publiek gecommuniceerd wordt als gift. Een dergelijke gift zou volledig aftrekbaar moeten zijn. Het is verstandig om dit bij grotere bedragen goed af te stemmen met uw fiscaal adviseur.

Nalaten aan een goed doel

Wat zijn de fiscale gevolgen als u de aandelen in uw bv zou nalaten aan een goed doel? U wordt dan geacht de aandelen in uw bv vlak voor uw overlijden te verkopen. De box 2-belasting van maximaal 33% over de meerwaarde van de aandelen moet dan worden betaald. Dat moet gebeuren door uw erfgenamen. Is het goede doel uw erfgenaam? Dan komen de lusten en lasten in één hand. Als uitgangspunt hoeft een goed doel (met de ANBI-status) geen erfbelasting te betalen. Per saldo houdt het goede doel minimaal 67% over.

Is iemand anders uw erfgenaam en legateert u de aandelen in uw bv aan een goed doel? Dan moet uw erfgenaam de box 2-belasting betalen. Het is dan de vraag of uw erfgenaam daarvoor voldoende geld heeft of van u krijgt. Het is ook mogelijk dat u het goede doel verplicht de box 2-belasting te betalen.

De box 2-belasting is dus een belangrijk aandachtspunt als u aandelen in uw bv nalaat. Bij wie komt de box 2-belasting terecht en kan die het ook betalen?

Conclusie

Als u een grote schenking overweegt of u wilt de aandelen van uw bv nalaten aan een goed doel, is het goed om (ook) naar de fiscale gevolgen te kijken. Hiervoor zijn een aantal puzzelstukken in algemene zin besproken. De opdracht voor u is om te kijken hoe die passen in uw persoonlijke situatie.

Noot 1:
Voor het gemak spreek ik over ‘goede doelen’. Daarmee bedoel ik een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort anbi. Dat zijn instellingen die door de Belastingdienst erkend zijn als goed doel. Het gaat er dus niet alleen om of u vindt dat een instelling goed werk verricht, maar ook of de instelling voldoet aan de regelgeving. Op 
de website van de Belastingdienst kunt u controleren of een instelling een anbi is. Deze instelling hoeft dan geen schenkbelasting te betalen en krijgt het hele bedrag dat u schenkt of nalaat.

Noot 2:
En voor nog meer gemak spreek ik over ‘de bv’, wat staat voor besloten vennootschap. Hiermee bedoel ik ook andere lichamen of entiteiten die onder de vennootschapsbelasting vallen, zoals bijvoorbeeld de naamloze vennootschap.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.