Direct naar content

Veel noeste arbeid en wellicht een enkele traan. Ondernemers bouwen decennialang aan het succes van hun bedrijf. Dan breekt opeens de dag aan dat het bedrijf – om wat voor reden dan ook – kan worden verkocht. Een heuglijk moment, want jaren van keihard werken worden uitbetaald in klinkende munt.

Vanzelfsprekend is uw bedrijf verkopen niet het hoofddoel. Ondernemen is veel te leuk. Toch vraagt iedereen zich weleens af hoeveel een bedrijf moet opleveren om met een gerust hart van het pensioen te genieten. De hamvraag is: hoeveel hebt u nodig wanneer u, laten we zeggen, 85 wordt? Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op die vraag van diverse factoren afhangt. Zijn er nog andere inkomstenbronnen buiten de verkoopopbrengst van uw bedrijf? Welk bedrag hebt u op jaarbasis nodig voor uw levensonderhoud? En accepteert u dat u inteert op uw kapitaal of moet het stamkapitaal in stand blijven? Om meer gevoel te krijgen bij de cijfers hebben we een aantal rekenvoorbeelden voor u op een rijtje gezet. Want het kan nogal verschillen.

1. Zuiver rentenieren

Er is sprake van rentenieren wanneer enkel het rendement op uw vermogen voldoende is om van te leven. Daarbij blijft het vermogen zelf intact. We gaan er in de hierna te bespreken berekeningen gemakshalve van uit dat u een ton netto per jaar nodig hebt voor persoonlijke bestedingen en dat u geen aanvullend inkomen hebt. Als u wilt leven van het rendement, dan moet u ook rekening houden met inflatie en belasting; hoe hoog moet dat rendement dan zijn?

Het antwoord op deze vraag hangt uiteraard sterk af van de omvang van het vermogen in uw BV. In de eerste berekening gaan we uit van € 7 miljoen. In een volgende berekening nemen we ter vergelijking € 2 miljoen als uitgangspunt.

We bekijken telkens twee mogelijkheden:

  • Het vermogen binnen de BV laten
  • Het vermogen naar privé overhevelen

Beleggen binnen de BV

In het eerste geval betaalt de BV vennootschapsbelasting over alle beleggingsopbrengsten: vanaf 2021 is dat 15% over de eerste € 200.000 aan winst en 21,7% daarboven. We rekenen met een gemiddelde van 18% ingeval het vermogen € 7 miljoen is. Bij € 2 miljoen vermogen zal het rendement normaliter binnen de tariefschijf van 15% blijven. Vervolgens betaalt u in box 2 later nog inkomstenbelasting wanneer u privé over het vermogen van de BV gaat beschikken, bijvoorbeeld als de BV dividend aan u uitkeert. Deze claim komt neer op 26,9% (tarief vanaf 2021) over het rendement na vennootschapsbelasting.

We gaan ook uit van koopkrachtbehoud en nemen een inflatiecorrectie van 2% per jaar mee. Hebt u in 2020 € 100.000 nodig voor privébestedingen? Dan is dat een jaar later al € 102.000. En weer een jaar later € 104.040 enzovoort. Wie niet in wil teren en jaarlijks een ton – voor inflatie gecorrigeerd – netto uit zijn BV wil halen, moet bij een vermogen van € 7 miljoen een jaarlijks rendement maken van ongeveer 4,8%. Hoe dat lukt, is een ander verhaal. Het is mogelijk dat te proberen te behalen met een mix van aandelen, vastgoed en obligaties, maar zekerheid is natuurlijk niet gegarandeerd.

Maar niet iedereen heeft € 7 miljoen beschikbaar. Hoe ziet het scenario er bijvoorbeeld uit als u € 2 miljoen in uw BV beschikbaar hebt en privé ook een ton netto besteedbaar ­– voor inflatie gecorrigeerd – wilt uitgeven? Dan hebt u na alle belastingdruk en inflatie maar liefst 10,5% rendement nodig om niet in te hoeven teren op het kapitaal.

Overhevelen van BV naar privé?

Hevelt u de € 7 miljoen uit uw BV over naar privé als dividend, dan rekent u direct met de fiscus af: in 2020 kan dat nog tegen 26,25% (vanaf 2021: 26,9%). U houdt dan € 5.162.500 over. Hiermee moet u rendement gaan maken. De belasting die u privé betaalt in box 3 staat los van het werkelijke rendement. In het huidige stelsel is de belastingdruk in box 3 hoger naarmate uw vermogen hoger is. En komt de gemiddelde belastingdruk bij een dergelijk vermogen uit op ongeveer 1,5%. Als de plannen van de regering voor hervorming van de heffing in box 3 doorgaan, zal mogelijk rekening moeten worden gehouden met een belastingdruk van ongeveer 1,7%. We gaan wederom uit van een ton op jaarbasis als inkomen. Ook houden we rekening met 2% jaarlijkse inflatiecorrectie.

