Direct naar content

Het jaar 2022 is in zicht. Veel mensen willen het oude jaar 2021 nog goed afsluiten, ook op financieel en fiscaal gebied. Iedereen doet dat anders. Hieronder staan onze algemene fiscale eindejaarstips en enkele goede voornemens. Overleg met uw private banker over uw voorgenomen keuzes. Uiteraard is het belangrijk dat uw uiteindelijke keuzes passend zijn in uw situatie. Onderstaande 12 tips zijn niet alleen gebaseerd op een selectie uit bestaande wetten en regelgeving, maar ook op de belastingplannen van het demissionaire kabinet-Rutte III voor 2022 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen. Hieronder leest u meer over de volgende onderwerpen. 

1. Geplande privé-uitgaven doen

Als u geplande privé-uitgaven nog in 2021 doet, dan betaalt u tot maximaal 1,71% van het betaalde bedrag minder inkomstenbelasting in box 3 over 2022In dit blog leest u daar meer over. Maar dan moeten de uitgaven wel een lager vermogen in box 3 tot gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan sieraden en een klassieke auto voor eigen gebruik. Of aan het betalen van uw aanslag inkomstenbelasting. 

2. Schenkingsvrijstellingen benutten

Voor schenken bestaan diverse vrijstellingen. Ouders kunnen per kind in 2021 maximaal € 6.604 belastingvrij schenken, zonder voorwaarden. Voor anderen, zoals kleinkinderen, is het vrijgestelde bedrag € 3.244 in 2021U kunt deze bedragen gewoon overmaken. Denk eraan dat beide bovengenoemde reguliere vrijstellingen dit jaar € 1.000 hoger zijn dan in andere jaren. Eenmalig kunt u een hoger bedrag belastingvrij schenken; daarvoor gelden dan wel bepaalde voorwaarden. Vanzelfsprekend moet u het geld ook kunnen missen. In dit blogleest u er meer over.

3. Goede doelen financieel steunen

Giften aan erkende goede doelen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa € 69.000, is het belastingvoordeel van aftrekbare giften in 2021 maximaal 43%. In 2022 en 2023 is dit percentage respectievelijk 40% en circa 37%. In dit blogleest u meer over schenken aan goede doelen. En hier leest u meer over Filantropie Advies.

4. Via een lijfrente sparen

Wilt u dit jaar nog maximaal sparen via een lijfrente, om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen? De betaalde premie is aftrekbaar van uw inkomen in box 1 tegen maximaal 49,5%. Kijk op onze websiteals u wilt berekenen welk bedrag bij u over 2021 maximaal aan lijfrentepremie aftrekbaar is. U kunt hierover meer lezen op de pagina: ‘Lijfrente’ van de Belastingdienst. 

5. Partneralimentatie afkopen

Moet u alimentatie betalen aan uw ex-partner? U kunt dan overwegen om deze alimentatieregeling af te kopen. Dan vervalt de betalingsplicht aan uw ex-partner in één keer. Betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover uw belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan circa € 69.000, is het belastingvoordeel in 2021 maximaal 43%, in 2022 maximaal 40% en in 2023 maximaal circa 37%. Is de afkoopsom (veel) hoger dan uw inkomen in box 1? Dan kan dat voor u ook minder voordelig zijn. De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ook voor uw ex-partner nadelig uitvallen. In dit blogleest u meer over het afkopen van partneralimentatie.

6. Eigenwoningschuld (extra) aflossen

Is de netto hypotheeklast voor uw eigen huis, na verrekening van de hypotheekrenteaftrek, hoger dan het nettorendement na belasting op uw eigen middelen? Dan is het misschien financieel aantrekkelijker voor u om (extra op) uw eigenwoningschuld af te lossen. Als u wilt aflossen met privémiddelen, dan kan het voordelig zijn om dit nog in 2021 te doen. Deze privémiddelen behoren dan op 1 januari 2022 (peildatum) niet meer tot de rendementsgrondslag van box 3. Dit kan een besparing van maximaal 1,71% opleveren. Houdt u er wel rekening mee dat uw financier een zekere afhandelingsperiode nodig kan hebben. Doorgaans mag u 10% van de oorspronkelijke leensom (extra) aflossen zonder een vergoedingsrente (ook wel ‘boeterente’ genoemd) te moeten betalen. Dit kunt u checken in uw hypotheekvoorwaarden. Spaart u belastingvrij in bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek voor het aflossen van uw hypotheek? Dan is het vaak niet verstandig om de hypotheek af te lossen. Laat u hierover goed adviseren.

