Direct naar content

De fiscale regelgeving voor goede doelen is al enige tijd in beweging. Dat is de regelgeving voor goede doelen zelf en nauw verwant daaraan is er de regelgeving voor donateurs aan goede doelen. Het kabinet heeft in 2017 evaluaties van deze regelgeving gepubliceerd. De meest recente ontwikkeling is het rapport Beter Geven in opdracht van de Samenwerkende Brancheorganisatie Filantropie (SBF). Hierna leest u de voorstellen voor ANBI’s. De voorstellen voor de giftenaftrek volgen binnenkort.

Voor de goede orde: goede doelen die door de Belastingdienst worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (afgekort ANBI) hebben bepaalde belastingvoordelen. Dat geldt ook voor donateurs aan die goede doelen. De samenvatting van de evaluaties van het kabinet uit 2017 vindt u hier. Een overzicht van recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving is hier te vinden.

SBF wil voorstellen doen om de fiscale regelgeving voor goede doelen en donateurs te vereenvoudigen, te verruimen en te versterken. Er is een commissie aan de slag gegaan en die hebben 13 voorstellen geformuleerd. Dit zijn de voorstellen uit het rapport die betrekking hebben op goede doelen:

  1. Om de betrouwbaarheid en de controleerbaarheid van de giftenaftrek te bevorderen adviseert de Commissie een pilot te doen waarin goede doelen de Belastingdienst informeren over periodieke giften. De Belastingdienst kan die informatie dan vergelijken met de giftenaftrek in de aangiften inkomstenbelasting van donateurs. Dit opent ook de mogelijkheid om giften in de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting op te nemen. Nader onderzocht moet worden of dit ook haalbaar is voor andere giften.
  2. De vraag is hoe nieuwe vormen van filantropie zoals impactinvesteringen en donaties aan sociale ondernemingen in het systeem ingepast kunnen worden. Het huidige bestedingscriterium dwingt goede doelen om geld uit te keren en dat strookt niet met een ‘ANBI-investering’. De Commissie stelt voor om dergelijke investeringen uit te zonderen van het bestedingscriterium. Zij doet een voorstel voor criteria voor een dergelijke ANBI-investering. Donaties aan sociale ondernemingen moeten, mits goed onderbouwd, volgens de Commissie als reguliere donaties worden gezien.
  3. Het huidige bestedingscriterium leidt tot nog meer discussies. Bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre een ongerealiseerde waardestijging van een investering besteed moet worden door het goede doel. De Commissie pleit voor een duidelijke handleiding met de invulling van het bestedingscriterium.
  4. Er gelden publicatieverplichtingen voor goede doelen. Goede doelen geven daaraan een eigen invulling en de controle erop door de Belastingdienst is arbeidsintensief. De Commissie pleit ervoor om over te gaan naar een standaard web-omgeving waarin de gegevens eenvoudig kunnen worden geüpload, inzichtelijk voor het publiek. Standaardformulieren voor het aanleveren van informatie kunnen een hulpmiddel zijn. Voor bepaalde ‘grote’ ANBI’s gelden vanaf dit jaar overigens al standaardformulieren.
  5. Een aparte categorie goede doelen is de steunstichting SBBI. Dat is een stichting die bijvoorbeeld een sportclub of een zangvereniging ondersteunt voor een jubileum. Een stichting kan maximaal gedurende één kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI. Per kalenderjaar zijn er maar een paar van dergelijke instellingen. Gegeven het beperkte belang stelt de Commissie voor deze categorie te schrappen.
  6. Het begrip algemeen belang wordt nu ingevuld op basis van een limitatieve lijst met algemene doelen met een vrij summiere toelichting. Hierdoor wordt de praktijk weinig aanknopingspunten geboden en is het ook lastig om nieuwe ontwikkelingen in te passen. De Commissie pleit voor een meer gedetailleerde lijst en een restcategorie.
  7. Er zijn gevallen bekend waarin werd gefraudeerd met herroepelijke giften. In de evaluatie werd voorgesteld dat goede doelen herroepingen van grote giften melden aan de Belastingdienst. De Commissie ondersteunt dit, met een aantal kleine nuances.

Zoals vermeld zijn er ook voorstellen gedaan voor de giftenaftrek. Die raken primair donateurs, maar zijn natuurlijk ook relevant voor goede doelen. De voorstellen hiervoor vindt u hier binnenkort.

Ik sluit af met een wijziging per 1 januari 2021 van een formeel punt. De statuten van een goed doel moesten tot 1 januari 2021 de bepaling kennen dat een batig liquidatiesaldo werd uitgekeerd aan een goed doel met een soortgelijke doelstelling. Vanaf 1 januari 2021 geldt de eis ‘soortgelijk’ alleen nog voor culturele ANBI’s. Voor andere ANBI’s is het vanaf nu dus voldoende als in de statuten is geregeld dat een batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan een andere ANBI. Bent u ook hiervan op de hoogte!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.