Direct naar content

Binnen ABN AMRO staan mensenrechten hoog op de agenda. Om de continuïteit te waarborgen en de voortgang te monitoren brengt de bank al haar mensenrechteninspanningen onder in een speciaal programma. Zo’n programma hebben wij ook voor klimaattransitie, circulariteit en sociaal ondernemerschap. Voor al deze duurzame focuspunten geldt: het realiseren van impact staat of valt met samenwerking. Veel van wat wij op het terrein van mensenrechten realiseren, gebeurt in nauwe samenwerking met klanten, NGO’s, vakbonden, inspecties, overheden, collega-banken, toezichthouders en wetenschappers. In het onlangs verschenen mensenrechtenrapport staan we stil bij een groot aantal van deze samenwerkingen.

In het eerste mensenrechtenrapport in 2016 lag de nadruk op beleid en governance. De in februari verschenen opvolger is een beeldend verslag van initiatieven en praktijkverhalen van de afgelopen twee jaar. In het nieuwe rapport schetst de bank het pad van theorie naar praktijk op het terrein van discriminatie, privacy, arbeidsrechten en landgerelateerde mensenrechten. Hierbij hanteert de bank het UN Guiding Principles Reporting Framework. Sinds de start van haar mensenrechtenprogramma in 2011 heeft ABN AMRO een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De tijdlijn in het rapport geeft een opsomming van een groot aantal activiteiten en initiatieven die sinds de start zijn gerealiseerd. Dit kan gaan om het ontwikkelen van beleid, engagementtrajecten met bedrijven, nieuwe bankservices voor kwetsbare klantgroepen of gezamenlijke initiatieven met stakeholders. In het rapport is de bank ook transparant over trajecten die niet goed zijn verlopen of met veel vertraging gepaard gaan.

Opkomen voor kwetsbare mensen

In het rapport gaat veel aandacht uit naar de kwetsbare groepen die de bank in het vizier heeft. In samenwerking met externe partijen initieert de bank allerlei activiteiten om hen te helpen. Dit kan gaan om een medewerker van de bank die zich waar ook ter wereld vrij moet voelen om voor zijn seksuele geaardheid uit te komen. Om een Nederlandse klant van de bank die door onvoorziene privéomstandigheden met betalingszorgen te maken krijgt. Om een medewerker van een toeleverancier van de bank in Afrika die het niet zo nauw neemt met het minimumloon. Maar ook om een inwoner van een kustplaats waar schepen worden gesloopt op een manier die schadelijk is voor de plaatselijke volksgezondheid. Het zijn slechts enkele voorbeelden van mensen waar de bank voor opkomt en voor wie ze positieve impact wil creëren. De bank is overigens duidelijk over haar inclusiebeleid. Zij sluit bedrijven – zolang ze niet voorkomen op de exclusielijst – niet bij voorbaat uit maar start met klanten, toeleveranciers of bedrijven in haar beleggingsuniversum engagementtrajecten op. De bank wendt dan haar invloed aan om deze bedrijven te stimuleren activiteiten op te starten die het respecteren van mensenrechten bevorderen.

Bij Instituten & Charitas staan wij dagelijks in contact met goede doelen, religieuze instellingen en vermogensfondsen die elk op hun terrein impact willen maken in de wereld. Dat wij hen adviseren over hun vermogen is één ding, wij vinden het minstens zo belangrijk om hen te helpen hun maatschappelijke doelen te realiseren. Vanuit de wetenschap dat we elkaar hierbij in veel gevallen nodig hebben, vinden wij het belangrijk om partijen met elkaar te verbinden. Zeker nu de bank vol inzet op haar duurzame strategie ‘Banking for better, for generations to come’, willen we onze rol als venster tussen onze klanten en de bank nog meer nadruk geven. Zo willen wij bij mensenrechteninitiatieven vanuit bank de verbinding zoeken met onze klanten of andere NGO’s. Omgekeerd willen we voor een initiatief vanuit uw goede doel, religieuze instelling of vermogensfonds graag met u in gesprek over de mogelijkheden om de handen ineen te slaan met ons als bank of door samen andere partijen te mobiliseren.

