Direct naar content

Het Coronavirus stelt de Nederlandse samenleving voor enorme uitdagingen. Fysieke bijeenkomsten staan nu in een compleet ander daglicht. Het kabinet schakelt snel en komt met spoedwetgeving om een aantal knelpunten op te lossen.

Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel

Een testament tekenen bij de notaris of een algemene vergadering houden van een (beurs)vennootschap of verening. Voorbeelden van zaken die nu lastig zijn, en die men vaak niet zomaar kan uitstellen. De Ministerraad heeft ingestemd met een spoedwetsvoorstel om deze zaken mogelijk te maken. Het wetsvoorstel is nog niet openbaar, we hebben vooralsnog alleen dit nieuwsbericht.

Het voorstel is om het op verschillende terreinen mogelijk te make om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven.

Een testament in een noodsituatie

Als het gaat over een testament, moet sprake zijn van een noodsituatie. Het gaat dan om mensen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte te ondertekenen. Bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine zitten of in het ziekenhuis liggen. Via Skype of Zoom kan een testament dan toch tot stand komen. Het wetsvoorstel voorkomt onzekerheid over de geldigheid van testamenten die onder deze omstandigheden zijn gemaakt.

Een testament of notariële akte in andere situaties

Is uw situatie geen noodsituatie in de zin van de spoedwet maar wilt u fysiek contact zo veel mogelijk vermijden? Informeert u dan bij uw notaris hoe u dat kunt oplossen. In de praktijk worden al aktes getekend op erven en parkeerplaatsen.

Update: Het wetsvoorstel is aangenomen

De spoedwet is inmiddels door het parlement aangenomen en met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 16 maart 2020.

De spoedwet maakt het mogelijk om via audiovisuele middelen, zoals Skype, iemand te identificeren en een akte te passeren. Vaak gaat het om een testament, maar het kan ook om bijvoorbeeld een hypotheekakte gaan. Deze wet is tijdelijk en geldt tot 1 september 2020. Wanneer nodig, kan de periode worden verlengd.

Een ‘skypetestament’ is alleen toegestaan als er geen normale manier is om de akte te passeren. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand in een zorginstelling woont, geen bezoek mag ontvangen en een ‘raamgesprek’ niet mogelijk is. Bij een raamgesprek is men fysiek gescheiden, belt men met elkaar terwijl men elkaar door het raam kan zien. Dat is een belangrijk punt om misbruik te voorkomen.

Maatregelen voor rechtspersonen

De spoedwet bevat ook een tijdelijke voorziening voor vergaderingen en jaarstukken bij rechtspersonen. De mogelijkheid wordt geboden om af te wijken van de wettelijke en statutaire bepalingen en via een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de algemene vergadering en het stemrecht uit te oefenen. Dit geldt voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen. Verder is er nu de mogelijkheid dat het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering kan verlengen met ten hoogste vier maanden. Er gelden ook verlengingsperiodes voor het opstellen van de jaarrekening. Tot slot zijn statutaire regels over het fysiek bijeenkomen van het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering buiten toepassing verklaard.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.