7. Eigenwoningschuld oversluiten

Het kan interessant zijn om uw hypotheek voor uw eigen huis over te sluiten als u nu al zekerheid wilt verkrijgen over een relatief lage rente in de toekomst, in de periode na het verstrijken van uw huidige rentevastperiode. De vergoedingsrente (ook wel ‘boeterente’ genoemd) die u eventueel daarbij moet betalen, is fiscaal aftrekbaar. Verrekent u de vergoedingsrente in box 1 met inkomen in de hoogste tariefschijf van 49,5% (boven circa € 69.000)? Dan is het maximale verrekentarief in 2021 nog 43%. In 2022 daalt dat naar 40%. En vanaf 2023 is het maximale verrekentarief gelijk aan het basistarief in box 1 van circa 37%. Houdt u wel rekening met de tijd die uw financier nodig heeft om dit te kunnen regelen, als u uw hypotheek nog in 2021 wilt oversluiten.

8. Privévermogen in eigen BV storten

Misschien behaalt u geen of nauwelijks rendement op uw vermogen in box 3. Over uw spaargeld moet u misschien wel rente betalen. Door in 2021 privévermogen in uw eigen BV in te brengen, als kapitaalstorting of als lening aan de BV, verhuist het vermogen van box 3 naar box 2 of naar box 1. En betaalt u voortaan belasting over het werkelijke rendement dat u maakt. Er zijn diverse alternatieven die u kunt overwegen. In dit blog leest u er ook meer over.

Bij een kapitaalstorting als aandelenkapitaal in de BV, betaalt de BV in 2022 vaak 15% vennootschapsbelasting over het rendement. En betaalt u als aandeelhouder later nog 26,9% inkomstenbelasting in box 2 over het nettorendement ná vennootschapsbelasting. Dat komt neer op een gecombineerde belastingdruk van ongeveer 38%. Bij een (zeer) laag rendement is deze gecombineerde heffing over het werkelijke rendement voordeliger dan de forfaitaire heffing in box 3. Bij geld uitlenen aan de BV zit de vordering op de BV bij u privé in box 1. Dan bedraagt de effectieve belastingdruk op de rente die u van de BV ontvangt maximaal circa 45%. Daarnaast wordt het rendement dat de BV behaalt na aftrek van de aan privé te betalen rente met de gecombineerde belasting van ongeveer 38% belast. Ook dat levert bij een (zeer) laag rendement een gunstiger resultaat op dan de forfaitaire heffing in box 3. 

Een BV-structuur kan extra kosten met zich meebrengen. Om gestort kapitaal later weer onbelast uit uw BV te kunnen halen, is bijvoorbeeld een statutenwijziging bij een notaris nodig. Het voordeel moet uiteraard opwegen tegen alle te maken kosten. Laat u hierover goed adviseren door een fiscalist en notaris. 

9. Schulden aan eigen BV aflossen

Heeft u een box 3-schuld aan uw eigen BV waartegenover bezittingen in box 3 staan? Dan levert dat voordeel op zolang u op de bezittingen in box 3 meer rendement maakt dan de rente die u over de schuld aan de BV moet betalen. Maar maakt u minder rendement dan de rente die u aan de BV betaalt? Dan kan aflossen met privévermogen voordelig zijn. Aflossen van de box 3-schuld door deze met een dividenduitkering uit de BV te verrekenen, is in dat geval praktisch gezien niet voordelig. De heffingsgrondslag in box 3 neemt dan toe, doordat de schuld aan de BV wegvalt en deze niet langer de waarde van de bezittingen compenseert. 

Als er geen bezittingen (meer) aanwezig zijn in box 3 tegenover een box 3-schuld aan de BV, levert de schuld geen besparing van box 3-heffing op. In dat geval kan aflossen van de schuld door middel van een dividenduitkering wél voordelig uitpakken. Met name als de BV een relatief laag rendement maakt op het uit te keren vermogen.

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel met als doel om ‘excessief lenen’ bij de eigen BV onaantrekkelijk te maken. Volgens dit wetsvoorstel zal vanaf 2023 het gedeelte van de totale som van schulden aan de eigen vennootschap – niet zijnde eigenwoningschulden – dat meer bedraagt dan € 500.000 worden belast in box 2 tegen het dan geldende tarief van 26,9%. Als u geen privévermogen (meer) tegenover deze schuld heeft staan, kan geheel of gedeeltelijk aflossen van de schuld door middel van een dividenduitkering in 2021 een optie zijn. Maar als er wél vermogen tegenover de schuld staat en dat vermogen levert meer rendement op dan de rente die u aan de BV betaalt, is er geen reden om eerder dan in 2023 de schuld met privévermogen af te lossen. In dit blog leest u ook hoe de bank u kan helpen. 

