Direct naar content

Het is alweer bijna 2023. Na de coronacrisis is 2022 het jaar van onder andere de stikstofcrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. Hopelijk wordt 2023 een beter jaar met nieuwe kansen. Nu de jaarwisseling in zicht is, wilt u misschien nog actie ondernemen en dit jaar financieel goed afsluiten. Welke acties kunt u nog voor het eind van dit jaar nemen of juist uitstellen tot volgend jaar? Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de belangrijkste tips en aandachtspunten. Overleg met uw fiscalist en Private Banker over uw voorgenomen keuzes.

Tip 1. Stort privévermogen in eigen B.V.

Het zal u niet zijn ontgaan dat met ingang van 2023 op een andere manier belasting wordt geheven in box 3. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 heeft het kabinet de Overbruggingswet box 3 gepresenteerd. In deze blog leest u daar alles over.

Ondertussen gaat ook het lage tarief van de vennootschapsbelasting omhoog en geldt dit bovendien tot een lager bedrag dan in 2022. Verder gaat vanaf 2024 ook de inkomstenbelasting in box 2 wijzigen. In deze blog staan wij uitgebreid stil bij deze veranderingen.

Met deze tariefswijzigingen komt de vraag op of u uw spaargeld of beleggingen misschien beter van box 3 naar uw B.V. kunt overhevelen. Anders dan in voorgaande jaren, zet het brengen van spaartegoeden vanuit box 3 in de B.V. geen zoden meer aan de dijk. Het verschil in belastingheffing tussen box 3 en de B.V. is, bij de huidige rentestand en het voor 2023 te verwachten fictief rendement waarmee in box 3 gaat worden gerekend, verwaarloosbaar.

Dit kan­­ anders zijn voor overige bezittingen, waar in 2023 in box 3 wordt gerekend met een fictief rendement van 6,17%. Over dat fictieve rendement bent u vervolgens 32% belasting verschuldigd. Dit komt neer op een belastingdruk van bijna 2% van de waarde van de overige bezittingen, zoals verhuurd vastgoed of een effectenportefeuille, op 1 januari van het nieuwe jaar.

Anders dan in box 3, wordt in de B.V. niet een fictief rendement maar het werkelijk rendement belast. In 2023 tegen 19% vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000, daarboven tegen 25,8%. Bij uitkering als dividend van het bedrag na vennootschapsbelasting, wordt in box 2 nog eens 26,9% inkomstenbelasting geheven. Voor winst die tegen het lage vennootschapsbelastingtarief wordt belast laat de gecombineerde heffing zich op een belastingdruk berekenen van 40,8%. Voor winst die tegen het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% wordt belast, bedraagt de gecombineerde belastingdruk 45,8%.

Een rekensom leert vervolgens dat een B.V. interessanter is dan box 3, als het rendement beneden de 4,8% blijft. Voor winst die tegen het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% belast wordt, is dat bij een rendement lager dan 4,3%. Afhankelijk van de aard en het profiel van de effectenportefeuille kan overhevelen naar de B.V. in overweging worden genomen.

Als belegger kunt u zich overigens de vraag stellen, hoe u het zult ervaren om bij een laag rendement of zelfs verlies, belasting te betalen in box 3. Misschien vindt u het minder erg om in een B.V. bij een hoog rendement, meer belasting te betalen. De wetenschap heeft hier onderzoek naar gedaan: het verdriet van een slecht nettoresultaat blijkt tweemaal zo zwaar te wegen als het plezier van een goed nettoresultaat.

Tip 2. Denk nog even na voordat u dividend uitkeert om te beleggen in privé

Een veel gehoorde vraag is of het aantrekkelijker is om binnen de B.V. te blijven beleggen of dividend uit te keren en na betaling van box 2 belasting, in box 3 verder te beleggen.

Bij een gelijkblijvend tarief in box 2 nu en in de toekomst, kan een omslagpunt worden berekend. Stel dat de belastingdruk privé als percentage van het vermogen in box 3 in 2023 uitkomt op 1,97%. En de belastingdruk op het rendement binnen de BV op 19%. Een rekensom leert dan dat uitkeren van dividend om in privé te beleggen, pas aantrekkelijk is als u uitzicht heeft op een rendement van meer dan 10,4%. Maakt u minder dan 10,4%, dan is het aantrekkelijker om in de BV te blijven beleggen. 10,4% is in dit geval dus het omslagpunt.

Helaas kan door aangekondigde wijzigingen niet langer met een vast omslagpunt worden gerekend. Het box 2-tarief blijft niet gelijk, maar verandert in 2024. Daarnaast is het kabinet van plan om vanaf 2026 in box 3 over het werkelijke rendement belasting te gaan heffen in plaats van over een fictief rendement. Of het voordelig is om dividend uit te keren en in box 3 verder te beleggen, is dan afhankelijk van het aantal jaren dat u afrekenen van de belastingclaim in box 2 kunt en wilt uitstellen. En van het rendement dat u in die periode op het vermogen behaalt.

Omdat het tarief in box 2 niet verandert in 2023 zien wij geen reden om in 2022 zo kort voor de peildatum in box 3, nog snel in actie te komen.

