Direct naar content

Stel dat u wilt schenken aan een goed doel. Maar uw vermogen zit in uw BV. Kunt u dan ook vanuit die BV schenken? En is dat eigenlijk wel handig? Hieronder staan enkele aandachtspunten.

Wie is de schenker?

Vele jaren is er discussie geweest over de vraag wie de schenker is bij een schenking vanuit uw BV. Bent u als aandeelhouder de gulle gever of is uw BV dat? De achtergrond is dat een BV niet snel ‘filantropische gedachten’ zal hebben. Die zullen dus wel afkomstig zijn van de aandeelhouder, of niet? Een schenking vanuit de BV zou fiscaal dan worden gezien als een dividenduitkering aan de aandeelhouder, die vervolgens vanuit privé aan het goede doel schenkt. Maar sinds enige tijd is duidelijk dat ook uw BV een gulle gever kan zijn.

Kan de BV de schenking in aftrek brengen op de winst?

Uw BV kan jaarlijks giften aan goede doelen in mindering brengen op de winst tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor de BV bedraagt in 2023 25,8%, voor zover de winst meer bedraagt dan € 200.000. Anders is het tarief 19%. Rekening houdend met de latere besparing van inkomstenbelasting (box 2 – 26,9% in 2023), komt het fiscale voordeel op minimaal 40,8% en maximaal 45,8%.

Voor schenkingen aan zogeheten ‘culturele instellingen’ geldt een extra hoge aftrek voor de vennootschapsbelasting. Deze schenkingen mogen namelijk 1,5 keer in aftrek worden gebracht op de winst. De extra aftrek bedraagt echter maximaal € 2.500 (dus over een gift van maximaal € 5.000 geldt deze extra aftrek). Een voordeel voor de BV van maximaal € 645 (25,8% van € 2.500).

Nogmaals: wie is de schenker?

Bij schenkingen door een BV binnen de hiervoor genoemde bedragen, wordt die BV als schenker gezien. Schenkt de BV een hoger bedrag? Dan moet worden vastgesteld of de schenking is ingegeven door de ‘persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder’ of niet. Zo ja, dan wordt de schenking in zoverre gezien als een dividenduitkering aan de aandeelhouder. Zo nee, dan is er geen sprake van een dividenduitkering maar de schenkingen zijn ook niet fiscaal aftrekbaar. Bent u voornemens de genoemde bedragen te overtreffen? Dan is het dus verstandig om hier goed naar te kijken.

Sponsoring

Let u erop dat de giftenregeling ziet op schenkingen waarmee niet een ondernemingsbelang is gediend. Dat is bij sponsoring bijvoorbeeld wel het geval. Dergelijke uitgaven komen meestal als normale bedrijfskosten ten laste van de winst.

Er is ook verdedigd dat er sprake is van een extra categorie; ‘zakelijke giften’. Dat is een gift die publiek gecommuniceerd wordt als gift. Een dergelijke gift zou volledig aftrekbaar moeten zijn. Het is verstandig om dit bij grotere bedragen goed af te stemmen met uw fiscaal adviseur.

Nalaten aan een goed doel

Wat zijn de fiscale gevolgen als u de aandelen in uw BV zou nalaten aan een goed doel? U wordt dan geacht de aandelen in uw BV vlak voor uw overlijden te verkopen. De box 2-belasting van 26,9% over de meerwaarde van de aandelen moet dan worden betaald. Dat moet gebeuren door uw erfgenamen. Is het goede doel uw erfgenaam? Dan komen de lusten en lasten in één hand. Als uitgangspunt hoeft een goed doel (met de ANBI-status) geen erfbelasting te betalen. Per saldo houdt het goede doel minimaal 73,1% over.

Is iemand anders uw erfgenaam en legateert u de aandelen in uw BV aan een goed doel? Dan moet uw erfgenaam de box 2-belasting betalen. Het is dan de vraag of uw erfgenaam daarvoor voldoende geld heeft of van u krijgt. Het is ook mogelijk dat u het goede doel verplicht de box 2-belasting te betalen.

De box 2-belasting is dus een belangrijk aandachtspunt als u aandelen in uw BV nalaat. Bij wie komt de box 2-belasting terecht en kan die het ook betalen?

Schenken vanuit privé

Het alternatief voor een schenking door uw BV is een schenking vanuit privé. Zit het geld voor de schenking in de BV? Dan kunt u dat geld mogelijk via een dividenduitkering naar privé halen.

Bij een schenking vanuit privé kan het voordeel van de belastingaftrek oplopen tot afgerond 37% in 2023. Het is verstandig om te kijken hoe dit exact in uw situatie is. U moet bijvoorbeeld wel voldoende inkomen in box 1 hebben om het maximale voordeel te kunnen behalen. Uw inkomen, de omvang van de schenking en of u AOW-gerechtigd bent zijn relevante ‘puzzelstukken’. In ons artikel “Schenken aan goede doelen” leest u meer over schenken vanuit privé.

Hiervoor zagen we dat het voordeel bij een schenking vanuit de BV minimaal 40,8% en maximaal 45,8% kan bedragen. Het uitgangspunt is dus dat schenken vanuit de BV gunstiger is dan schenken vanuit privé.

Conclusie

Als u een grote schenking overweegt, is het goed om (ook) naar de fiscale gevolgen te kijken. Hiervoor zijn een aantal puzzelstukken in algemene zin besproken. De opdracht voor u is om te kijken hoe die passen in uw persoonlijke situatie.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.