Direct naar content

Eind oktober heeft de Tweede Kamer in een nachtelijke vergadering 15 wetsvoorstellen rondom het Belastingplan 2024 aangenomen. Na de bekendmaking van deze plannen op Prinsjesdag is het nodige gewijzigd. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

In onze artikelen ‘Belastingplan 2024: een overzicht’ en ‘Belangrijkste nieuwe regels voor ondernemers’ leest u overigens de oorspronkelijke maatregelen zoals die met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. De onderstaande punten wijken dus af van deze plannen.

Tarief box 2

Het toptarief van box 2 gaat in 2024 van 31% naar 33%. In ons artikel ‘Verhoging tarief box 2 stelt dga voor keuze’ leest u meer over wat het effect is van deze verhoging. De vraag ‘is het voordelig om nog in 2023 dividend uit te keren?’ is actueler dan ooit. En u moet dit jaar in actie komen als dat gewenst is in uw situatie.

Excessief lenen

Het maximumbedrag voor lenen van de eigen BV wordt volgend jaar verlaagd van EUR 700.000 naar EUR 500.000. De peildatum is op 31 december 2024. In ons artikel ‘Weet u wat de Wet excessief lenen voor u betekent?’ leest u meer over deze problematiek. Let op dat als uw oplossing gelegen is in een dividenduitkering dat de in het vorige kopje beschreven verhoging van het tarief in box 2 hier ook speelt.

Tarief box 3

Het tarief in box 3 wordt in 2024 verhoogd naar 36%. Dit jaar is het tarief nog 32%.
Er is daarnaast het nodige te doen rondom box 3. Zo heeft de Advocaat-Generaal (AG) onlangs in zijn advies gezegd dat de huidige manier van heffen voor ‘overige bezittingen’ in strijd is met belangrijke rechtsbeginselen. Hier leest u het advies van de AG, dat naar verwachting binnen zes maanden gevolgd zal worden door een oordeel van de Hoge Raad.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De vrijstelling in de BOR wordt aangepast, zodat vanaf 2025 100% van de waarde tot € 1,5 miljoen voorwaardelijk vrijgesteld wordt en 75% van het meerdere. Dat laatste percentage zou van 83% naar 70% gegaan. De BOR wordt dus iets minder versoberd.

De zogenaamde verwateringsregel wordt versoepeld. Met ingang van 1 januari 2025 vervalt de voorwaarde van ‘ten minste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van de rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam. Met deze aanpassing wordt beoogd dat familiebedrijven die van generatie op generatie zijn overgegaan toegang blijven houden tot de bedrijfsopvolgingsregeling, ook als de belangen vergaand verwateren. In ons artikel ‘De toekomst van de BOR’ leest u meer over dit onderwerp.

Groene beleggingen

De regeling ‘groen sparen en beleggen’ wordt versoberd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar EUR 30.000 (60.000 voor fiscale partners). Volgend jaar is de vrijstelling EUR 71.251 (142.502 voor fiscale partners). Dat is een aanmerkelijke versobering. Wil u hier meer over lezen, bekijk dan ons artikel ‘Een fiscaal voordeel bij groene beleggingen’.

Versobering 30% regeling

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden, dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen inkomstenbelasting. Per 1 januari 2024 verandert de regeling als volgt.

De regeling geldt de eerste 20 maanden voor ten hoogste 30% van het belastbare loon, de daaropvolgende 20 maanden voor ten hoogste 20% en de daaropvolgende 20 maanden voor ten hoogste 10% van dat loon.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 al gebruik maakten van een 30%-beschikking.

Afschaffing giftenaftrek

De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de EUR 100.000 gaat niet door. De wijziging heeft als doel dat de voorgestelde aanpassing voor grotere giften niet ten koste gaat van de aftrek van kleinere giften. Wilt u meer lezen over dit onderwerp, lees dan ons artikel ‘Schenken vanuit de BV in 2024’.

Tot slot

Het is nu aan de Eerste Kamer om over het Belastingplan 2024 medio december te stemmen. Wij hebben uiteraard een keuze moeten maken uit de veelheid aan maatregelen. Dit artikel is dan ook niet als uitputtend te beschouwen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.