Direct naar content

Een levenstestament is niet compleet zonder volmacht. Iemand moet namens u handelen als u het niet meer zelf kan. Dat kunt u regelen met een algemene notariële volmacht in uw levenstestament. Soms treden er knelpunten op waardoor uw volmacht niet uit de verf komt. Hieronder staan zeven van zulke knelpunten die wij bij de bank regelmatig tegenkomen. Heeft u al een volmacht? Dan kunt u die volmacht aan deze punten toetsen. Gaat u een volmacht opstellen bij uw levenstestament? Houdt u dan rekening met deze punten.

1: Zorg voor een duidelijke start

Het geven van een algemene volmacht is een grote stap. Zeker als de volmacht direct ingaat. Om de stap kleiner te maken, wordt de volmacht soms aan voorwaarden gekoppeld. Maar werken die voorwaarden in de praktijk wel?

Een volmacht die direct ingaat, is duidelijk. De gemachtigde is bevoegd vanaf het moment dat de volmacht is gegeven. Maar soms is de gemachtigde pas bevoegd bij ‘belet en ontstentenis’ van de volmachtgever. Het is de bank vaak niet duidelijk of daarvan sprake is. Alleen de mededeling van de gemachtigde is niet voldoende. De bank kan daarom vragen om een doktersverklaring als objectief bewijs. Is het de bedoeling dat de gemachtigde direct kan handelen? Dan zit deze voorwaarde in de weg. Wil de volmachtgever verzekeren dat de gemachtigde alleen namens hem gaat handelen als het ook echt nodig is? Dan past de voorwaarde. Realiseert u zich dat er dan een vacuüm kan ontstaan: u kan het niet meer, maar de gemachtigde kan pas namens u aan de slag als dat objectief is vastgesteld.

2: Voorkom dat gemachtigden gezamenlijk moeten handelen

Als er meerdere kinderen zijn, willen ouders soms dat zij gezamenlijk handelen. Onderling overleg is dan verzekerd. Maar dat is niet altijd praktisch. De bank kan bijvoorbeeld technisch niet afdwingen dat twee of meer gemachtigden samen pinnen. Als men samen moet handelen, is pinnen dan ook niet mogelijk. Maar hoe komt men dan aan geld? Een oplossing hiervoor is dat de kinderen elkaar (eventueel alleen voor bankzaken) ondervolmacht mogen geven.

3: Voorkom dat de bank moet controleren

In een volmacht kunnen beperkingen zitten voor de gemachtigde. Bijvoorbeeld dat de gemachtigde namens de volmachtgever geen schenkingen mag doen. Of niet namens de volmachtgever met zichzelf mag handelen. De bank kan dat niet controleren. Dat kan betekenen dat de bank een volmacht niet accepteert, omdat zij een goede uitvoering niet kan waarborgen. De oplossing is te bepalen dat deze beperkingen alleen gelden in de ‘interne’ verhouding tussen gemachtigde en volmachtgever. En niet voor ‘externe’ partijen als de bank.

4: Hanteer geen onwerkbare limieten

Soms is een gemachtigde niet volledig bevoegd, maar gelden er beperkingen. Bijvoorbeeld dat de gemachtigde een bedrag tot maximaal € 5.000,- per dag mag overboeken.

Soms gelden er heel gedetailleerde regelingen. Het is dan de vraag of de bank dat kan verwerken in haar systemen. Is dat niet het geval? Dan kan dat betekenen dat de bank de volmacht beperkter moet uitvoeren of zelfs niet kan accepteren.

Een voorbeeld van een limiet waar de bank niets mee kan is: ‘de gemachtigde mag tot € 5.000,- per dag beschikken over de rekeningen die ik bij verschillende banken heb’. Een bank kan niet controleren of er een betaling is verricht van de rekening bij een andere bank.

5: Schrijf toegestane handelingen zo veel mogelijk op

Een algemene volmacht kan heel kort zijn: ‘alles mag’. Dat lijkt duidelijk, maar is het niet. Is het echt toegestaan dat de gemachtigde het risicoprofiel van de beleggingen gaat wijzigen? Zou ook zijn bedoeld dat de gemachtigde schenkingen mag doen namens de volmachtgever? Een korte volmacht kan zo leiden tot veel vragen.

Beter is het dan ook om zoveel mogelijk handelingen die nodig kunnen zijn, op te schrijven. Het is dan glashelder dat het de bedoeling is dat de gemachtigde die handelingen mag verrichten. Een restbepaling is wel aan te raden (‘deze opsomming sluit geen andere handelingen uit’). Deze restbepaling fungeert dan als vangnet en niet als hoofdregel.

6: Zorg voor een duidelijk einde

De wet kent een aantal beëindigingsgronden, zoals overlijden van de volmachtgever, zijn ondercuratelestelling of zijn faillissement. Deze gronden zijn objectief en controleerbaar voor de bank.

Soms zijn beëindigingsgronden niet te controleren. Zoals het ‘beëindigen van de samenwoning van de volmachtgever en gemachtigde’. De bank weet niet wanneer dat aan de orde is en dat kan er toe leiden dat de bank een volmacht niet accepteert.

7: Vergeet de BV niet

Als de volmachtgever aandeelhouder is van een BV, is het vaak de bedoeling dat de gemachtigde ook kan beschikken over de bankrekening van die BV. Dat kan worden geregeld, maar moet wel expliciet gebeuren. Een volmacht met een zinsnede als ‘ik geef volmacht in al mijn hoedanigheden’ is niet voldoende.

Kijk uw volmacht nog eens na

De bank geeft graag uitvoering aan uw volmacht. Maar de bank moet er ook voor zorgen dat uw gemachtigde binnen zijn of haar bevoegdheden over uw bankrekening beschikt. Kijk uw volmacht nog eens na en kijk of u geen mogelijke knelpunten tegenkomt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.