Direct naar content

Sinds 2020 wordt het belastingvoordeel van de aftrek partneralimentatie beperkt voor belastingplichtigen met een hoog belastbaar inkomen in box 1. Betaalt u partneralimentatie en is uw belastbaar inkomen in 2021 hoger dan circa € 68.500? Naar verwachting neemt uw netto alimentatielast in de komende jaren dan toe.

Vermindering belastingvoordeel aftrek partneralimentatie

In 2021 is het gedeelte van uw belastbaar inkomen dat hoger is dan € 68.507 in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting belast tegen 49,5%. Terwijl de betaalde partneralimentatie in deze hoogste belastingschijf in 2021 nog aftrekbaar is tegen maximaal 43%. Dit verrekentarief gaat de komende jaren verder omlaag. In 2023 is de partneralimentatie aftrekbaar tegen een tarief van circa 37%.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar        Aftrekpercentage

2021      43%

2022      40%

2023      circa 37%

Partneralimentatie afkopen?

Stel u betaalt € 1.000 partneralimentatie per maand en deze alimentatie is in 2021 tegen een tarief van 43% van uw belastbaar inkomen aftrekbaar. Dan bedraagt uw netto alimentatielast nu nog € 570 per maand. Bij een belastingaftrek tegen een tarief van 37% stijgt uw netto maandlast naar € 630.

Heeft u een belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 68.500 (in 2022: € 69.398) per jaar en moet u ook na 2021 partneralimentatie betalen? Dan kan het voor u financieel interessant zijn om de alimentatie in 2021 af te kopen. U kunt dan nog gebruikmaken van het huidige maximale aftrektarief van 43%.

Afkoop over meer jaren verdelen?

Natuurlijk moet u wel over voldoende vermogen beschikken om de afkoopsom te kunnen betalen. Is de totale afkoopsom erg hoog? Dan is misschien niet in 1 jaar de hele afkoopsom in de hoogste belastingschijf aftrekbaar en kan het verstandig zijn om de afkoop van partneralimentatie over bijvoorbeeld 2 jaren te verdelen.

Afkoop partneralimentatie is een gezamenlijke keuze

Beide partners moeten met de afkoop instemmen. De rechter kan niet de afkoop van partneralimentatie opleggen. Door afkoop vervalt in één keer uw resterende betalingsplicht aan uw ex-partner en uw ex-partner heeft de zekerheid dat alle verschuldigde partneralimentatie is betaald. Een verzoek om later alsnog de afkoopsom te verhogen of te verlagen, is niet mogelijk. Door de afkoop van partneralimentatie bent u niet meer financieel aan elkaar verbonden, tenzij u ook kinderalimentatie moet betalen.

Afkoop via een verzekeraar

De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ervoor zorgen dat uw ex-partner meer inkomstenbelasting moet betalen, omdat een deel van de afkoopsom tegen een hoger tarief (49,5%) is belast. Om dit te voorkomen, kunt u de afkoopsom afstorten bij een verzekeraar. Vervolgens kan de verzekeraar de uitkering van alimentatie over meerdere jaren spreiden door maandelijks of jaarlijks een vast bedrag in de vorm van een lijfrente aan uw ex-partner uit te keren.

Mogelijke nadelen afkoop partneralimentatie

Er kunnen ook nadelen kleven aan de afkoop van partneralimentatie. Zo eindigt de alimentatieplicht bijvoorbeeld als uw ex-partner hertrouwt, duurzaam gaat samenwonen of komt te overlijden. Na de afkoop van partneralimentatie spelen wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden geen rol meer. De volledige alimentatieplicht is immers voldaan. Doet zich één van deze situaties voor? Dan heeft u door de afkoop van partneralimentatie achteraf gezien te veel betaald.

Afkopen of niet?

De belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting verder afgebouwd naar een tarief van maximaal circa 37% in 2023. Dat kan een reden zijn om in 2021 afkoop van de nog lopende alimentatieverplichting te overwegen. Echter er spelen ook andere dan fiscale overwegingen een rol.

U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. In een gesprek met uw private banker krijg u op basis van het Financieel Inzicht rapport een goed beeld van de voor- en nadelen van de afkoop van partneralimentatie en kunt u samen met uw ex-partner een weloverwogen beslissing nemen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.