Direct naar content
4 min. leestijd

In Nederland zijn er ongeveer 250.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Een  groot deel daarvan heeft geen bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Heeft u zich als dga wel eens afgevraagd wat de impact is als u langdurig arbeidsongeschikt raakt? Naast impact op de waarde en de continuïteit van uw onderneming, kan ook uw inkomen wegvallen terwijl uw dagelijkse kosten gewoon doorlopen. Misschien worden de kosten nog wel hoger door uw arbeidsongeschiktheid. In deze blog staan wij stil bij de vraag hoe u als dga een inkomensterugval kunt opvangen.

Geen wettelijke vangnet voor de dga die arbeidsongeschikt raakt

Waar een werknemer recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte en verplicht verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid, moet u het als dga zelf oplossen. U kunt niet terugvallen op een verplichte verzekering. Ook moet u uw eigen loondoorbetaling regelen. Uw enige wettelijk vangnet is de bijstand (afgeleid van het minimumloon).

In het Pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat er voor zelfstandige ondernemers een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. De verzekeringsplicht gaat gelden voor alle zogenaamde IB-ondernemers (waaronder de zzp’ers). Dga’s vallen echter niet onder de regeling. Dat blijkt uit een brief die minister Van Gennip op 3 april 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zelf maatregelen treffen voor arbeidsongeschiktheid

Om te weten welke maatregelen u als dga moet treffen, is het verstandig om eerst uw inkomen, uitgaven en vermogen in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten van dat inzicht, kunt u op zoek gaan naar  oplossingen. Waar kunt u daarbij aan denken?

  1. Zelf geld reserveren: door jaarlijks een gedeelte van uw inkomsten apart te zetten, vormt u een financiële buffer. Hiervoor heeft u niet alleen de financiële ruimte, maar ook de tijd nodig.
  2. Deelnemen aan een ‘schenkkring’: Dit is een initiatief van een groep zelfstandig ondernemers om elkaar financieel te steunen in geval van arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen gaat om een periode van 2 jaar (vrijwel) direct ingaand bij de arbeidsongeschiktheid.
  3. Afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov): u bepaalt de hoogte van het verzekerde bedrag, de eigen risicotermijn, de eindleeftijd, de indexering van de uitkering en hoe de verzekeraar de arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Uw premie is afhankelijk van deze keuzes. Vaak zijn preventie en re-integratie ook onderdeel van de verzekering. Omdat een aov-verzekering een ‘wachttijd’ (de tijd tussen het begin van de arbeidsongeschiktheid en de eerste uitkering) kent, wordt deze ook wel gecombineerd met een ‘schenkkring’.
  4. Afsluiten van een ‘individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden’ via branche- en beroepsorganisaties of belangenverenigingen. Door het collectieve karakter is vaak een korting op de premie mogelijk.
  5. Een vrijwillige Ziektewet- of WIA-verzekering bij het UWV afsluiten.

 In de bv of privé regelen?

Als dga hebt u de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé of in de bv af te sluiten. Kiest u er voor om de verzekering in privé af te sluiten, dan moet u de premie uit uw privé-middelen voldoen. Mogelijk kunt u uw salaris hiervoor verhogen. U kunt deze aov-premies in aftrek brengen in box 1 als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. De uitkeringen uit de verzekering zijn voor u ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’ en als zodanig belast in box 1. Bestaat de verzekering uit een bedrag ineens dan kunt u de premies die u betaalt niet aftrekken. Daar staat tegenover dat u een uitkering van een bedrag ineens niet hoeft aan te geven in box 1. Het bedrag telt wel mee als vermogen in box 3. Kiest u er voor om de verzekering door uw bv te laten afsluiten, dan zal de bv de premies moeten voldoen. Deze betalingen kan de bv in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. De verdere gevolgen van de verzekering hangen af van de manier waarop de verzekering is afgesloten:

  1. Als de bv verzekeringnemer én begunstigde is, keert de verzekeraar aan uw bv uit die vervolgens weer aan u uitkeert. U zult de uitkering in box 1 moeten aangeven. Naast het feit dat dit over meer schijven loopt, is ook een nadeel dat de uitkering aan u gevaar loopt als uw bv failliet gaat.
  2. Als de bv verzekeringnemer is en u bent begunstigde keert de verzekeraar rechtstreeks aan u uit. De door u ontvangen uitkeringen geeft u op in box 1.

Tot slot

Als dga kunt u op verschillende manieren inspelen op het risico van arbeidsongeschiktheid. Welke voor u het beste is hangt af van uw risico-acceptatie, uw vaste lasten en de omvang van uw vermogen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.