Direct naar content

Ondernemers gebruiken een commanditaire vennootschap (cv) als topholding in hun ondernemingsstructuur. Ook wordt de commanditaire vennootschap gebruikt door investeerders in vastgoed. De cv biedt privacy omdat het – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bv – geen jaarcijfers hoeft te publiceren. Fiscaal onderscheiden we de cv die zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (open cv) en de cv die fiscaal transparant is (besloten cv). Eind 2023 is de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen aangenomen. Deze wet heeft gevolgen voor de fiscale behandeling van de open cv’s.

Huidige regeling voor commanditaire vennootschappen

Een cv is een vennootschap waarin minimaal 2 vennoten deelnemen. De cv kent 2 soorten vennoten. De beherende vennoten kunnen de cv vertegenwoordigen en treden namens de vennootschap naar buiten. De beherende vennoten zijn voor schulden van de cv aansprakelijk met hun gehele vermogen. De commanditaire vennoten brengen kapitaal in, zij vertegenwoordigen het fonds niet naar buiten. Hun aansprakelijkheid beperkt zicht tot hetgeen zij als kapitaal in de cv hebben ingebracht. Bij een open cv kunnen de vennoten toetreden zonder dat daarvoor toestemming nodig is van alle vennoten. Als aan deze voorwaarde is voldaan is deze cv zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Als toetreding tot de cv alleen mogelijk is met toestemming van alle vennoten dan is sprake van een besloten cv en die is fiscaal transparant. Dit betekent dat elk van de vennoten het eigen aandeel in de cv moet aangeven in de eigen belastingaangifte. De cv wordt fiscaal weggedacht.

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Per 1 januari 2025 is een open cv niet meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting is. De vennootschapsbelastingplicht eindigt daarom op 31 december 2024.

Het einde van de belastingplicht kan leiden tot betaling van belasting. Het betreft een eindafrekening in de vennootschapsbelasting over in de cv aanwezige stille reserves en goodwill. Ook worden de vennoten (natuurlijk personen) die een aanmerkelijk belang hebben in een open cv – kort gezegd: een belang van 5% of meer –voor de belastingheffing geacht hun belang te hebben overgedragen. Indien de waarde van het belang hoger is dan de verkrijgingsprijs (hetgeen een vennoot heeft ingebracht in de cv), zal het verschil worden belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Door tijdig maatregelen te nemen kunnen beide belastingclaims worden doorgeschoven. Er hoeft dan (nog) geen belasting te worden betaald op grond van deze wetswijziging.

Voorkomen van belastingheffing bij einde vennootschapsbelastingplicht van een cv

De wet geeft de mogelijkheid om de hiervoor genoemde twee belastingheffingen uit te stellen, op voorwaarde dat de belastingclaims behouden blijven. De vennootschapsbelastingclaim op de goodwill en stille reserves moet daarvoor worden doorgeschoven naar een andere entiteit, bijvoorbeeld een bv. De aanmerkelijkbelangheffing kan worden voorkomen als er gebruik kan worden gemaakt van een fiscale fusiefaciliteit. Om de belastingclaims door te kunnen schuiven is het nodig om nog in 2024 in actie te komen.

Te ondernemen acties

U kunt maatregelen nemen om te voorkomen dat de invoering van de wet tot gevolg heeft dat  belasting moet worden betaald. Dit kunt u regelen door een herstructurering van uw cv in 2024.

Het kan zijn dat de maatregelen die nodig zijn om de belastingheffing te voorkomen ervoor zorgen dat het vermogen in de cv zichtbaar wordt voor het grote publiek. Het is verstandig om alvast met uw fiscalist na te denken wat de mogelijkheden zijn om acute belastingheffing te voorkomen, zonder dat uw gegevens voor iedereen zichtbaar worden. Daarbij kan uw fiscalist aangeven hoe hoog de belastingclaim is. Zo kunt u een goede afweging maken van het nut en de noodzaak van de eventueel door u te ondernemen stappen. Als u de belastingclaims wilt doorschuiven moet een eventuele herstructurering voor 31 december 2024 zijn afgerond.

Als bij de herstructurering overdrachtsbelasting verschuldigd zou worden in verband met het verschuiven van het eigendom van onroerende zaken naar een nieuwe entiteit, kan deze heffing mogelijk worden voorkomen door een beroep te doen op overgangsrecht. Het overgangsrecht voor de overdrachtsbelasting is alleen van toepassing als de cv op Prinsjesdag 2023 om 15.15 uur reeds bestond.

Belangrijk is dat u zich tijdig door uw fiscalist laat informeren over de fiscale gevolgen van de wetswijziging. U kunt dan samen met uw fiscalist de verschillende scenario’s doornemen en besluiten of het verstandig is om in 2024 te reorganiseren om onmiddellijke belastingheffing uit te stellen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.