Direct naar content

Op 30 mei 2023 is de Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is op 1 juli 2023 ingegaan en wordt gezien als een mijlpaal in de herziening van het Nederlands pensioenstelsel. Een van de uitgangspunten van de wet is het gelijktrekken van de ruimte voor opbouw van lijfrente met pensioen.

Als we praten over oudedagsvoorzieningen, kennen we in Nederland drie pijlers:

  1. De AOW, het basisinkomen van de overheid
  2. Het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd
  3. De derde pijler regelt u zelf, bijvoorbeeld een lijfrente bij een verzekeraar of bij een bank (het zogenaamde banksparen).

Wat is een lijfrente?

Met een lijfrente kunt u aan extra inkomen voor later werken. Een lijfrente kent een opbouwfase en een uitkeerfase. In de opbouwfase stort u bedragen op uw lijfrenterekening (waar u kunt sparen of beleggen) of betaalt u premies aan een verzekeraar. In de uitkeerfase ontvangt u uitkeringen.

Wat is het voordeel van lijfrente?

Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u in de aangifte inkomstenbelasting de stortingen of premies van uw inkomen aftrekken, mits u het jaar daarvoor een pensioentekort heeft gehad.

Het fiscale voordeel zit ‘m niet alleen in de aftrekbaarheid van de ingelegde bedragen. Een ander voordeel is dat over het opgebouwde lijfrentekapitaal geen belasting in box 3 wordt geheven.

Pas als het kapitaal wordt omgezet in lijfrente-uitkeringen, vindt over de ontvangen uitkeringen belastingheffing plaats. Daarbij geldt dat vanaf de AOW-leeftijd de eerste belastingschijf lager is dan vóór de AOW-leeftijd. De uiteindelijke belastingdruk over de uitkeringen is afhankelijk van de hoogte van het totaal van uw box 1 inkomen.

Hoe verhoudt lijfrente zich tot pensioen?

Zoals we hierboven al hebben opgemerkt, wordt pensioen via de werkgever opgebouwd en kunt u lijfrente zelf regelen. Pensioen en lijfrente lijken wel op elkaar. Zo hebben pensioen en lijfrente dezelfde doelstelling: het (fiscaal) faciliteren van het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Toch gelden niet de dezelfde regels en dezelfde opbouwruimte.

Waarom lijfrente en pensioen gelijktrekken?

Eén van de uitgangspunten voor de nieuwe pensioenwet is te komen tot een ‘arbeidsvormneutraal pensioenkader’. Het belang hiervan is ingegeven door de veranderingen in de samenleving richting een flexibele arbeidsmarkt. De gedachte is dat werknemers met en zonder pensioenregeling, maar ook ondernemers dezelfde ruimte zouden moeten hebben voor opbouw van oudedagsvoorzieningen. Om dat te bereiken, zijn de regels voor lijfrente ingrijpend aangepast.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen van de ruimte voor lijfrenteopbouw?

  • Jaarruimte: Het percentage voor maximaal fiscaal aftrekbare premieruimte voor lijfrente is verhoogd van 13,3% (met een maximum van € 15.317) naar 30% (met een maximum van € 34.550) van de premiegrondslag (dat is kort gezegd: uw inkomen verminderd met het deel waarover later AOW wordt ontvangen).
  • Reserveringsruimte: als u uw jaarruimte niet helemaal gebruikt dan kunt u deze later inhalen. Deze niet gebruikte premie-aftrek was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065 of € 16.130 voor personen die binnen tien jaar hun AOW gerechtigde leeftijd zouden hebben bereikt. De reserveringsruimte is nu gelijk aan de niet gebruikte jaarruimtes van de afgelopen 10 jaar met een maximum van € 38.000.
  • Extra opbouwjaren: het storten van een fiscaal aftrekbare lijfrente-premie kon tot het jaar dat de AOW-leeftijd was bereikt. Het is nu mogelijk tot maximaal 5 jaar ná ingang van de AOW-leeftijd.

Ook na 1 juli 2023 kunnen slechts premies voor lijfrente in aftrek worden gebracht indien sprake is van een pensioentekort.

Behalve de hierboven genoemde wijzigingen, wil de regering het via een ander wetsvoorstel mogelijk maken om maximaal 10% van uw lijfrentekapitaal in één keer te ontvangen. Dit ‘bedrag ineens’ mag u dan naar eigen inzicht besteden. Het ineens ontvangen bedrag heeft wel tot gevolg dat uw resterende lijfrente-uitkeringen lager zullen uitvallen. In de blog Wilt u een deel van uw lijfrente in een keer ontvangen? leest u daar meer over.

Lijfrente of pensioen: vergelijkbaar, maar wel verschillend

Als ondernemer of werknemer zonder pensioenregeling moet u zelf uw voorzieningen treffen voor uw oudedag. Dat kan fiscaal vriendelijk via lijfrente. De (fiscale) voordelen van lijfrente zijn vergelijkbaar met die van pensioen voor een werknemer. Tussen lijfrente en pensioen bestaan wel verschillen. De nieuwe pensioenwet streeft naar het zoveel mogelijk opheffen van verschillen in opbouwmogelijkheden tussen lijfrente en pensioen. De datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving is 1 juli 2023. De wijziging van de regels voor inleg in een lijfrenteproduct werken terug naar 1 januari 2023. Wilt u een keer in gesprek over de mogelijkheden in uw situatie? Wij kunnen u helpen inzicht te krijgen aan de hand van een vermogensplan.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.