10. Schulden aan eigen BV oversluiten

Lenen van uw eigen BV, bijvoorbeeld voor de financiering van uw eigen huis, kan aantrekkelijk zijn als het vermogen anders op een spaarrekening zou staan. Maar als u tegen dezelfde rente bij een bank of andere derde kunt lenen en uw BV op een andere manier een beter rendement op dat vermogen kan behalen, doet u de BV – en daarmee uzelf als aandeelhouder – tekort. Oversluiten kan dan interessant zijn. Daarnaast kunnen er ook nog andere overwegingen zijn om een lening bij uw BV over te sluiten naar de bank. Bijvoorbeeld als de BV een pensioen- of stamrechtverplichting op haar balans heeft staan en binnen afzienbare tijd uitkeringen moet gaan doen waarvoor onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn. 

Houdt u er rekening mee dat u mogelijk een vergoedingsrente aan uw BV moet betalen. Dit zal normaliter een zeer beperkt financieel effect hebben. Het verrekentarief waartegen de vergoedingsrente privé aftrekbaar is, is in 2021 minimaal 37,1% en maximaal 43%. Terwijl de gecombineerde belastingdruk op die vergoedingsrente – eerst vennootschapsbelasting en later nog inkomstenbelasting in box 2 – in de meeste gevallen rond de 38% uitkomt. 

11. Geplande transacties uitstellen

Als uw BV geplande transacties in 2022 doet, dan betaalt uw BV mogelijk minder vennootschapsbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van vastgoed aan uzelf in privé of aan een derde. Het gaat om de situatie dat de belastbare winst van de BV hoger is dan € 245.000. In 2021 is de belastbare winst in de eerste belastingschijf nog tot €245.000 belast met 15% vennootschapsbelasting; voor zover deze winst hoger is, is het tarief 25%. Vorig jaar heeft ons parlement al besloten om deze eerste belastingschijf te verlengen per 2022. Dat betekent concreet dat uw BV over 2022 15% vennootschapsbelasting betaalt over de belastbare winst tot € 395.000; daarboven geldt een tarief van 25,8%. In dit blog leest u daar meer over. Bij de overdracht van vastgoed kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van btw en/of overdrachtsbelastingLaat u hierover goed adviseren door een fiscalist. 

12. UBO-registratie bij de Kamer van Koophandel verzorgen

Op 27 september 2020 is het UBO-register voor onder andere BVs ingevoerd. Dat betekent dat zij bepaalde informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owners’, afgekort tot UBO’smoeten doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Voor bestaande situaties geldt daarvoor een termijn van 18 maanden, tot 27 maart 2022. Nieuw opgerichte vennootschappen en entiteiten moeten deze opgave binnen één week doen. In dit blog leest u daar meer over.

Actuele ontwikkelingen

Het is belangrijk dat u zich bij het maken van keuzes niet alleen laat leiden door de fiscaliteit. Uw keuzes en de gevolgen daarvan moeten immers passend zijn in uw situatie. Het is wel raadzaam zijn om actuele ontwikkelingen in de gaten te houdenDenk er bijvoorbeeld aan dat sommige bestaande fiscale vrijstellingen onder druk staanEn dat schenken mogelijk duurder wordt in de toekomst. In dit blog gaan we in op de toekomst van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning en in dit blog op de toekomst van belangrijke bedrijfsopvolgingsregels voor met name familiebedrijven. 
 
Vanzelfsprekend wilt u goed voorbereid zijn op het nieuwe jaar 2022. Misschien wilt u op korte termijn (laten) onderzoeken of bijvoorbeeld uw testament en levenstestament nog wel aansluiten op uw huidige situatieDaarover en ook over andere ontwikkelingen vindt u blogs op onze website financialfocus.abnamro.nl. En ook daarover kunt u met ons in gesprek gaan. Hieronder leest u hoe en wanneer u met ons in contact kunt komen.  

 

Let op!

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Laat u altijd goed adviseren door uw eigen fiscalist voordat u voor één of meer van de genoemde mogelijkheden kiest. 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.