Tip 3. Haal geplande transacties naar voren

Als uw B.V. geplande transacties zoals de verkoop van vastgoed in 2023 doet, betaalt uw B.V. mogelijk meer vennootschapsbelasting. Het lage tarief gaat immers omhoog naar 19% en de lengte van de schijf waarover tegen dit tarief wordt geheven, gaat terug naar € 200.000. In 2022 is de belastbare winst in de eerste belastingschijf nog tot € 395.000 belast tegen 15%. Door in ons voorbeeld de levering van het vastgoed in 2022 te laten plaatsvinden, is de koper bovendien minder overdrachtsbelasting verschuldigd. Het algemene tarief gaat namelijk omhoog van 8% naar 10,4% in 2023.

Tip 4. Stel geplande uitgaven nog even uit

Door geplande kosten niet in 2022 maar in 2023 te maken, kunt u deze dan mogeljk verrekenen tegen 19% of 25,8% in plaats van 15%.

Tip 5. Optimaliseer uw recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Bij een investering van meer dan € 2.400 kunt u in 2022 mogelijk aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Investeert u minder, kijk dan of u een voorgenomen investering naar voren kunt halen. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Hier leest u daar meer over. De KIA is een extra aftrek op de winst. De aftrek loopt af naarmate u meer investeert vanaf een bedrag van € 110.998. Als u meer investeert dan dit bedrag, overweeg dan investeringen uit te stellen als u daarmee in 2022 en 2023 per saldo een hogere KIA krijgt.

Tip 6. Houd actuele ontwikkelingen in de gaten

Het is belangrijk om actuele ontwikkelingen in de gaten te (blijven) houden. Uiteraard wilt u goed voorbereid zijn op het nieuwe jaar 2023 en niets over het hoofd zien. Het kabinet-Rutte IV heeft op Prinsjesdag aangekondigd de huidige gunstige regelingen voor het schenken en erven van een onderneming onder de loep te nemen.

Als u dus bijvoorbeeld toch al van plan bent om uw bedrijf geheel of gedeeltelijk te gaan schenken aan de volgende generatie, dan kan het raadzaam zijn om wat meer haast te maken met de bedrijfsoverdracht. Overleg met uw fiscalist of nog gebruik kan worden gemaakt van de huidige fiscale regels. In deze blog leest er alles over.

Tip 7. Houd rekening met privégebruik auto en kostenvergoedingen bij de vaststelling van uw salaris

Als directeur-grootaandeelhouder in dienst bij uw B.V. dient u een salaris te genieten dat normaal is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Hier leest u daar meer over. Behalve een wettelijke ondergrens, dient met ingang van 2023 het ‘gebruikelijk loon’ minimaal gelijk te zijn aan het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw organisatie of minimaal gelijk te zijn aan het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking buiten de organisatie. Onder de huidige regeling mag nog rekening worden gehouden met een marge van 25%, bij de vergelijking met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Goed om te weten dat de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak, maar ook kostenvergoedingen meetellen voor het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste reiskostenvergoeding. De vergoedingen dienen wel individualiseerbaar te zijn.

Tip 8. Heroverweeg uw fiscale eenheid

De Belastingdienst kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtervennootschappen op verzoek aanmerken als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Een van de voordelen is dat u via een fiscale eenheid winsten en verliezen van uw vennootschappen onderling kunt verrekenen. Tegenover de voordelen staat het nadeel dat u maar een keer van de lage tariefschijf kunt u profiteren. Om die reden zijn fiscale eenheden in eerdere jaren wel verbroken. Hierdoor kan het voordeel in 2022 per vennootschap maar liefst maximaal € 42.660 bedragen.

Vanaf 2023 wordt het tarief in de vennootschapsbelasting in de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19%. Bovendien wordt de eerste schijf verkort van € 395.000 naar € 200.000. Boven de eerste schijf bedraagt het tarief wel nog steeds 25,8%. Daarmee komt het voordeel vanaf 2023 uit op maximaal € 13.600 per vennootschap.

Tip 9. Voorkom hogere bijtelling privégebruik auto van de zaak

De bijtelling van 4% wegens privégebruik van elektrische auto’s van de zaak, die in 2018 voor het eerst op naam zijn gesteld, wijzigt in de loop van 2023. Het percentage aan bijtelling geldt namelijk voor een periode van 60 maanden. Daarna geldt het voor dat jaar geldende percentage. Voor een elektrische auto betekent dat een wijziging van het percentage bijtelling van 4% over de hele cataloguswaarde naar 16% over de eerste € 30.000 en 22% over het meerdere. U kunt de bijtelling voorkomen door de auto naar privé te halen. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting is dit alleen mogelijk als de auto in 2023 niet meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Een andere optie is de auto nog maximaal 500 km privé te gebruiken. De bijtelling blijft dan achterwege.

Tip 10. Let niet alleen op fiscale voordelen

U kunt met deze tips mogelijk profiteren van fiscaal voordeel. Maar misschien is deze laatste tip nog wel de belangrijkste. Fiscale voordelen kunnen heel aantrekkelijk zijn, maar als u zich alleen daardoor zou laten leiden, dan maakt u misschien wel de verkeerde keuzes. Tarieven en vrijstellingen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Uw keuzes en de gevolgen daarvan moeten wel bij uw situatie passen. Dat voorkomt spijt achteraf.

Terugkijken Webinar Eindejaarstips

Op maandag 7 november 2022 vond het webinar Eindejaarstips 2023 plaats. Experts Erwin van Elst en Peter Beets bespraken fiscale wijzigingen voor 2023 aan de hand van heldere voorbeelden. Dit alles onder de deskundige leiding van presentatrice Jade Clemens Agiss. Terugkijken kan via onderstaande knop.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.