Het benodigde rendement voor een jaarinkomen van een ton – jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd – komt uit op circa 5,4% bij een belastingdruk in box 3 van gemiddeld 1,5%. Rekenen we alvast met 1,7%? Dan is ongeveer 5,6% rendement nodig. Maken we dezelfde berekening met € 2 miljoen in de BV, dan blijft daarvan € 1.475.000 netto privé over na 26,25% box 2-belasting. In dat geval is een rendement van bijna 10,1% nodig om het vermogen in stand te houden met behoud van koopkracht, uitgaande van 1,3% gemiddelde belastingdruk in box 3. Rekenen we alvast met 1,7%? Dan is bijna 10,5% rendement nodig om deze doelstelling te behalen.

2. Als interen op uw vermogen geen bezwaar is

De tweede situatie gaat ervan uit dat interen op uw vermogen geen bezwaar is voor u. U maakt dan stapsgewijs uw vermogen op. Zelfs zonder enig rendement kunt u het dan nog een hele tijd uitzingen. Hoelang dat is, hangt uiteraard af van het beschikbare vermogen en de gewenste jaarlijkse uitgaven. Het lastige hierbij is dat u van tevoren niet weet hoe lang u nog leeft.

Voor de verschillende berekeningen zijn we wederom uitgegaan van dezelfde vermogens, namelijk € 7 miljoen respectievelijk € 2 miljoen. De privébestedingen houden we op een ton. En we houden weer rekening met 2% inflatie per jaar.

We bekijken weer twee mogelijkheden:

  • Het vermogen binnen de BV laten
  • Het vermogen naar privé overhevelen

Beleggen binnen de BV

Als het rendement op nihil wordt gesteld, is het vermogen binnen de BV in 30 jaar naar circa € 1.450.000 gedaald. Na aftrek van 26,9% inkomstenbelasting in box 2 vertegenwoordigt dat dan een netto vermogenswaarde privé van ongeveer € 1.060.000. Stopt u bijvoorbeeld op uw 55e met ondernemen, dan hebt u dus nog ruim € 1 miljoen aan netto vermogenswaarde privé over op uw 85e. Stopt u later of eerder met werken? Dan zal dat punt navenant later of eerder bereikt worden.

Bij € 2 miljoen beginvermogen in de BV is de situatie compleet anders. Zonder rendement is – bij dezelfde overige uitgangspunten – na 13 jaar het vermogen binnen de BV al volledig opgesoupeerd. Rendement maken is dan noodzaak om het langer vol te kunnen houden. Om het 20 jaar vol te houden is bijna 6% rendement nodig. En bij een rendement van circa 8,7% duurt het 30 jaar alvorens de pot leeg is.

Overhevelen naar privé

Stel dat u die € 7 miljoen direct overhevelt naar privé, in één keer 26,25% afrekent met de fiscus en u dan gaat interen op uw vermogen van € 5.162.500 in box 3. Dan is na ongeveer 30 jaar het punt bereikt dat uw vermogen helemaal is opgesoupeerd. Althans, als u geen rendement zou maken, wel jaarlijks gemiddeld 1,5% box 3-heffing kwijt bent en een ton – met koopkrachtbehoud – netto uitgeeft. Rekenen we alvast met 1,7% box 3-heffing dan breekt dat moment al 1 à 2 jaar eerder aan.

Bij € 2 miljoen beginkapitaal in de BV blijft er privé € 1.475.000 over in box 3. In dat geval is bij 0% rendement en gemiddeld 1,3% box 3-heffing na 12 jaar de pot al nagenoeg leeg. Om het 20 jaar vol te houden is dan jaarlijks ruim 6,2% rendement nodig. En om het 30 jaar uit te kunnen zingen is een jaarlijks rendement van bijna 8,5% benodigd. Als we alvast rekenen met 1,7% box 3-belasting, liggen de genoemde rendementen ongeveer 0,4%-punten hoger.

Tot slot

Bovenstaande scenario’s zijn uiteraard anders wanneer u er genoegen mee neemt dat u jaarlijks minder kunt besteden. Of wanneer u wél bepaalde aanvullende inkomsten hebt uit andere bronnen dan het vermogen binnen de BV. Afhankelijk van de vraag in hoeverre dat u accepteert dat u inteert op uw vermogen is een hoger rendement nodig om uw doelstelling te behalen. Hoe dan ook, u doet er goed aan om serieus te kijken naar hoe u het rendement gaat realiseren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.