Direct naar content
4 min. leestijd

Werknemers ontvangen een salaris en bouwen pensioen op via hun werkgever. Dat salaris en pensioen is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn werknemers automatisch verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als zij bijvoorbeeld werkeloos raken kunnen zij een beroep doen op de Werkeloosheidwet, raken zij arbeidsongeschikt dan is er het vangnet van de Wet Arbeidsongeschiktheid. Wordt een werknemer ontslagen dan heeft hij mogelijk recht op de wettelijk transitievergoeding en een aanvullende billijke vergoeding (‘gouden handdruk’). Maar hoe zit het nu als u in dienst bent van uw eigen b.v.? Naast aandeelhouder bent u ook bestuurder/directeur van de onderneming. Wat zijn dan uw rechten en plichten?

DGA en de inkomstenbelasting

Als bestuurder/directeur bent u in dienst van uw b.v. U sluit dan ook een arbeidsovereenkomst met uw b.v. af waarin een salaris is overeengekomen. Dat salaris moet aan een aantal (fiscale) voorwaarden voldoen. Welke dat zijn, leest u op de site van de belastingdienst. Vervolgens keert uw b.v. dat salaris aan u uit onder inhouding van loonbelasting. Hiervoor heeft de b.v. een loonheffingennummer bij de belastingdienst aangevraagd. Tot zover wordt u als DGA gelijk behandeld als een werknemer.

Het verschil is dat u naast werknemer ook aandeelhouder bent. Grofweg geldt dat als u ten minste 5% van de aandelen bezit u DGA bent voor de inkomstenbelasting. En de DGA heeft een eigen box in de inkomstenbelasting. De voordelen uit de aandelen (door verkoopwinst of dividend) zijn dan belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Uw b.v. kan dan de inkomsten die zij overhoudt, na afrekening van vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld als dividend aan u uitkeren. De b.v. houdt daarbij wel 15% dividendbelasting in. Vervolgens doet u aangifte in box 1 van de inkomstenbelasting en ontvangt u een aanslag inkomstenbelasting waarin de ingehouden loonbelasting en dividendbelasting is verrekend.

Waar een werknemer maar één inkomensstroom heeft, hebt u er als DGA dus twee.

DGA en de werknemersverzekeringen

Een werknemer is in dienst bij zijn werkgever. De werkgever oefent daarbij het gezag uit over de werknemer. Hierdoor is de werknemer premieplichting voor de werknemersverzekeringen (zoals de Werkeloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Deze premies draagt de werkgever namens de werknemer af aan de Belastingdienst.

Hoe zit dat bij u? Als DGA bent u ook in dienst bij uw b.v., maar is er ook sprake van een gezagsrelatie? En hoewel de Hoge Raad in 2013 heeft bepaald dat een DGA in zij hoedanigheid van bestuurder onder gezag staat van de Vergadering van Aandeelhouders, geldt voor de werknemersverzekeringen toch dat de DGA daarvoor niet verzekerd is. Maar hierbij wordt wel weer een andere definitie van DGA gehanteerd dan in de inkomstenbelasting. Deze definitie is terug te vinden in de Regeling aanwijzing DGA 2016 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Cruciaal daarbij is dat u statutair bevoegd bent om over uw ontslag als directeur te beslissen. Dat u niet tegen uw wil ontslagen kunt worden. Als dat het geval is, hoeft uw b.v. geen premies voor de werknemersverzekeringen in te ouden en af te dragen. U zult dan wel zelf uw maatregelen tegen de financiële gevolgen van deze calamiteiten moeten treffen.

Als u zich (al dan niet uw b.v.) via een managementovereenkomst laat inlenen bij een opdrachtgever, dan is er in beginsel sprake van een overeenkomst van opdracht. Daarbij is geen sprake van dienstbetrekking en dus hoeft uw opdrachtgever dan geen premies in te houden. Maar als blijkt dat er feitelijk wel sprake is van een dienstbetrekking, dan zal de managementovereenkomst genegeerd worden. Daarmee wordt de inlener toch inhoudingsplichtig. Als dat niet goed gaat, kan dat leiden tot naheffingen en boetes bij de inlener.

DGA en ontslag

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst gesloten met een werkgever. Daarmee is er sprake van een gezagsverhouding en heeft de werknemer onder andere recht op ontslagbescherming. Dat wil zeggen dat als de werkgever de werknemer wil ontslaan het UWV of de rechter toetst of er een geldige reden is voor het ontslag. Op deze site van de overheid leest u welke dat zijn.

Een bestuurder verricht zijn werkzaamheden voor de b.v. in beginsel ook op basis van een arbeidsovereenkomst. Maar het zal niet snel gebeuren dat een DGA met een 100% belang door de  vergadering van aandeelhouders ontslagen zal worden. Maar in geval er sprake is van meerdere aandeelhouders of een managementovereenkomst met een opdrachtgever, kan er feitelijk wel sprake zijn van een dienstbetrekking. In dat geval is het ontslagrecht ook van toepassing.

Hoe krijgt u zekerheid of u ondernemer of werknemer bent?

Tot voor kort konden een opdrachtgever en -nemer een verklaring bij de Belastingdienst aanvragen waarin de Belastingdienst aangaf of de opdrachtgever wel of geen belasting en premies moest inhouden. Deze Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bestaat sinds 1 mei 2016 niet meer. De VAR is vervangen door de Modelovereenkomsten. Als één van deze overeenkomsten aansluit bij uw situatie dan zal de Belastingdienst er van uitgaan dat u ondernemer bent. Hoe u zo’n overeenkomst selecteert en opstelt leest u op de site van de Belastingdienst. Voor de duidelijkheid: deze overeenkomst geeft geen duidelijkheid met betrekking tot het ontslagrecht.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.