Krachten bundelen voor meer impact

In het mensenrechtenrapport vindt u een aantal praktijkverhalen van initiatieven waarin wij met andere partijen optrekken. Zo zijn wij samen met de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Universiteit van Amsterdam via speciaal ontwikkelde algoritmen bezig met het opsporen van mensenhandel binnen data van de bank. Ten tijde van de publicatie van het rapport was hiervoor veel aandacht in de pers. De verwachting is dat andere banken dit initiatief gaan volgen. Samen met diverse ministeries en NGO’s zijn we regelmatig in gesprek over de-risking. Veel maatschappelijke organisaties zonder relatiemanager bij een bank ondervinden hinder bij het uitvoeren van hun missie. Zij bieden bijvoorbeeld noodhulp in hoogrisicolanden, waar banken – door hun risicobeleid gericht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering – geen betalingsverkeer faciliteren. Maar met de hulp van dit soort organisaties zijn mensenlevens gemoeid. Het is dan ook van groot belang dat zij hun belangrijke werk ook op dat soort plekken kunnen voortzetten. Weer een ander voorbeeld is onze bijdrage aan de Alliantie Nederland Rookvrij en onze inspanningen om ook andere banken bij de tabakslobby aan te laten sluiten.

Grote uitdaging, kleine oplossing

Soms gaan we ook bewust op zoek naar oplossingen voor problemen in de maatschappij. Als host van de Beyond Banking Days – een jaarlijkse hackathon waar ook partijen als IBM, Google, Microsoft en KPN nauw bij betrokken zijn – stellen we een groot aantal IT-teams van binnen en buiten de bank voor de uitdaging concrete oplossingen te bedenken voor actuele problemen. Vanuit Instituten & Charitas zijn we nauw betrokken bij de cases met een maatschappelijk karakter. Tijdens de komende editie in juni staan de thema’s ‘Kinderen en kansongelijkheid’, ‘Ouderen en eenzaamheid’ en ‘De energietransitie’ centraal. Een jury beoordeelt de oplossingen op levensvatbaarheid en wijst elk jaar een winnaar aan. Zij gaan vervolgens aan de slag om het idee ook echt leven in te blazen. Na de Beyond Banking Days 2018 is Het Longfonds samen met ABN AMRO een bijzonder project gestart. LocalMotion is een decentraal, open source platform dat de kracht van communities inzet om speelpleinen versneld rookvrij te maken. Zo ontstaan bijzondere initiatieven die concrete maatschappelijke problemen koppelen aan de denkkracht van IT- en dataspecialisten. Doordat de bedrijven die deelnemen hun mensen vaak enige tijd uitlenen aan het maatschappelijke doel, is het mogelijk om in relatief korte tijd impact te realiseren.

Zeker nu de mensenrechtenfocus van de bank steeds meer van theorie naar praktijk verschuift, wordt eens te meer duidelijk dat we met elkaar veel mooie stappen kunnen zetten. Door de handen ineen te slaan, komen oplossingen vaak sneller dichterbij en is de impact in potentie vele malen groter. Dus als u een ruw idee of concrete plannen heeft voor een gezamenlijke aanpak van een thema dat u na aan het hart ligt, voel u dan vrij om hierover samen met Instituten & Charitas de dialoog op te starten. Wij denken graag met u mee hoe we uw plannen kunnen verwezenlijken en hoe de bank of andere partijen hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Meer informatie

Het Engelstalige mensenrechtenrapport is online beschikbaar op abnamro.com. Hier zijn ook de eerdere mensenrechtenuitgaven van de bank te vinden.

Wat doet Instituten & Charitas?

Instituten & Charitas bedient binnen ABN AMRO maatschappelijke instellingen. Hierin zijn we marktleider met circa 1.900 maatschappelijke instellingen als klant. Dit zijn onder andere goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen en branche- en belangenorganisaties.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.